Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động ban hành kèm theo Quyết định số 736/QĐ-CĐSL ngày 26/10/2020 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sơn La quy định chức năng và nhiệm vụ của khoa Bồi dưỡng cụ thể như sau: