Đ/c   Ngô Thu Thản –  Bí thư LCĐ VHDL - SPNT

    Đ/c   Hà Duy Sơn   –  P.Bí thư LCĐ VHDL - SPNT

Đ/c Vi Thị Thanh  -  Uv BCH LCĐ VHDL - SPNT

                                                  Đ/c   Lương Văn Thế  -  P.Bí thư LCĐ VHDL - SPNT

Các ủy viên

- Đ/c Vì Văn Khoa - Uv BCH LCĐ VHDL - SPNT

- Đ/c Hoàng Thị Thao -  Uv BCH LCĐ VHDL - SPNT

- Đ/c Lò Thị Ngân -  Uv BCH LCĐ VHDL - SPNT

- Đ/c Vi Thị Xoan -  BCH LCĐ VHDL - SPNT

- Đ/c Lò Thị Tươi -  Uv BCH LCĐ VHDL - SPNT

- Đ/c Đinh Văn Linh -  Uv BCH LCĐ VHDL - SPNT

- Đ/c Mùi Thị Dung -  Uv BCH LCĐ VHDL - SPNT

Flag Counter