Phòng KT&ĐBCL gửi Quyết định Công nhận kết quả xây dựng, chỉnh sửa ngân hàng đề thi các môn học năm học 2021 – 2022 (bổ sung). Các đơn vị, cá nhân có thể tải về để theo dõi.

Attachments:
Download this file (signed-signed-qd-congnhan-bo-sung.pdf)Quyết định[ ]529 kB

Ngày 20/6/2022 phòng KT&ĐBCL đã trình Hiệu trưởng ban hành QUYẾT ĐỊNH Công nhận kết quả xây dựng, chỉnh sửa ngân hàng đề thi các môn học năm học 2021 – 2022 (đợt 2). Các đơn vị, cá nhân có thể tải về để theo dõi.

Attachments:
Download this file (ds-cong-nhan-nhdt-2122-dot2-goc.xls)Danh sách công nhận[ ]60 kB
Download this file (signed-signed-qd-congnhan-dot2.pdf)Quyết định[ ]529 kB

Phòng KT&ĐBCL tham mưu Hiệu trưởng ban hành Quyết định V/v thành lập Hội đồng nghiệm thu ngân hàng đề thi cấp trường (đợt 1) năm học 2021 – 2022. Các đơn vị, cá nhân có thể tải về để theo dõi thực hiện.

Attachments:
Download this file (ds-4-hd-dot-1 1.xls)Danh sách[ ]29 kB
Download this file (signed-signed-qd-dot-1 1.pdf)Quyết định[ ]523 kB

Ngày 06/9/2021 Phòng KT&ĐBCL đã tham mưu cho Hiệu trưởng ban hành Kế hoạch về Nghiệm thu ngân hàng đề thi năm học 2021 – 2022. Các đơn vị, cá nhân có thể tải về để theo dõi, thực hiện theo đúng tiến độ.

Attachments:
Download this file (194signed-signed-kh-nghiem-thu-nhdt-21-22.pdf)Kế hoạch nghiệm thu[ ]549 kB

Ngày 26/8/2021 phòng KT&ĐBCL đã tham mưu cho Hiệu trưởng ban hành Quyết định Phê duyệt danh sách đăng ký xây dựng, chỉnh sửa ngân hàng đề thi năm học 2021 - 2022. Các đơn vị cá nhân có thể tải về tại đây để theo dõi thực hiện.

Attachments:
Download this file (signed-danh-sach-da-chuyen-doi.pdf)Danh sách [ ]593 kB
Download this file (signed-signed-signed-qdpheduyet-1.pdf)Quyết định phê duyệt[ ]529 kB