Thực hiện Kế hoạch số 1006/KH-TTCP ngày 28/6/2021 của Thanh Tra Chính phủ về thực hiện đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2020; Quyết định số 399/QĐ-TTCP ngày 20/7/2021 của Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành Bộ chỉ số và Tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2020; Kế hoạch số 175/KH-UBND ngày 29/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc thực hiện đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020; Công văn số 479/TTr ngày 03/8/2021 của Thanh tra tỉnh về việc hướng dẫn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2020 theo Bộ chỉ số của Thanh Tra chính phủ. Phòng KT&ĐBCL đã tham mưu cho nhà trường thực hiện đánh giá kết quả đánh giá đính kèm theo bài viết này. Các đơn vị, cá nhân có thể tải về theo dõi.

 

Attachments:
Download this file (signed-bang phu luc 1.pdf)Phụ lục 1[ ]692 kB
Download this file (signed-bang phu luc 2.pdf)Phụ lục 2[ ]1196 kB
Download this file (signed-bang phu luc 3.pdf)Phụ lục 3[ ]916 kB
Download this file (signed-signed-bao-cao-tu-danh-gia-pctn-2020-tt-tinh-2.pdf)Báo cáo tự đánh giá[ ]611 kB