Thông báo nghỉ học do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA

Số: 20/TB-CĐSL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc

Sơn La, ngày 15 tháng 02 năm 2020.

THÔNG BÁO

Về việc tiếp tục cho HSSV nghỉ học để phòng chống dịch bệnh Covid-19


Căn cứ công văn số 368/UBND-KGVX của Chủ tịch UBND Tỉnh Sơn La ngày 15/02/2020 về việc tiếp tục cho học sinh, sinh viên, học viên nghỉ học để phòng, tránh dịch bệnh Covid-19;

Căn cứ thực tế tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch và đảm bảo sức khỏe cho CBGV, HSSV.

Trường Cao đẳng Sơn La thông báo như sau:

Tiếp tục cho HSSV nghỉ học đến hết ngày 29/02/2020. Trong thời gian nghỉ học nhà trường khuyến cáo HSSV không đi du lịch, không tham gia các hoạt động đông người. Nghiêm tục thực hiện các hoạt động tự phòng chống dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế.

Phòng Công tác HSSV chỉ đạo Tổ Quản lý Khu nội trú, Tổ Y tế thực hiện nghiêm túc công tác trực quản lý HSSV, hướng dẫn HSSV, LHS hiện đang ở trong Khu nội trú theo đúng hướng dẫn của cơ quan y tế.

Nhà trường yêu cầu các đơn vị, cá nhân có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện thông báo này./.

Nơi nhận:

- BHG chỉ đạo;

- Các đơn vị trực thuộc (thực hiện);

- Lưu: VT, CTHSSV.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Lưu Bình Khiêm

 
 
 
Lan amk bebesi linkleri kaldırıp durma salak adam linkleri kaldırınca gtnemi giriyor Sitelerin dşssnde bi akıllan adam gibi giriyosan linklerini ekle kimsenin linkini silme ok