Phòng KT&ĐBCL gửi Quy chế làm việc Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng và phổ biến giáo dục pháp luật của nhà trường Cao đẳng Sơn La. Các thành viên trong Ban chỉ đạo có thể tải về để theo dõi thực hiện.

Attachments:
Download this file (Quy chế làm việc.pdf)Quy chế làm việc[ ]619 kB

Quy định số 02/CĐSL-KT ngày 13/01/2020 về kiểm tra và tốt nghiệp trình độ sơ cấp. Các đơn vị, cá nhân có thể tải về để thực hiện.

Attachments:
Download this file (TH02_20200113021106539530-đã nén.pdf)Quy định[ ]1470 kB

Thực hiện yêu cầu của Hiệu Trường phòng KT&ĐBCL đã tham mưu xây dựng và trình Hiệu trưởng ban hành Quyết định ban hành Quy định kiểm soát xung đột, lợi ích (Quyết định số 773/QĐ-CĐSL ngày 23/11/2021). Các đơn vị trực thuộc và cán bộ viên chức trong nhà trường có thể tải về để theo dõi thực hiện.

Attachments:
Download this file (signed-signed-quy-dinh-ksxdli-ban-chuan-sau-khi-da-co-gop-y.pdf)Quyết định ban hành[ ]643 kB

Ngày 12/10/2021 Phòng KT&ĐBCL đã tham mưu cho Hiệu trưởng Ban hành Quyết định số 697/QĐ-CĐSL về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý tổ chức kiểm tra, thi kết thúc môn học, xét và công nhận tốt nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 175/QĐ-CĐSL ngày 27/5/2020 của Trường Cao đẳng Sơn La. Các đơn vị, cá nhân trong nhà trường có thể tải về để theo dõi thực hiện.

Attachments:
Download this file (signed-signed-quyet-dinh-vv-chinh-sua-bo-sung-mot-so-dieu-trong-quy-dinh-ve-to-chuc-quan-ly-thi.pdf)Quyết định[ ]592 kB