Chức năng: Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác liên kết đào tạo, công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục các trường phổ thông; bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp; bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số, bồi dưỡng tiếng Lào (trừ bồi dưỡng tin học, ngoại ngữ); bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, giáo viên dạy nghề và các loại hình bồi dưỡng khác theo nhu cầu xã hội.

Nhiệm vụ:

a) Chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan trong và ngoài nhà trường xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các khóa bồi dưỡng cho cán bộ quản lý, giáo viên về nghiệp vụ quản lý và nghiệp vụ chuyên môn; bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp; bồi dưỡng theo chu kỳ, Bồi dưỡng chuyên đề, bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số, tiếng Lào; bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, giáo viên dạy nghề theo chương trình quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

b) Xây dựng kế hoạch, phối hợp với các khoa, bộ môn, các địa phương viết giáo trình, tài liệu giảng dạy và tổ chức bồi dưỡng để nâng cao trình độ quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ, bồi dưỡng thường xuyên, chuẩn chức danh nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có nhu cầu;

c) Phối hợp với các đơn vị, các cơ quan, các tổ chức xã hội trong và ngoài tỉnh tổ chức các lớp bồi dưỡng nhân lực đáp ứng yêu cầu của các đơn vị, cá nhân; tổ chức bồi dưỡng, sát hạch chuẩn chức danh nghề nghiệp theo các đơn đặt hàng; theo các hợp đồng với các đơn vị trong và ngoài tỉnh.

d) Triển khai tổ chức thực hiện việc phối hợp liên kết đào tạo hệ trung cấp, cao đẳng liên thông, đại học liên thông, các lớp cao học; các lớp đào tạo ngắn hạn với các tổ chức, các cơ sở đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu của người học và phù hợp với năng lực đào tạo của Nhà trường.

đ) Chịu trách nhiệm chính về quản lý cơ sở vật chất do nhà trường ủy quyền quản lý;

e) Xây dựng nội quy, quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc trung tâm; quản lý, phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ, giảng viên theo chiến lược phát triển của trung tâm.

g) Thiết lập hệ thống đảm bảo chất lượng, hàng năm xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện;

h) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.