Quyết định Về việc phê duyệt kết quả kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kết quả kỳ xét tuyển

viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm 2020

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA

Căn cứ Luật viên chức ngày 15/11/2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức ngày 25/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 46/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 về việc quy định về Điều lệ trường cao đẳng của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 17/7/2018 của UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành quy định phân cấp quản lý biên chế, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La;

Căn cứ Quyết định số 682/QĐ-SNV ngày 15/9/2020 của Sở Nội vụ tỉnh Sơn La về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo của Trường Cao đẳng Sơn La năm 2020;Kế hoạch tuyển dụng số 166/KH-CĐSL ngày 13/8/2020 của Trường Cao đẳng Sơn La về việc tuyển dụng viên chức Trường Cao đẳng Sơn La năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 736/QĐ-CĐSL ngày 26/10/2020 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sơn La về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Sơn La (sửa đổi, bổ sung);

Xét đề nghị của Hội đồng xét tuyển viên chức tại Tờ trình số 216/TTr-HĐXTVC ngày 25/12/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo trường Cao đẳng Sơn La năm 2020, trong đó: số thí sinh trúng tuyển là 09 thí sinh; số thí sinh không trúng tuyển là 01 thí sinh (có danh sách kèm theo).

2

Điều 2.Giao cho Phòng Tổ chức Hành Chính thực hiện:

- Thông báo kết quả trúng tuyển bằng văn bản tới 09 thí sinh trúng tuyển để hoàn thiện hồ sơ theo quy định;

- Niêm yết kết quả xét tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm 2020 tại trụ sở làm việc và trên trang Website của nhà trường;

- Tham mưu cho nhà trường ban hành Quyết định tuyển dụng và phân công công tác đối với thí sinh trúng tuyển kỳ xét tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm 2020 theo quy định hiện hành;

- Tổ chức thực hiện ký hợp đồng làm việc, chế độ tập sự đối với cá nhân trúng tuyển theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Các ông/bà: Trưởng phòng Tổng hợp - Hành chính; Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2020; Trưởng các đơn vị trực thuộc nhà trường và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 
 
 
Lan amk bebesi linkleri kaldırıp durma salak adam linkleri kaldırınca gtnemi giriyor Sitelerin dşssnde bi akıllan adam gibi giriyosan linklerini ekle kimsenin linkini silme ok