Một là: Giảng viên các môn chính trị góp phần trang bị cho sinh viên những quan điểm khoa học, cách mạng, xây dựng niềm tin và lý tưởng cách mạng cho sinh viên. Giảng viên các môn lý luận chính trị trang bị, truyền thụ, luận giải, phân tích một cách khoa học những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối Cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, giúp sinh viên tiếp thu tri thức khoa học, hình thức thế giới quan, nhân sinh quan cách mạng; có lý tưởng tư duy hoa học, đạo đức cách mạng năng lực sáng tạo trong hoạt động thực tiễn, nắm bắt kiến thức căn bản, cốt lõi, quan trọng, trong việc xây dựng cơ sở khoa học cho nhận thức và niềm tin cho nhận thức và niềm tin vững chắc vào sự nghiệp cách mạng và con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Thông qua quá trình giảng dạy của giảng viên, hình thành phẩm chất chính trị,tư tưởng đạo đức, lối sống xã hội chủ nghĩa cho sinh viên trường cao đẳng Sơn La, nâng cao tinh thần đại đoàn kết dân tộc, truyền thống yêu nước,tự cường, đồng thời bồi dưỡng thế hệ sinh viên kiên định với mục tiêu độc lập dân tộc.

Hai là:  Giảng viên lý luận chính trị góp phần định hướng cho sinh viên tham gia đấu tranh trên các mặt trận tư tưởng, lý luận, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đây cũng là một nội dung quan trọng trong việc giáo dục định hướng tư tưởng chính trị cho sinh viên, thông qua đấu tranh với những luận điểm sai trái góp phần khẳng định sự đúng đắn của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà Nước. Đội ngũ giảng viên lý luận chính trị có vai trò quan trọng trong đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận. Đảng ta khẳng định và bảo vệ “ Đấu tranh tư tưởng, lý luận khẳng định và bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, truyền thống tốt đẹp của dân tộc”. Mỗi sinh viên có khả năng nhận biết những luận điểm có tính chất sai lầm, phản động, phản khoa học các quan điểm phi vô sản mà các thế lực thù địch đưa ra, từ đó kiên quyết đấu tranh có hiệu quả với những âm mưu, thủ đoạn đó, định hướng cho sinh viên theo đúng lập trường, tư tưởng của Đảng, nâng cao ý thức giác ngộ của sinh viên.

Ba là:  Giảng viên lý luận chính trị góp phần bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống cho sinh viên. Phẩm chất cách mạng là tiền đề, điều kiện để tiếp thu và vận dụng, hiện thực hoá chủ nghĩa Mác - Lênin, bởi có đạo đức cách mạng, cán bộ đảng viên mới hy sinh, tận tuỵ với sự nghiệp cách mạng. Đội ngũ giảng viên có vai trò quan trọng trong bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng và đấu tranh chống suy thoái, “tự chuyến hoá”, “ tự diễn biến” trong cán bộ giảng viên. Đội ngũ cán bộ giảng viên lý luận chính trị có vai trò to lớn trong việc biến những tri thức lý luận thành lý tưởng, niềm tin cộng sản, củng cố vững chắc niềm tin chính trị, ý chí phấn đấu cho lý tưởng cộng sản trong đội ngũ sinh viên, qua tìm hiểu lý luận chính trị người học thấm nhuần chủ nghĩa yêu nước, tinh thần đoàn kết dân tộc, có lối sống cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư và biết yêu thương con người.

Bốn là: Giảng viên lý luận chính trị góp phần điều chỉnh quá trình nhận thức của sinh viên. Ngày nay,  sinh viên có nhiều nguồn tiếp cận thông tin, chính vì vậy giảng viên không chỉ truyền đạt tri thức mà còn điều chỉnh quá trình nhận thức và hình thành nhân cách của sinh viên. Với sự bùng nổ về công nghệ thông tin đại chúng, có rất nhiều luận điệu xuyên tạc về quan điểm Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cũng như chủ trương, chính sách của Đảng ta. Vì Vậy giảng viên sẽ là người điều chỉnh, định hướng, giúp sinh viên có sự sàng lọc khi tiếp nhận thông tin chính xác nhất. Nếu không có sự dẫn dắt, định hướng từ giảng viên thì sinh viên dễ bị các phần tử xấu dụ dỗ, kích động, lôi kéo đến sa ngã.

Như vậy, đội ngũ giảng viên lý luận chính trị có vai trò quan trọng trong giáo dục, định hướng tư tưởng chính trị cho sinh viên, đặc biệt trước xu thế mở cửa hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng hiện nay và những diễn biến phức tạp về tình hình tư tưởng trong nước và quốc tế. Vì vậy mỗi giảng viên nói chung, đặc biệt đội ngũ giảng viên chính trị trường Cao đẳng Sơn La nói riêng cần trang bị cho sinh viên có bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, tổ quốc và nhân dân.

  GV: Lê Thị Thuý Hiền

Tài liệu tham khảo:

1. Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 2016;

2. Đảng Cộng sản Việt Nam (2016), Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 2016.