Hội nghị Công tác Đảng năm 2013

(Tin tức) Sáng nay, thứ Bẩy ngày 15/02/2014 tại Hội trường nhà T trường Cao đẳng Sơn La, thực hiện Hướng dẫn số 13-HD/TU ngày 30.12.2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La về việc kiểm điểm, đánh giá hàng năm đối với tập thể cấp ủy, cấp ủy viên; tổ chức đảng và đảng viên; Công văn số 674-CV/BTCTU ngày 29.10.2013 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Kế hoạch số 90-KH/ĐUK ngày 04.11.2013 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về việc kiểm điểm, đánh giá đối với tập thể cấp ủy, cấp ủy viên; tổ chức đảng và đảng viên năm 2013; Công văn số 325-CV/ĐU-CĐSL ngày 11.11.2013, Kế hoạch số 326-KH/ĐU-CĐSL ngày 11.11.2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ về kiểm điểm đánh giá đối với tập thể cấp ủy, cấp ủy viên; tổ chức đảng và đảng viên năm 2013, Đảng bộ trường Cao đẳng long trọng tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2013 và triển khai công tác Đảng năm 2014.

(Đ/c: Nguyễn Song Toàn - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh trao Huy hiệu

30 năm tuổi Đảng cho 02 đồng chí: Lê Văn Đại và Hoàng Xuân Nghiêm)

 

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Song Toàn – Phó Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh; đồng chí Nguyễn Đức Hoàng – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sơn La cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và gần 250 đảng viên toàn Đảng bộ tham dự đông đủ. Mở đầu Hội nghị, đồng chí Nguyễn Song Toàn – Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh thừa ủy quyền của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chuyển trao Quyết định và huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 02 đồng chí đảng viên thuộc Đảng bộ Trường Cao đẳng Sơn La là: Đồng chí Lê Văn Đại, Bí thư Chi bộ Công tác Học sinh sinh viên – Ban Quản lý Khu Nội trú và đồng chí Hoàng Xuân Nghiêm, Bí thư Chi bộ Quản lý Khoa học & Quan hệ Quốc tế - Lý luận Chính trị. Cũng tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Hoàng, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường thừa ủy quyền Ban Thường vụ tỉnh ủy đọc Thư chúc mừng của Ban thường vụ Tỉnh ủy đối với hai đồng chí được tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Trong thư, Ban Thường vụ tỉnh ủy ghi nhận những đóng góp to lớn của hai đồng chí Đảng viên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc nói chung, xây dựng và phát triển Đảng bộ tỉnh Sơn La, góp công sức xây dựng kinh tế xã hội tỉnh Sơn La nói riêng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng bày tỏ sự tin tưởng hai đồng chí Đảng viên tiếp tục phát huy vai trò và bản chất người Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời kỳ mới.

(Đ/c: Nguyễn Đức Hoàng - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trường Nhà trường chuyển trao Thư chúc mừng của BTV Tỉnh ủy cho hai đồng chí Lê Văn Đại và Hoàng Xuân Nghiêm nhân dịp nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng)

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Hoàng, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường thông qua Báo cáo kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng về việc thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2013. Với phương châm “Nhìn thẳng, nhìn đúng vào sự thật” và “Dám nghĩ, dám nói, dám làm, nêu cao bản chất người Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam”, Báo cáo đã nêu bật những kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2013 với những nội dung cơ bản như: - Kết quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, đảm bảo quốc phòng, an ninh. - Kết quả lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng. - Kết quả lãnh đạo xây dựng chính quyền và các tổ chức đoàn thể. - Kết quả lãnh đạo công tác xây dựng tổ chức đảng. - Kết quả lãnh đạo thực hiện việc học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14.5.2011 của Bộ Chính trị và cuộc vận động “Hai không” với 04 nội dung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

(Đ/c: Nguyễn Đức Hoàng - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường thông qua Báo cáo công tác Đảng năm 2013 và Phương hướng công tác Đảng năm 2014)

