Phòng Tổ chức – Hành chính tiền thân là Phòng Tổ chức Cán bộ và Phòng Tổng hợp Hành chính của trường Cao đẳng Sơn Là và Trường Cao đẳng Nông Lâm.