anh1

Thực hiện Kế hoạch số 282/KH-CĐSL ngày 13/12/2021 của trường Cao đẳng Sơn La về việc tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2022. Phòng KT& ĐBCL đã tiến hành hội nghị cấp đơn vị với các nội dung cụ thể như sau: 

1. Quán triệt nội dung các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo:

Đ/c Đỗ Tiến Dũng, chủ tọa cuộc họp đã triển khai quán triệt nội dung các văn bản chỉ đạo gồm:

- Kế hoạch số 282/KH-CĐSL ngày 13/12/2021 của trường Cao đẳng Sơn La về việc tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2022.

- Báo cáo thực hiện nhiệm vụ của đơn vị trong năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022;

- Báo cáo kết quả việc triển khai những quy định về thực hiện dân chủ tại đơn vị năm 2021;

2. Kết quả góp ý của đơn vị đối với dự thảo các văn bản, báo cáo của nhà trường:

- Báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2021 phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2022;

- Báo cáo Kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết hội nghị CBVC và thực hiện những quy định về dân chủ trong nhà trường năm 2021;

- Báo cáo Đánh giá, tổng kết và kiểm điểm trách nhiệm của Hiệu trưởng trong việc thực hiện kế hoạch công tác năm học 2020 - 2021 và năm 2021;

- Kế hoạch công tác thanh tra nhân dân năm học 2021 – 2022;

- Báo cáo công tác thanh tra nhân dân năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

* kết quả: 100% cán bộ, viên chức trong đơn vị nhất trí với bản dự thảo các văn bản trên của Nhà trường.

Hội nghị diễn ra nghiêm túc và đạt được hiệu quả cao. Sau đây là một số hình ảnh của Hội nghị:

anh2

 

anh3