1. Về hoạt động khảo thí:

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan giúp Hiệu trưởng trong việc  chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác thi và tổng hợp, quản lý điểm thi của học sinh, sinh viên, học viên; giải quyết các tồn tại, vướng mắc, phúc khảo bài thi liên quan đến công tác thi sau khi thi;

Subcategories