Sau khi nghe trực tiếp hoặc nhận được đơn, thư KNTC, P.KTCL thực hiện các công việc sau trong thời gian 02 ngày làm việc:

- Trường hợp việc KNTC được người KNTC thực hiện trực tiếp thì trưởng/phó P.KTCL hoặc CBĐPC ghi chép lại đầy đủ nội dung KNTC theo đúng quy định của pháp luật chuyên ngành, lấy chữ ký xác nhận của người KNTC vào bản ghi chép.

- Trường hợp nhận được đơn, thư KNTC thì CBĐPC vào Sổ theo dõi KNTC. Thực hiện việc phân loại đơn, thư theo nội dung.

- Cán bộ được phân công, tham mưu xây dựng Quyết định và Kế hoạch thẩm tra xác minh

Trong thời hạn 10 ngày, phòng KTCL phải thực hiện xong các công việc:

- Tiến hành thẩm tra, xác minh thông tin, đối chiếu đối với cá nhân, đơn vị có liên quan

- Trưởng/Phó phòng trực tiếp tham gia kiểm tra, đối chiếu, tổng hợp thông tin, xác minh vấn đề khiếu nại, tố cáo.

Sau 02 ngày, phòng KTCL phải hoàn thành các công việc:

- Trưởng/phó P.KTCLtổng hợp kết quả thẩm tra, xác minh, viết báo cáo kết luận về vấn đề khiếu nại, tố cáo, đề xuất biện pháp giải quyết.

Báo cáo kết quả thẩm tra, xác minh nội dung KNTC

- Báo cáo được gửi đến Lãnh đạo trường, đơn vị có liên quan hoặc quản lý cá nhân có liên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo.

- Hiệu trưởng/Lãnh đạo trường được ủy quyền (gọi chung là người giải quyết KNTC) tiến hành trực tiếp gặp gỡ, đối thoại với người KNTC, người bị KNTC, người có quyền, lợi ích liên quan để làm rõ nội dung KNTC, yêu cầu của người KNTC và hướng giải quyết KNTC; việc gặp gỡ, đối thoại được tiến hành công khai, dân chủ.

- Căn cứ quy định của pháp luật, kết quả gặp gỡ, đối thoại, kết quả thẩm tra xác minh, kết luận và kiến nghị việc giải quyết khiếu nại, người giải quyết KNTC ban hành Kết luận và Quyết định giải quyết KNTC

- Báo cáo kết luận thẩm tra, xác minh vấn đề KNTC được lưu giữ tại P.KTCL. Bản photocopy được lưu tại các đơn vị liên quan theo quy định của thủ tục quy trình kiểm soát hồ sơ.

Dưới đây là một số biểu mẫu áp dụng để thực hiện công việc: