Góc Truyền Thống

TẦM NHÌN - SỨ MẠNG

 

TẦM NHÌN

Trở thành cơ sở giáo dục nghề nghiệp chất lượng cao, hiện đại, hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực phục vụ công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của khu vực, của đất nước, của tỉnh Sơn La và các tỉnh phía Bắc nước CHDCND Lào

SỨ MẠNG

Xây dựng môi trường văn hóa nhân văn trong nền kinh tế trí thức, tạo cơ hội để người học tự học suốt đời. Ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ trong dạy học. Cung ứng các dịch vụ giáo dục nghề nghiệp tiên tiến, gia tăng khả năng cạnh tranh đảm bảo sự phát triển bên vừng của nhà trường.

 KHUYẾN HỌC , KHUYẾN TÀI

Huấn luyện lực lượng tự vệ năm 2020

Huấn luyện lực lượng tự vệ năm 2020

Thực hiện Kế hoạch số 03/KH-TĐTV ngày 25/02/2020 của Trung đội tự vệ trường Cao đẳng Sơn La tổ chức huấn luyện chiến đấu tự vệ năm 2020, từ ngày 20/8/2020 đến ngày 25/8/2020, Ban chỉ huy quân sự thành phố Sơn La, Trung đội tự vệ trường Cao đẳng Sơn La đã tổ chức khai mạc và huấn luyện lực lượng tự vệ năm 2020 cho các chiến sĩ tự vệ của nhà trường.

Cán bộ, chiến sĩ tự vệ được học tập, nghiên cứu, thảo luận các nội dung về: Chủ nghĩa Mác – Lênin; tư tưởng Hồ Chí Minh; chiến lược diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch,...

Tin hoạt động đoàn thể

Tin tức tuyển sinh

 
 
Lan amk bebesi linkleri kaldırıp durma salak adam linkleri kaldırınca gtnemi giriyor Sitelerin dşssnde bi akıllan adam gibi giriyosan linklerini ekle kimsenin linkini silme ok