Language Switcher

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2022 - 2023

1. Tuyển sinh đạt 100% chỉ tiêu được phê duyệt.
2. Mỗi ngành, nghề được tổ chức đào tạo tại doanh nghiệp hoặc đơn vị sử dụng lao động tối thiểu 30% khối lượng chương trình. Tổ chức gắn kết với tối thiểu 01 doanh nghiệp để sản xuất, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ.
3. Có tối thiểu một chương trình đào tạo được công nhận là chương trình chất lượng cao.
4. 80% HSSV có kết quả học tập từ trung bình trở lên, trong đó 30% đạt khá trở lên; 90% HSSV có kết quả rèn luyện đạt từ loại khá trở lên; 85% HSSV cuối khoá tốt nghiệp đợt một.
5. Triển khai đúng kế hoạch, tiến độ 05 nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh đã được phê duyệt; Được cấp có thẩm quyền xét duyệt thêm ít nhất 01 nhiệm vụ khoa học từ cấp tỉnh trở lên. 90% đề tài cấp trường được nghiệm thu, trong đó 80% đạt từ khá trở lên; 100% đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến đã nghiệm thu năm học 2021-2022 được chuyển giao.
6. 100% thiết bị phục vụ đào tạo đạt mức tương đương công nghệ tiên tiến áp dụng tại doanh nghiệp, được kiểm soát, đánh giá, bảo dưỡng và sửa chữa kịp thời; hiệu suất sử dụng máy móc thiết bị đạt 70%.
7. 100% các môn học các ngành, nghề đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp có ngân hàng đề thi.
8. Được công nhận đánh giá ngoài tối thiểu 02 chương trình đào tạo.
9. 100% các chỉ tiêu nâng cao chất lượng đội ngũ được thực hiện theo lộ trình xây dựng trường chất lượng cao. (50% nhà giáo đạt trình độ ngoại ngữ tương đương bậc 3, có thêm 30 nhà giáo được cấp chứng chỉ kỹ năng nghề; 50% đội ngũ nhà giáo được bồi dưỡng để cập nhật công nghệ mới)
10. 90% trở lên nhiệm vụ chi trong dự toán kinh phí hàng quý của các đơn vị được thực hiện đúng tiến độ. Tiết kiệm 10% chi thường xuyên so với năm học trước.
11. Thu sự nghiệp năm học 2022 - 2023 tăng tối thiểu 5%.
12. Hoàn thiện và triển khai phương án quản lý, khai thác sử dụng hiệu quả khu Lâm Viên.

Sơn La, ngày 01 tháng 07 năm 2022
HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)
Nguyễn Đức Long

Newsletter

Make sure you dont miss interesting happenings by joining our newsletter program.