Kế hoạch tăng cường công tác phòng, tránh dịch Covid-19 của Nhà trường do diễn biến phức tạp. Đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện.