Góc Truyền Thống

TẦM NHÌN - SỨ MẠNG

 

TẦM NHÌN - 2030

Trở thành cơ sở giáo dục đại học tiên tiến, hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, có tác dụng tốt đến phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của khu vực, thích ứng với bước phát triển của ngành, của đất nước.

SỨ MẠNG - 2020

Xây dựng môi trường văn hóa nhân văn trong nền kinh tế trí thức, tạo cơ hội để người học tự học suốt đời. Ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ trong dạy học. Cung ứng các dịch vụ giáo dục tiên tiến, gia tăng khả năng cạnh tranh đảm bảo sự phát triển bên vừng của nhà trường và xã hội.

 KHUYẾN HỌC , KHUYẾN TÀI

Ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ Cao đẳng chính quy khối Giáo dục nghề nghiệp năm 2019 của Trường Cao đẳng Sơn La

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ Cao đẳng chính quy khối

Giáo dục nghề nghiệp năm 2019 của Trường Cao đẳng Sơn La

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA

- Căn cứ Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính Phủ về Quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp;

- Căn cứ Thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02/03/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về Quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng; Thông tư...

Tin hoạt động đoàn thể

Tin tức tuyển sinh

 
 
Lan amk bebesi linkleri kaldırıp durma salak adam linkleri kaldırınca gtnemi giriyor Sitelerin dşssnde bi akıllan adam gibi giriyosan linklerini ekle kimsenin linkini silme ok