V/v thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc

Kính gửi:

- Các đơn vị trực thuộc;

- Giáo viên chủ nhiệm/Cố vấn học tập và các lớp HSSV.

Căn cứ Thông báo số 177/TB-VPCP ngày 08/5/2020 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Trường Cao đẳng Sơn La yêu cầu các đơn vị trực thuộc, giáo viên chủ nhiệm/Cố vấn học tập và các lớp HSSV thực hiện một số nội dung sau:

1- Tiếp tục thực hiện đeo khẩu trang tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, trên các phương tiện giao thông công cộng theo quy định.

2- Không bắt buộc thực hiện giãn cách trong trường, lớp học; không bắt buộc đeo khẩu trang trong lớp học; tăng cường các biện pháp lau khử khuẩn bề mặt, vệ sinh phòng, lớp học, nhà vệ sinh, bảo đảm phòng, lớp học thông thoáng, giữ gìn vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay sát khuẩn.

Ban Giám hiệu nhà trường yêu cầu các đơn vị và cá nhân liên quan nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

KT. HIỆU TRƯỞNG

- Ban Giám hiệu (Chỉ đạo);

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- Như kính gửi (Thực hiện);

.

- Lưu: CTHSSV, VT.

.
-

(Đã ký)

-

Nguyễn Xuân Thắng

 
 
 
Lan amk bebesi linkleri kaldırıp durma salak adam linkleri kaldırınca gtnemi giriyor Sitelerin dşssnde bi akıllan adam gibi giriyosan linklerini ekle kimsenin linkini silme ok