1. Đối tượng đào tạo: Đào tạo cán bộ Quản lý văn hóa có trình độ cao đẳng.

2. Mô tả công việc

. Đối tượng đào tạo: Đào tạo cán bộ Thư viện, Thông tin có trình độ cao đẳng.

2. Mô tả công việc

 

1.  Đối tượng đào tạo: Đào tạo cán bộ Việt Nam học chuyên ngành Văn hóa du lịch có trình độ cao đẳng.

<