CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

HỒ SƠ NĂNG LỰC GIẢNG VIÊN

Họ và tên: Nguyễn Trung Đạo

Ngày sinh: 24/01/1975

Liên lạc: - Số điện thoại: 0982.656.377

- Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

- Học vị: Thạc sĩ, Chuyên ngành: QL giáo dục

- Học hàm: Không

- Năm tham gia giảng dạy: 1997

- Chức danh: (Giáo viên, nhân viên, GV chính, GV cao cấp, quản lý): Giảng viên

- Nghiệp vụ chuyên môn: (Đào tạo sp chính quy, bồi dưỡng nghiệp sư phạm, nghiệp vụ sư phạm nghề, phương pháp giảng dạy đại học): Đào tạo sp chính quy, Phương pháp giảng dạy đại học.

- Nghiệp vụ quản lý kinh tế, Quản lý Nhà nước: Không

- Các công trình, đề tài, hướng nghiên cứu chính: Không

Họ và tên: Vũ Hải Đại

Ngày sinh: 26/8/1984

Liên lạc: - Số điện thoại: 0988.095.033

- Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

- Học vị: Đại học, Chuyên ngành: VHQC

- Học hàm: Không

- Năm tham gia giảng dạy: 2008

- Chức danh: (Giáo viên, nhân viên, GV chính, GV cao cấp, quản lý): Giảng viên

- Nghiệp vụ chuyên môn: (Đào tạo sp chính quy, bồi dưỡng nghiệp sư phạm, nghiệp vụ sư phạm nghề, phương pháp giảng dạy đại học): Bồi dưỡng nghiệp sư phạm.

- Nghiệp vụ quản lý kinh tế, Quản lý Nhà nước: Không

- Các công trình, đề tài,

- Hướng nghiên cứu chính:  Văn hóa dân gian khu vực Tây Bắc

Họ và tên: Nguyễn Thị Hà

Ngày sinh: 05/8/1981

Liên lạc: - Số điện thoại: 0988.683.146

- Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

- Học vị: Đại học, Chuyên ngành: QLVH

- Học hàm: Không

- Năm tham gia giảng dạy: 2008

- Chức danh: (Giáo viên, nhân viên, GV chính, GV cao cấp, quản lý): Giảng viên

- Nghiệp vụ chuyên môn: (Đào tạo sp chính quy, bồi dưỡng nghiệp sư phạm, nghiệp vụ sư phạm nghề, phương pháp giảng dạy đại học): Bồi dưỡng nghiệp sư phạm, Phương pháp giảng dạy đại học.

- Nghiệp vụ quản lý kinh tế, Quản lý Nhà nước: Quản lý Nhà nước.

- Các công trình, đề tài, hướng nghiên cứu chính: Không

Họ và tên: Phùng Thị Thúy

Ngày sinh: 21/11/1987

Liên lạc: - Số điện thoại: 0972.956.046

- Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

- Học vị: Đại học, Chuyên ngành: QLVH

- Học hàm: Không

- Năm tham gia giảng dạy: 2008

- Chức danh: (Giáo viên, nhân viên, GV chính, GV cao cấp, quản lý): Giảng viên

- Nghiệp vụ chuyên môn: (Đào tạo sp chính quy, bồi dưỡng nghiệp sư phạm, nghiệp vụ sư phạm nghề, phương pháp giảng dạy đại học): Bồi dưỡng nghiệp sư phạm, Phương pháp giảng dạy đại học.

- Nghiệp vụ quản lý kinh tế, Quản lý Nhà nước: Không

- Các công trình, đề tài, hướng nghiên cứu chính: Không

 


Họ và tên: Ngô Thu Thản

Ngày sinh: 27/10/1986

Liên lạc: - Số điện thoại: 0902.129.166

- Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

- Học vị: Đại học, Chuyên ngành: QLVH

- Học hàm: Không

- Năm tham gia giảng dạy: 2009

- Chức danh: (Giáo viên, nhân viên, GV chính, GV cao cấp, quản lý): Giảng viên

- Nghiệp vụ chuyên môn: (Đào tạo sp chính quy, bồi dưỡng nghiệp sư phạm, nghiệp vụ sư phạm nghề, phương pháp giảng dạy đại học): Bồi dưỡng nghiệp sư phạm.

- Nghiệp vụ quản lý kinh tế, Quản lý Nhà nước: Không

- Các công trình, đề tài, hướng nghiên cứu chính: Không

 


 

Họ và tên: Nguyễn Văn Thành

Ngày sinh: 06/04/1989

Liên lạc: - Số điện thoại: 0974.901.164/ 0988.426.907

- Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

- Học vị: Đại học, Chuyên ngành: Thư viện thông tin

- Học hàm: Không

- Năm tham gia giảng dạy: 2011

- Chức danh: (Giáo viên, nhân viên, GV chính, GV cao cấp, quản lý): Giảng viên

- Nghiệp vụ chuyên môn: (Đào tạo sp chính quy, bồi dưỡng nghiệp sư phạm, nghiệp vụ sư phạm nghề, phương pháp giảng dạy đại học): Bồi dưỡng nghiệp sư phạm.

- Nghiệp vụ quản lý kinh tế, Quản lý Nhà nước: Không

- Các công trình, đề tài

- Hướng nghiên cứu chính:

- Khoa học thư viện

- Thông tin học

- Quản trị thông tin

Họ và tên: Bạch Thị Thơm

Ngày sinh: 03/09/1988

Liên lạc: - Số điện thoại: 01683.666.393

- Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

- Học vị: Đại học, Chuyên ngành: Thư viện thông tin

- Học hàm: Không

- Năm tham gia giảng dạy: 2011

- Chức danh: (Giáo viên, nhân viên, GV chính, GV cao cấp, quản lý): Giảng viên

- Nghiệp vụ chuyên môn: (Đào tạo sp chính quy, bồi dưỡng nghiệp sư phạm, nghiệp vụ sư phạm nghề, phương pháp giảng dạy đại học): Bồi dưỡng nghiệp sư phạm.

