Phòng KT&ĐBCL đã xây dựng và trình Hiệu trưởng ban hành Kế hoạch số 45/KH-CĐSL ngày 21/02/2022 về công tác phòng, chống tham nhũng và lãng phí năm 2022. Các đơn vị, cá nhân trong trường có thể tải về để theo dõi thực hiện theo Kế hoạch.