Ngày 12/10/2021 Phòng KT&ĐBCL đã tham mưu cho Hiệu trưởng Ban hành Quyết định số 697/QĐ-CĐSL về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý tổ chức kiểm tra, thi kết thúc môn học, xét và công nhận tốt nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 175/QĐ-CĐSL ngày 27/5/2020 của Trường Cao đẳng Sơn La. Các đơn vị, cá nhân trong nhà trường có thể tải về để theo dõi thực hiện.

Attachments:
Download this file (signed-signed-quyet-dinh-vv-chinh-sua-bo-sung-mot-so-dieu-trong-quy-dinh-ve-to-chuc-quan-ly-thi.pdf)Quyết định[ ]592 kB

Ngày 25 tháng 2 năm 2021. Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng đã tham mưu trình Hiệu trưởng ký bán hành Quyết định số 113/QĐ-CĐSL về việc Ban hành Quy định hoạt động tự thanh tra, kiểm tra trong Trường Cao đẳng Sơn La. Các đơn vị, cá nhân có thể tải về tại đây để theo dõi thực hiện.

Attachments:
Download this file (qd113-đã nén.pdf)Quyết định[ ]1932 kB

Phòng KT&ĐBCL gửi Quy chế thi 175 (Thay thế Quy định 488/QĐ-CĐSL) ban hành ngày kèm theo Quyết định 175/QĐ-CĐSL ngày 27/5/2020 trên trang web của phòng. Các cá nhân, đơn vị, học sinh, sinh viên có thể tải về tại đây để theo dõi và thực hiện đúng theo quy định.

 

Attachments:
Download this file (Quydinh(1).doc)Quy định[ ]157 kB
Download this file (QĐ175(1).doc)Quyết định[ ]38 kB