Chỉ mục bài viết
Báo cáo " Học phần: Dàn dựng nghệ thuật tổng hợp"
Trang 2
Tất cả các trang

Nhằm tăng cường kỹ năng thực hành Dàn dựng 01 chương nghệ thuật hoàn chỉnh cho sinh viên chuyên ngành Quản lý văn hóa đồng thời củng cố ý thức học tập nghiêm túc, sáng tạo, nhiệt huyết của sinh viên đối với học phần chuyên ngành.

 Flag Counter