Kế hoạch tự đánh giá chương trình đào tạo ngành giáo dục mầm non năm 2022. Các đơn vị cá nhân có thể tải về tại đây để theo dõi thực hiện.

Attachments:
Download this file (signed-signed-signed-ke hoach tdg ctdt gdmn nam 2022.pdf)Kế hoạch[ ]585 kB

Ngày 22.3.2022 Phòng KT&ĐBCL đã trình Hiệu trưởng phê duyệt Quyết định số 180/QĐ-CĐSL về việc Chỉ định đơn vị Cung cấp dịch vụ tư vấn Tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp và xây dựng hệ thống bảo đảm chất lượng. Các đơn vị, cá nhân có thể tải về tại đây để theo dõi thực hiện.

Attachments:
Download this file (signed-qd chi dinh dv cc dich vu tu van tdg chat luong csgdnn.pdf)Quyết định[ ]444 kB

QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Cung cấp dịch vụ tư vấn Tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp và xây dựng hệ thống bảo đảm chất lượng. Các đơn vị cá nhân có thể tải về để theo dõi thực hiện.

Attachments:
Download this file (signed-signed-qd phe duyet kh lua chon nha thau cc dich vu tu van tdg clcsgdnn.pdf)Quyết định[ ]512 kB

Ngày 14/12/2021 phòng KT&ĐBCL đã tham mưu trình Hiệu trưởng ký ban hành Báo cáo số 266/BC-CĐSL về Rà soát, đánh giá hệ thống thông tin đảm bảo chất lượng của Trường Cao đẳng Sơn La năm 2021. Các đơn vị, cá nhân có thể tải về để theo dõi, thực hiện.

Attachments:
Download this file (signed-signed-signed-bc ra soat httt.pdf)Báo cáo[ ]547 kB

 Ngày 13/12/2021 Phòng KT&ĐBCL đã tham mưu trình Hiệu trưởng phết duyệt và ban hành Công văn số 466/CĐSL V/v báo cáo kết quả tự đánh giá và BĐCL bên trong nhà trường gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Sơn La. Các đơn vị, cá nhân có thể tải về để theo dõi.

Attachments:
Download this file (signed-signed-cv bao cao htdbcl va tdg.pdf)Công văn[ ]728 kB

Ngày 13/12/2021 phòng KT&ĐBCL đã tham mưu cho Hiệu trưởng ban hành Kế hoạch số 283/KH-CĐSL  về Cải tiến hệ thống đảm bảo chất lượng năm 2022. Các đơn vị, cá nhân có thể tài về để theo dõi thực hiện.

Attachments:
Download this file (signed-signed-signed-kh cai tien htdbcl 2022.pdf)Kế hoạch[ ]610 kB

Thực hiện Công văn số 1603/SLĐTBXH-LĐVL&GDNN ngày 12 tháng 11 năm 2021 của Sở Lao động và Thương binh và Xã hội tỉnh Sơn La về việc thực hiện xếp hạng cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Phòng KT&ĐBCL đã tham mưu  xây dựng, trình Hiệu trưởng ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện đánh giá, xếp hạng nhà trường. Các đơn vị cá nhân trong nhà trường có thể tải về để theo dõi thực hiện.

Attachments:
Download this file (signed-signed-2021-kh xep hang truong.pdf)Kế hoạch [ ]854 kB