1. Đối tượng đào tạo: Đào tạo cán bộ Quản lý văn hóa có trình độ cao đẳng.

2. Mô tả công việc

- Quản lý và tổ chức các hoạt động văn hoá thông tin;

- Quản lý các thiết chế văn hoá;

- Tổ chức, hướng dẫn, điều khiển và quản ký các chương trình hoạt động văn hoá của quần chúng nhân dân.

- Xây dựng các phong trào văn hóa quần chúng;

- Thực hiện và tổ chức thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, cổ động;

- Sưu tầm, phát huy và bảo tồn các di sản văn hóa của địa phương và đất nước.

. Đối tượng đào tạo: Đào tạo cán bộ Thư viện, Thông tin có trình độ cao đẳng.

2. Mô tả công việc

- Nghiên cứu phát triển vốn tài liệu, tổ chức bảo quản vốn tài liệu;

- Định chủ đề tài liệu;

- Mô tả tài liệu tạo ra tài liệu bậc hai: Mục lục, thư mục, cơ sở dữ liệu...;

- Định từ khoá, làm chú giải tóm tắt cho tài liệu;

- Phân loại tài liệu theo bảng phân loại khoa học;

- Phục vụ bạn đọc...;

- Lưu trữ thông tin an toàn.

 

1.  Đối tượng đào tạo: Đào tạo cán bộ Việt Nam học chuyên ngành Văn hóa du lịch có trình độ cao đẳng.

2. Mô tả công việc

- Hướng dẫn du lịch

- Xây dựng tour, điều hành tour

- Khai thác tiềm năng, quy hoạch, đầu tư tuyến điểm du lịch

- Lễ tân khách sạn nhà hàng

- Khai thác, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hoá truyền thống của các dân tộc Việt Nam – Sơn La

- Quản trị doanh nghiệp khách sạn - nhà hàng

- Tổ chức lữ hành.