Ngày 12/10/2021 Phòng KT&ĐBCL đã tham mưu cho Hiệu trưởng Ban hành Quyết định số 697/QĐ-CĐSL về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý tổ chức kiểm tra, thi kết thúc môn học, xét và công nhận tốt nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 175/QĐ-CĐSL ngày 27/5/2020 của Trường Cao đẳng Sơn La. Các đơn vị, cá nhân trong nhà trường có thể tải về để theo dõi thực hiện.

Attachments:
Download this file (signed-signed-quyet-dinh-vv-chinh-sua-bo-sung-mot-so-dieu-trong-quy-dinh-ve-to-chuc-quan-ly-thi.pdf)Quyết định[ ]592 kB