STT  
          Tên ngành                                                                                                             
        Trình độ                    
1 Việt Nam học ( Văn hóa du lịch)  Cao đẳng
2 Quản lý văn hóa  Cao đẳng
3 Khoa học thư viên  Cao đẳng
4 Hướng dẫn du lịch Trung cấp
5 Quản trị khách sạn - Nhà hàng Trung cấp
6 Thư viện - Thiết bị trường học Trung cấp
Flag Counter