Trích Nghị quyết số: 61- NQ/ĐU-CĐSL về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, đẩy mạnh công tác phát triển đảng trong thanh niên

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung:

Việc thực hiện chỉ thị 06-CT/TU ngày 15.3.2006 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, đẩy mạnh công tác phát triển Đảng trong thanh niên là trách nhiệm của toàn Đảng bộ, của cả hệ thống chính trị; là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cấp uỷ, chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong nhà trường.

2. Mục tiêu cụ thể:

- Các cấp ủy phải nhận thức đúng đắn về công tác phát triển đảng trong thanh niên, tập trung quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác tuyên truyền, giáo dục trong cán bộ, đảng viên, giáo viên, đoàn viên, thanh niên nhằm nâng cao nhận thức về Đảng, về sự nghiệp đổi mới đất nước; đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ” của Bộ Chính trị và cuộc vận động "Hai không" với 4 nội dung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng phải được cụ thể hóa phù hợp với điều kiện và yêu cầu của Đảng bộ nhà trường và từng chi bộ; có kế hoạch cụ thể cho từng giai đoạn, phân công cấp ủy và đảng viên trong độ tuổi đoàn tham gia Ban chấp hành đoàn cơ sở để làm nòng cốt tuyên truyền, vận động, giúp đỡ đoàn viên, thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên. Phát huy tốt vai trò của tổ chức Đoàn trong việc tham gia công tác xây dựng Đảng.

- Gắn công tác xây dựng Đảng với xây dựng quy hoạch cán bộ cơ sở, chú trọng bồi dưỡng kết nạp Đảng từ đối tượng Đoàn viên là cán bộ, giáo viên và học sinh sinh viên có năng lực và triển vọng trong công tác và học tập. Kiên trì tuyên truyền giáo dục, vận động nâng cao nhận thức cho Đoàn viên thanh niên.

- Thường xuyên củng cố xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; thông qua phong trào hành động cách mạng thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường để đẩy mạnh công tác phát triển đảng trong thanh niên; thường xuyên quan tâm, đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền, giáo dục phù hợp với các loại hình tổ chức đoàn thể và các đối tượng thanh niên trên các lĩnh vực; khảo sát, đánh giá, phân tích đúng chất lượng đoàn viên thanh niên, phát hiện, bồi dưỡng tạo nguồn giới thiệu Đoàn viên thanh niên vào Đảng.

- Thực hiện nghiêm túc quy định, quy trình công tác kết nạp Đảng viên theo quy định của Điều lệ Đảng; nhận xét đánh giá Đoàn viên thanh niên phải khách quan toàn diện, cụ thể, chính xác, không định kiến, hẹp hòi, cục bộ hoặc dễ dãi, hời hợt, hạ thấp tiêu chuẩn; thường xuyên kiểm tra đôn đốc, sơ kết, rút kinh nghiệm, kịp thời biểu dương, khen thưởng tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc thực hiện công tác phát triển Đảng trong Đoàn viên thanh niên.

- Kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và các đoàn thể vững mạnh; quan tâm bố trí sử dụng đội ngũ cán bộ trẻ. Tập trung lãnh đạo, đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn và Hội Sinh viên; xây dựng tổ chức Đoàn và Hội vững mạnh toàn diện, tạo môi trường thuận lợi cho đoàn viên, thanh niên phấn đấu, rèn luyện, xung kích đi đầu trong học tập và công tác

Chỉ tiêu:

- 100% các chi bộ, đảng viên, giảng viên, HS-SV quán triệt, học tập và thực hiện có hiệu quả  Chỉ thị 06-CT/TU ngày 15.3.2006 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, đẩy mạnh công tác phát triển Đảng trong thanh niên.

Đối với cán bộ viên chức:

- 100% cán bộ, giảng viên có trình độ đại học, thạc sĩ được công nhận đối tượng Đảng.

- Phấn đấu mỗi năm có 80% - 85% số Đảng viên mới được kết nạp là Đoàn viên thanh niên so với tổng số đảng viên được kết nạp. Chú trọng kết nạp đảng viên là nữ, đảng viên là dân tộc ít người, đảng viên có trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học.

Đối với học sinh, sinh viên:

- Phấn đấu mỗi năm có 100 đến 120 đoàn viên thanh niên được công nhận đối tượng Đảng.

- Phấn đấu mỗi năm kết nạp từ 25 đến 30 sinh viên vào Đảng. Chú trọng kết nạp đảng viên nữ, là dân tộc ít người.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Nhiệm vụ:

Nắm vững quan điểm chỉ đạo của Trung ương Đảng, của Tỉnh ủy Sơn la, Đảng bộ nhà trường xác định xây dựng Đoàn vững mạnh là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng; phát động mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước, tạo môi trường thuận lợi cho Đoàn viên thanh niên được tham gia các hoạt động để rèn luyện, phấn đấu trở thành Đảng viên; tăng cường số lượng Đảng viên từ Đoàn viên thanh niên; nâng cao chất lượng đoàn viên ưu tú được giới thiệu và kết nạp vào Đảng, quan tâm đẩy mạnh công tác phát triển Đảng trong đoàn viên, thanh niên là học sinh sinh viên.

