Ngày 13/12/2021 phòng KT&ĐBCL đã tham mưu cho Hiệu trưởng ban hành Kế hoạch số 283/KH-CĐSL  về Cải tiến hệ thống đảm bảo chất lượng năm 2022. Các đơn vị, cá nhân có thể tài về để theo dõi thực hiện.

Attachments:
Download this file (signed-signed-signed-kh cai tien htdbcl 2022.pdf)Kế hoạch[ ]610 kB