Góc Truyền Thống

TẦM NHÌN - SỨ MẠNG

 

TẦM NHÌN - 2030

Trở thành cơ sở giáo dục đại học tiên tiến, hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, có tác dụng tốt đến phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của khu vực, thích ứng với bước phát triển của ngành, của đất nước.

SỨ MẠNG - 2020

Xây dựng môi trường văn hóa nhân văn trong nền kinh tế trí thức, tạo cơ hội để người học tự học suốt đời. Ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ trong dạy học. Cung ứng các dịch vụ giáo dục tiên tiến, gia tăng khả năng cạnh tranh đảm bảo sự phát triển bên vừng của nhà trường và xã hội.

 KHUYẾN HỌC , KHUYẾN TÀI

Mở các lớp bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số (Thái, Mông) tại Trường Cao đẳng Sơn La năm 2017

Mở các lớp bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số (Thái, Mông) tại Trường Cao đẳng Sơn La năm 2017

Để đáp ứng nhu cầu của các đối tượng người học trên địa bàn; được phép của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Cao đẳng Sơn La tiếp tục mở các lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số (Thái, Mông) trong năm 2017 như sau:

          1. Đối tượng tuyển sinh:

          Cán bộ công chức, viên chức và người lao động hiện đang làm việc trong các sở, ban ngành, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị xã hội, doanh nghiệp...trên địa tỉnh Sơn La.

         ...

Tin hoạt động đoàn thể

Tin tức tuyển sinh

 
 
Lan amk bebesi linkleri kaldırıp durma salak adam linkleri kaldırınca gtnemi giriyor Sitelerin dşssnde bi akıllan adam gibi giriyosan linklerini ekle kimsenin linkini silme ok