2. Một số giải pháp chủ yếu:

- Tiếp tục quán triệt, thực hiện chỉ thị 06 - CT/ TU ngày 15.3.2006 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 7 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tăng cường nâng cao chất lượng giáo dục chủ nghĩa Mác - Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, giáo dục đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, truyền thống cách mạng của Đảng và dân tộc để bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị cho đoàn viên, thanh niên; giúp thanh niên xác định thái độ, động cơ phấn đấu vào Đảng đúng đắn, tích cực. Thường xuyên đổi mới hình thức, nội dung, phương pháp tuyên truyền, giáo dục đoàn viên thanh niên, đẩy mạnh cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ” của Bộ Chính trị, chú trọng nội dung "làm theo".

- Tăng cường nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng Đảng và củng cố các tổ chức trong cả hệ thống chính trị của nhà trường; nâng cao trách nhiệm và vai trò lãnh đạo trực tiếp của các cấp ủy đối với tổ chức Đoàn, và trò của các đoàn thể chính trị - xã hội đối với công tác thanh niên và tổ chức đoàn; nêu cao tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong tham mưu đề xuất các biện pháp phát triển đảng viên; phân công, giao nhiệm vụ cho đảng viên giúp đỡ đoàn viên ưu tú vào đảng gắn với xử lý nghiêm minh cán bộ, đảng viên thoái hóa biến chất, củng cố niềm tin cho thanh niên, động viên, khích lệ thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên của Đảng.

- Các cấp ủy chủ động xây dựng kế hoạch tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp Đảng phù hợp với từng đơn vị theo hướng tăng cường kết nạp vào Đảng những đoàn viên ưu tú là cán bộ, giáo viên và học sinh sinh viên; đặc biệt là với những giáo viên trẻ có trình độ cao. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, thực hiện công tác thanh niên của các cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể; phân công cấp ủy viên, đảng viên phụ trách Đoàn, Hội; định kỳ tổ chức gặp gỡ, đối thoại với thanh niên, coi kết quả công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh niên là một tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng cơ sở Đảng hàng năm.

- Đổi mới nhận thức, tư duy về quy hoạch cán bộ, tập trung rà soát, phát hiện cán bộ là GV trẻ có triển vọng đưa và nguồn quy hoạch các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý; mạnh dạn giao việc để thử thách và tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh niên phấn đấu, trưởng thành nhằm tiếp tục nâng cao số lượng và chất lượng nguồn phát triển Đảng trong thanh niên góp phần thực hiện mục tiêu “Chuẩn hóa, trẻ hóa ” đội ngũ cán bộ trong nhà trường.

- Ban Chấp hành Đảng bộ nhà trường chỉ đạo các chi bộ, các đoàn thể trong nhà trường phối hợp chặt chẽ với tổ chức Đoàn sơ kết, rút kinh nghiệm các mô hình hoạt động đoàn của thanh niên, học sinh sinh viên; phân tích sâu sắc tình hình, chất lượng và cơ cấu thanh niên trong nhà trường hiện nay để xây dựng các đề án, giải pháp hiệu quả; tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức Đoàn và đoàn viên, thanh niên tham gia tích cực, có hiệu quả trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

- Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội sinh viên chủ động tăng cường có hiệu quả việc đổi mới nội dung, hình thức vận động đoàn viên, thanh niên ; đáp ứng tốt nhất các yêu cầu, lợi ích chính đáng của thanh niên; nâng cao hiệu quả việc biểu dương, tôn vinh đoàn viên thanh niên có thành tích xuất sắc trong các phong trào hoạt động của đoàn. Tập trung chỉ đạo xây dựng chi đoàn, chi hội thanh niên, chi hội sinh viên vững mạnh; đổi mới phương thức hoạt động, đa dạng hóa hình thức thu hút, tập hợp thanh niên; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp có đủ trình độ năng lực, nhiệt tình và có khả năng vận động quần chúng, thông qua các phong trào để phát hiện, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng bồi dưỡng, kết nạp.

- Xây dựng Nghị quyết chuyên đề về công tác phát triển đảng trong thanh niên; xây dựng kế hoạch cụ thể, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác phát triển đảng trong đoàn viên thanh niên trong từng năm học, khóa học. cụ thể hóa tiêu chí, tiêu chuẩn xen xét công nhận quần chúng là đối tượng đảng gắn với kết quả học tập, tu dưỡng ren luyện với thực hiện các phong trào thi đua của Nhà trường.

- Xây dựng quy trình công tác phát triển đảng viên gắn kết chặt chẽ với quá trình đào tạo sinh viên; trong quy trình xác định rõ các bước tiến hành từ giáo dục, bồi dưỡng đến kết nạp đảm bảo đúng theo Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, các quy định, chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương Đảng


 
free pokerfree poker

VĂN  PHÒNG ĐẢNG ỦY

Phòng 407 - Nhà T - Trường cao đẳng Sơn La

Điện thoại: 0223.874. 522 - Di động: 

Flag Counter