Góc Truyền Thống

TẦM NHÌN - SỨ MẠNG

 

TẦM NHÌN - 2030

Trở thành cơ sở giáo dục đại học tiên tiến, hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, có tác dụng tốt đến phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của khu vực, thích ứng với bước phát triển của ngành, của đất nước.

SỨ MẠNG - 2020

Xây dựng môi trường văn hóa nhân văn trong nền kinh tế trí thức, tạo cơ hội để người học tự học suốt đời. Ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ trong dạy học. Cung ứng các dịch vụ giáo dục tiên tiến, gia tăng khả năng cạnh tranh đảm bảo sự phát triển bên vừng của nhà trường và xã hội.

 KHUYẾN HỌC , KHUYẾN TÀI

Thực hiện khai báo y tế và đăng tải các thông tin liên quan đến tình hình dịch bệnh Covid-19

THÔNG BÁO

V/v thực hiện khai báo y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch và đăng tải các thông tin liên quan đến tình hình dịch bệnh Covid-19

Để nâng cao trách nhiệm của cán bộ viên chức, người lao động và học sinh sinh viên Nhà trường trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Trường Cao đẳng Sơn La đề nghị cán bộ viên chức, người lao động, học sinh sinh viên thực hiện những nội dung cụ thể sau:

1. Thực hiện khai báo y tế tự nguyện trên ứng dụng NCOVI (ncovi.vn), hoặc khai trực tuyến trên tokhaiyte.vn và cập nhật tình hình sức khỏe...

Tin hoạt động đoàn thể

Tin tức tuyển sinh

 
 
Lan amk bebesi linkleri kaldırıp durma salak adam linkleri kaldırınca gtnemi giriyor Sitelerin dşssnde bi akıllan adam gibi giriyosan linklerini ekle kimsenin linkini silme ok