Phòng KT&ĐBCL gửi BÁO CÁO Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng quý III và 9 tháng đầu năm 2022. các đơn vị cá nhân có thể tải về để theo dõi

Attachments:
Download this file (2022.pdf)Báo cáo[ ]558 kB

Thực hiện Công văn số 606/STP-TTr ngày 16/5/2021 của Sở Tư pháp về việc báo cáo báo cáo đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2021 và cung cấp thông tin, tài liệu kiểm chứng phục vụ đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2021. Phòng KT&ĐBCL đã tham mưu trình Hiệu trưởng ban hành báo cáo kết quả Tự đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với Trường Cao đẳng Sơn La năm 2021, gửi về sở Tư pháp theo đúng quy định.

Attachments:
Download this file (Bao cao.pdf)Báo cáo[ ]534 kB

Thực hiện Công văn số 864/SNV-TTr ngày 16/5/2022 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021. Phòng KT&ĐBCL đã tham mưu trình Hiệu trưởng báo cáo tự đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021. gửi về sợ Nội vụ đúng thời gian quy định

Attachments:
Download this file (Danh muc kiem soat ho so pctn Nam 2021.pdf)Danh mục kiểm soát hồ sơ[ ]346 kB
Download this file (signed-signed-bao-cao-tu-danh-gia-so-noi-vu.pdf)Báo cáo[ ]535 kB

Ngày 22/3/2022 Phòng KT&ĐBCL đã trình Hiệu trưởng ban hành Kế hoạch số 72/KH-CĐSL về hướng dẫn thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2022. Các đơn vị cá nhân có thể tải về tại đây để theo dõi thực hiện.

Attachments:
Download this file (signed-signed-signed-kh tuyen truyen pho bien gdpl.pdf)Kế hoạch[ ]717 kB

Phòng KT&ĐBCL đã xây dựng và trình Hiệu trưởng ban hành Kế hoạch số 45/KH-CĐSL ngày 21/02/2022 về công tác phòng, chống tham nhũng và lãng phí năm 2022. Các đơn vị, cá nhân trong trường có thể tải về để theo dõi thực hiện theo Kế hoạch.

Thực hiện Công văn số 528/TTr ngày 24/8/2021 của Thanh tra tỉnh về việc xây dựng báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng quý III và 9 tháng năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Phòng KT&ĐBCL đã tham mưu cho Hiệu trưởng ban hành báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng quý III và 9 tháng năm 2021. Chi tiết đính kèm tại đây.

 

Attachments:
Download this file (signed-02.tong hop ket qua cong tac pctn mau 01.pdf)Biểu mẫu 01[ ]596 kB
Download this file (signed-03.danh sach cac vu tham nhung bieu mau 02 1.pdf)Biểu mẫu 02[ ]251 kB
Download this file (signed-04.ket qua khac phuc cac van ban bieu mau 03.pdf)Biểu mẫu 04[ ]335 kB
Download this file (signed-signed-01.bc ct pctn-quy iii va 9 thang nam-2021.pdf)Báo cáo[ ]556 kB

Thực hiện Kế hoạch số 1006/KH-TTCP ngày 28/6/2021 của Thanh Tra Chính phủ về thực hiện đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2020; Quyết định số 399/QĐ-TTCP ngày 20/7/2021 của Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành Bộ chỉ số và Tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2020;

Attachments:
Download this file (signed-bang phu luc 1.pdf)Phụ lục 1[ ]692 kB
Download this file (signed-bang phu luc 2.pdf)Phụ lục 2[ ]1196 kB
Download this file (signed-bang phu luc 3.pdf)Phụ lục 3[ ]916 kB
Download this file (signed-signed-bao-cao-tu-danh-gia-pctn-2020-tt-tinh-2.pdf)Báo cáo tự đánh giá[ ]611 kB