LỊCH TRỰC LÃNH ĐẠO KHOA NĂM HỌC 2015-2016

(THÁNG 07/2016)


THỨ

BUỔI

PHÓ TRƯỞNG KHOA

CN. VŨ HẢI ĐẠI

TRƯỞNG KHOA

ThS.NGUYỄNTRUNG ĐẠO

THỨ 2 SÁNG X
CHIỀU X
THỨ 3 SÁNG X
CHIỀU
X
THỨ 4 SÁNG X
CHIỀU X
THỨ 5 SÁNG
X
CHIỀU X
THỨ 6 SÁNG X
CHIỀU X

CN. VŨ HẢI ĐẠI

0988.095.033

ThS.NGUYỄN TRUNG ĐẠO

0982.656.377

Flag Counter