Thông báo tiêu chí kết nạp Đảng viên là sinh viên

Trích Công văn số: 184-CV/ĐU-CĐSL ngày 10 tháng 6  năm 2011của Ban Chấp hành Đảng bộ V/v hướng dẫn tiêu chí công nhận đối tượng Đảng và xét kết nạp đảng viên là học sinh, sinh viên

I. Tiêu chí công nhận đối tượng Đảng

1. Đối với học sinh hệ trung cấp 2 năm.

- Tuổi đời từ 18 tuổi trở lên (tính theo tháng).

- Trình độ học vấn phải có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương.

- Qua thực tiễn hoạt động chứng tỏ là người ưu tú:

+ Phải có tối thiểu 02 học kì xếp loại học tập đạt khá trở lên.

+ Điểm rèn luyện có tối thiểu 01 học kì xuất sắc và 01 học kì tốt.

2. Đối với học sinh hệ cao đẳng và hệ trung cấp 3 năm.

- Tuổi đời từ 18 tuổi trở lên (tính theo tháng).

- Trình độ học vấn phải có bằng tốt nghiêp trung cấp, trung học phổ thông hoặc tương đương đối với hệ cao đẳng; có giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung cấp đối với hệ trung cấp.

- Qua thực tiễn hoạt động chứng tỏ là người ưu tú:

+ Phải có tối thiểu 3 học kì xếp loại học tập đạt khá trở lên.

+ Điểm rèn luyện tối thiểu có 2 học kì đạt xuất sắc, các kì còn lại đạt tốt.

II. Tiêu chí xét kết nạp Đảng

1. Đối với học sinh hệ trung cấp 2 năm.

- Tuổi đời từ 18 tuổi trở lên (tính theo tháng).

- Trình độ học vấn phải có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương.

- Có chứng nhận đã qua lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

- Thừa nhận và tự nguyện xin vào Đảng.

- Tự khai lí lịch đầy đủ, rõ ràng, trung thực theo quy định, lí lịch được cấp ủy thẩm tra, xác minh làm rõ những vấn đề về lịch sử chính trị của bản thân và người thân đủ điều kiện kết nạp theo quy định của Đảng.

- Phải được các tổ chức Đoàn Thanh niên và một đảng viên chính thức cùng tham gia công tác, học tập ít nhất 1 năm tín nhiệm giới thiệu kết nạp

- Thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, tiêu chuẩn và nhiệm vụ của người đảng viên.

- Qua thực tiễn hoạt động chứng tỏ là người ưu tú:

+ Phải có tối thiểu 2 học kì xếp loại học tập đạt loại khá trở lên.

+ Điểm rèn luyện có tối thiểu 02 học kì xuất sắc và 01 học kì tốt.

+ Có thành tích nổi bật được ít nhất 1 tổ chức đoàn thể cơ sở khen thưởng.

2. Đối với học sinh hệ cao đẳng và hệ trung cấp 3 năm.

- Tuổi đời từ 18 tuổi trở lên (tính theo tháng).

- Trình độ học vấn phải có bằng tốt nghiêp trung cấp, trung học phổ thông hoặc tương đương đối với hệ cao đẳng; có giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung cấp đối với hệ trung cấp.

- Có chứng nhận đã qua lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

- Thừa nhận và tự nguyện xin vào Đảng.

- Tự khai lí lịch đầy đủ, rõ ràng, trung thực theo quy định, lí lịch được cấp ủy thẩm tra, xác minh làm rõ những vấn đề về lịch sử chính trị của bản thân và người thân đủ điều kiện kết nạp theo quy định của Đảng.

- Phải được các tổ chức Đoàn Thanh niên và một đảng viên chính thức cùng tham gia công tác, học tập ít nhất 1 năm tín nhiệm giới thiệu kết nạp.

- Thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, tiêu chuẩn và nhiệm vụ của người đảng viên.

- Qua thực tiễn hoạt động chứng tỏ là người ưu tú:

+ Phải có tối thiểu 4 học kì xếp loại học tập đạt loại khá trở lên.

+ Điểm rèn luyện tối thiểu có 3 học kì đạt xuất sắc, các kì còn lại đạt tốt.

+ Có thành tích nổi bật được ít nhất 1 tổ chức đoàn thể cơ sở khen thưởng.

III. Đối với trường hợp đặc biệt.

Học sinh, sinh viên có thành tích xuất sắc, được các cấp có thẩm quyền khen thưởng (từ cấp tỉnh hoặc tương đương trở lên) vẫn có thể đề nghị công nhận đối tượng và kết nạp, song phải đảm bảo đúng Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam.

Hàng năm, sau khi kết thúc kỳ học, năm học, các chi bộ tiến hành họp xét, hoàn chỉnh hồ sơ của các đối tượng đảng là học sinh, sinh viên đủ điều kiện đề nghị kết nạp, gửi về thường trực Đảng ủy; Thường trực Đảng ủy tổng hợp trình Ban Chấp hành Đảng bộ xem xét kết nạp./.

 
free pokerfree poker

VĂN  PHÒNG ĐẢNG ỦY

Phòng 407 - Nhà T - Trường cao đẳng Sơn La

Điện thoại: 0223.874. 522 - Di động: 

Flag Counter