Phòng KT&ĐBCL gửi THÔNG BÁO Kết luận Kết quả kiểm toán nội bộ Trường Cao đẳng Sơn La. Các đơn vị, cá nhân có thể tải về để theo dõi.

Attachments:
Download this file (signed-signed-signed-tb kq ktoan 11.2022.pdf)Thông báo kết luận[ ]445 kB

Phòng KT&ĐBCL gửi THÔNG BÁO Kết luận Kiểm tra nội bộ việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản trong Trường Cao đẳng Sơn La. Các đơn vị, cá nhân có thể tải về để theo dõi.

Attachments:
Download this file (signed-signed-tb-kq-kiem-tra tai chinh 06 thang dau nam 2022.pdf)Thông báo kết luận[ ]451 kB

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ, Phòng KT&ĐBCL  đã trình Hiệu trưởng ban hành Quyết định, kế hoạch về Kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ trong Trường Cao đẳng Sơn La. Các đơn vị, cá nhân có liên quan có thể tải về để theo dõi thực hiện.

Attachments:
Download this file (signed-signed-kh kiem tra cong tac van thu luu tru 2022.pdf)Kế hoạch[ ]721 kB
Download this file (signed-signed-qd thanh lap to kiem tra vt lt.pdf)Quyết định[ ]432 kB

Ngày 24/6/2022 phòng KT@ĐBCL đã trình Hiệu trưởng ban hành Thông báo Kết quả Kiểm tra, giám sát việc quản lý, cấp phát, sử dụng, chỉnh sửa, thu hồi, hủy bỏ văn bằng, chứng chỉ năm học 2021- 2022. Các đơn vị, cá nhân có liên quan có thể tải về để theo dõi.

Attachments:
Download this file (signed-signed-tb-vbcc- ca nam 2021 -2022.pdf)Thông báo kết quả[ ]489 kB

Ngày 16/6/2022 phòng KT&ĐBCL đã trình Hiệu trưởng ban hành Thông báo Kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động chuyên môn của nhà giáo đợt 2 năm học 2021 - 2022. Các đơn vị, cá nhân có thể tải về để theo dõi thực hiện.

Attachments:
Download this file (2021-2022.pdf)Thông báo kết quả[ ]566 kB

Phòng KT&ĐBCL gửi Thông báo Kết luận Kết quả kiểm tra, giám sát nhập điểm của khối Cao đẳng chính quy K56; Khối Trung cấp chính quy K56. Các đơn vị cá nhân có thể tải tại đây để theo dõi thực hiện.

Attachments:
Download this file (signed-signed-tb kq ktra.pdf)Thông báo kết luận[ ]453 kB

Phòng KT&ĐBCL đã xây dựng và trình Hiệu trưởng ban hành Kế hoạch số 40/KH-CĐSL ngày 15/02/2022 về Kế hoạch kiểm toán nội bộ của Trường cao đẳng Sơn La. Các đơn vị, cá nhân trong trường có thể tải về để theo dõi thực hiện theo Kế hoạch.