- Nghiệp vụ quản lý kinh tế, Quản lý Nhà nước: Không

- Các công trình, đề tài, hướng nghiên cứu chính: Không

Họ và tên: Vi Thị Thanh

Ngày sinh: 02/03/1989

Liên lạc: - Số điện thoại: 0977.565.246

- Email Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

- Học vị: Đại học, Chuyên ngành: Thư viện thông tin

- Học hàm: Không

- Năm tham gia giảng dạy: 2011

- Chức danh: (Giáo viên, nhân viên, GV chính, GV cao cấp, quản lý): Giảng viên

- Nghiệp vụ chuyên môn: (Đào tạo sp chính quy, bồi dưỡng nghiệp sư phạm, nghiệp vụ sư phạm nghề, phương pháp giảng dạy đại học): Bồi dưỡng nghiệp sư phạm.

- Nghiệp vụ quản lý kinh tế, Quản lý Nhà nước: Không

- Các công trình, đề tài, hướng nghiên cứu chính: Không

Họ và tên: Đỗ Xuân Đức

Ngày sinh: 05/02/1984

Liên lạc: Số điện thoại: 0946.647.056

- Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

- Học vị: Thạc sĩ, Chuyên ngành: Phát triển bền vững

- Học hàm: Không

- Năm tham gia giảng dạy: 2008

- Chức danh:  Giảng viên

- Nghiệp vụ chuyên môn: (Nghiệp vụ sư phạm dạy Đại học, cao đẳng

-Nghiệp vụ sư phạm dạy cao đẳng, trung cấp nghề, ):

- Nghiệp vụ quản lý kinh tế, Quản lý Nhà nước: Không

- Nghiệp vụ quản lý kinh tế, Quản lý Nhà nước: Không

Các công trình khoa học đã công bố

Hướng nghiên cứu chính

Du lịch có trách nhiệm với môi trường & Xã hội

- Du lịch bền vững

- Nân cao năng lực phát triển du lịch khu vực Tây Bắc

 

Họ và tên: Nguyễn Thị Hạnh

Ngày sinh: 27/10/1983

Liên lạc: - Số điện thoại: 0985.922.769

- Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

- Học vị: Đại học, Chuyên ngành: Việt Nam học

- Chức danh: (Giáo viên, nhân viên, GV chính, GV cao cấp, quản lý): Giảng viên

- Nghiệp vụ chuyên môn: (Đào tạo sp chính quy, bồi dưỡng nghiệp sư phạm, nghiệp vụ sư phạm nghề, phương pháp giảng dạy đại học):

- Nghiệp vụ quản lý kinh tế, Quản lý Nhà nước: không, hướng nghiên cứu chính: không

 


 

Họ và tên: Trần Thị Soi

Ngày sinh: 15/8/1987

Liên lạc: - Số điện thoại: 0974.009.100

- Email:

- Học vị: Đại học, Chuyên ngành: VHDL

- Học hàm: Không

- Năm tham gia giảng dạy: 2010

- Chức danh: (Giáo viên, nhân viên, GV chính, GV cao cấp, quản lý): Giảng viên

- Nghiệp vụ chuyên môn: (Đào tạo sp chính quy, bồi dưỡng nghiệp sư phạm, nghiệp vụ sư phạm nghề, phương pháp giảng dạy đại học):

- Nghiệp vụ quản lý kinh tế, Quản lý Nhà nước: Không

- Các công trình, đề tài, hướng nghiên cứu chính: Không

Họ và tên: Đinh Thị Quỳnh Anh

Ngày sinh: 24/8/1983

Liên lạc: - Số điện thoại: 0167.208.9929

- Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

- Học vị: Đại học, Chuyên ngành: Quản trị Du lịch- Khách sạn

- Học hàm: Không

- Năm tham gia giảng dạy: 2010

- Chức danh: (Giáo viên, nhân viên, GV chính, GV cao cấp, quản lý): Giảng viên

- Nghiệp vụ chuyên môn: (Đào tạo sp chính quy, bồi dưỡng nghiệp sư phạm, nghiệp vụ sư phạm nghề, phương pháp giảng dạy đại học):

- Nghiệp vụ quản lý kinh tế, Quản lý Nhà nước: Không

- Các công trình, đề tài, hướng nghiên cứu chính: Không


 
 


Họ và tên: Đinh Thị Thanh

Ngày sinh: 1989

Liên lạc: - Số điện thoại: 0984.137.105

- Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

- Học vị: Cử nhân, Chuyên ngành: Quản trị khách sạn - du lịch

- Học hàm: Không

- Năm tham gia giảng dạy: 2012

- Chức danh: (Giáo viên, nhân viên, GV chính, GV cao cấp, quản lý): Giảng viên

- Nghiệp vụ chuyên môn: (Đào tạo sp chính quy, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, nghiệp vụ sư phạm nghề, phương pháp giảng dạy đại học): Đào tạo nghiệp vụ chính quy

- Nghiệp vụ quản lý kinh tế, Quản lý nhà nước: Không

- Các công trình, đề tài

-  Hướng nghiên cứu chính

-  Quản trị khách sạn du lịch

–  Quản trị nhà hàng

 

 

 Flag Counter