anh1

Hưởng ứng chương trình phát động ủng hộ, tiêu thụ nhãn Sơn La theo tinh thần của Công văn số 1237/LĐLĐ-TGNC ngày 10/8/2021; 1242/LĐLĐ-TGNC ngày 12/8/2021 của Liên Đoàn lao động tỉnh Sơn La. Công đoàn bộ phận 05 đã phát động tới các công đoàn viên tiến hành ủng hộ, các công đoàn viên tham gia ủng hộ với tinh thần chung tay, giúp đỡ nông dân vượt qua khó khăn do dịch Covid – 19.

Một số hình ảnh của hoạt động

anh1