STT
Tên ngành
Trình độ
1 Hướng dẫn du lịch Cao đẳng
2 Quản trị Khách sạn Cao đẳng
3 Khoa học thư viên Cao đẳng
4 Quản lý Văn hóa Trung cấp
5 Hướng dẫn du lịch Trung cấp
6 Thư viện - Thiết bị trường học Trung cấp
7 Quản trị khách sạn
Flag Counter