Bên cạnh những kết quả đạt được, Báo cáo cũng chỉ rõ những tồn tại, yếu kém, đi sâu vào phân tích nguyên nhân đồng thời cũng đề ra những bài học kinh nghiệm sâu sắc cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tiếp theo. Trên cơ sở phân tích rõ những hạn chế còn tồn tại, Báo cáo cũng chỉ rõ những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong năm 2014 bao gồm 28 nhiệm vụ cụ thể phân thành 08 nhóm nhiệm vụ cơ bản sau:

(Đ/c: Nguyễn Văn Minh - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng thông qua công tác hoạt động kiểm tra Đảng)

Một là: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ủy đối với mọi mặt hoạt động của Nhà trường; nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý của Ban Giám hiệu, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy vai trò của các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, Ban Nữ công, Hội Khuyến học trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Nhà trường; tăng cường công tác giáo dục tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, truyền thống cách mạng cho CBVC, HSS. Hai là: Lãnh đạo việc kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy, phân công chức trách nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong nhà trường; củng cố tổ chức đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể, các ban chỉ đạo; xây dựng các nghị quyết chuyên đề về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ Ba là: Quán triệt, triển khai, thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các văn bản, chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy Sơn La, Bộ Giáo dục và Đạo tạo liên quan tới công tác Đảng và đạo đức, tác phong đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức. Xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhà trường khóa XXX (nhiệm kỳ 2010-2015) Bốn là: Tăng cường đấu tranh phòng, chống ma túy, HIV/AIDS; thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ an ninh Tổ quốc. Năm là: Từng bước lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kế hoạch chiến lược phát triển của trường giai đoạn 2011- 2020 và định hướng 2030. Sáu là: Thực hiện đổi mới công tác dạy và học theo hướng lấy người học làm trung tâm, đáp ứng nhu cầu thị trường lao động; rà soát chương trình đào tạo, xây dựng chuẩn đầu ra, đổi mới phương pháp đánh giá theo hướng đánh giá toàn diện kiến thức, kỹ năng và đạo đức nghề nghiệp của người học; làm tốt công tác quản lý chất lượng và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn năm học 2013-2014; 2014-2015; tiếp tục chú trọng tham gia đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2014. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giảng viên theo hướng đạt chuẩn và trên chuẩn. Bẩy là: Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ hợp tác đào tạo với nước CHDCND Lào theo chủ trương chỉ đạo của Chính phủ, của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La Tám là: Phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm như: Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, ngày Chiến thắng và ngày Quốc tế lao động, ngày sinh nhật Bác, ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngày Nhà giáo Việt Nam, ngày thành lập Quân đội Nhân dân, ngày quốc phòng toàn dân.

(Đ/c: Nguyễn Đức Hoàng trao giấy khen cho Đại diện các Chi bộ có thành tích xuất sắc trong công tác Đảng năm 2013)

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Song Toàn – Phó Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ghi nhận những kết quả Đảng bộ trường Cao đẳng Sơn La đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí yêu cầu trong thời gian tới, Đảng bộ Nhà trường trên cơ sở phát huy thế mạnh của Đảng bộ cơ sở giáo dục đào tạo, tiếp tục chú trọng công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, góp phần ổn định và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực theo chỉ đạo chung của Đảng và Nhà nước phấn đấu trở thành Đảng bộ điển hình, tiên tiến trong Đảng bộ Khối.

(Đ/c: Nguyễn Văn Minh trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đảng năm 2013)

Cũng tại Hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy trường Cao đẳng Sơn La, đồng chí Nguyễn Đức Hoàng đã trao tặng giấy khen cho 07 tập thể và 19 cá nhân Đảng viên có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2013.

(Ghi nhận của phóng viên phòng THHC)

 
free pokerfree poker

VĂN  PHÒNG ĐẢNG ỦY

Phòng 407 - Nhà T - Trường cao đẳng Sơn La

Điện thoại: 0223.874. 522 - Di động: 

Flag Counter