Thông báo
Kê hoạch trực Trạm y tế năm học 2015-2016

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  Số 110A/KH - CĐSL

Sơn La, ngày 14 tháng 8 năm 2015


KẾ HOẠCH

Trực trạm Y tế năm học 2015-2016Căn cứ thông tư số 14/2009/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 5 năm 2009 về việc ban hành Điều lệ trường Cao đẳng của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo

Căn cứ Quyết định số: 17/2007/QĐ-BGDĐT  Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Trạm Y tế trong các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

Căn cứ Quy chế tổ chức hoạt động của trường Cao Đẳng Sơn la (Theo Quyết định số 751 /QĐ -UBND ngày 24/3/2009 của uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La) về chức năng nhiệm vụ của trạm y tế trong trường Cao đẳng Sơn la

Căn cứ Quyết định số 367/QĐ - CĐSL về việc thành lập Trạm Y tế ngày 04/8/2009 của trường Cao đẳng Sơn la

Từ chức năng về nhiệm vụ, Trạm Y tế xây dựng kế hoạch tổ chức trực ngoài giờ tại trạm y tế trường Cao đẳng Sơn La

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích

- Chăm sóc sức khỏe cho cán bộ viên chức và học sinh, sinh viên trong nhà trường và phát hiện bệnh kịp thời đối với mỗi cá nhân

- Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc khám và tư vấn bệnh đối với CBGV, HSSV khi bị ốm đột xuất ngoài giờ

2. Yêu cầu:

- Thực hiện nghiêm túc thời gian trực 24/24 h tại trạm y tế nhà trường

- Cán bộ y tế trực thực hiện đúng thời gian quy định

- Làm tốt công tác chuyên môn trong thời gian trực trạm

- Chuẩn bị cơ số thuốc sơ cấp cứu ngoài giờ

- Tăng cường công tác kiểm tra và phát hiện kịp thời CBGV, HSSV bị ốm nằm ở trong ký túc xá

- Tư vấn về sức khỏe cho CBGV, HSSV khi bị ốm

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH:

1. Nội dung triển khai

- Phân lịch trực trạm y tế theo từng tháng (Đầu tháng)

- Chấm công trực ngoài giờ đối với cán bộ y tế

- Trạm y tế phân công cán bộ trực đi kiểm tra HSSV bị ốm nằm tại phòng ở khi được thông báo, khám bệnh và hướng dẫn dùng thuốc

- Khi có HSSV bị ốm khám và cấp phát thuốc điều trị hoặc cho nằm lưu tại trạm, khi cần thiết thì gửi lên tuyến trên

- Khi có trường hợp HSSV bị ốm nặng cần chuyển lên tuyến trên đi cấp cứu cán bộ y tế  trực phải đưa HSSV đến bệnh viện. Khi cần thiết thì báo cáo cho lãnh đạo đơn vị, Ban Giám hiệu và xin ý kiến chỉ đạo

2. Biện pháp thực hiện

- Thực hiện đúng thời gian trực 24/24h đối với cán bộ y tế

- Thực hiện chấm công ngày nghỉ trực đối với mỗi cán bộ y tế

- Thực hiên theo dõi CBGV, HSSV bị ốm và nằm lưu tại trạm, tại nhà ở KTX

- Khi có dịch bệnh xảy ra trong nhà trường phải kiểm tra, giám sát, theo dõi báo cáo với lãnh đạo Trạm vào buổi sáng hôm sau

- Khi cán bộ y tế trực phải bàn giao, nhận trực đầy đủ theo sổ trực

- Cán bộ y tế trực phải chịu trách nhiệm trong ca trực

3. Thời gian địa điểm thực hiện:

- Thời gian: Từ ngày 03/9/2015à 30/5/2016

- Địa điểm: Trực tại trạm Y tế trường Cao đẳng Sơn La

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Trạm y tế

- Chủ động phân công cán bộ y tế trực trạm 24/24h

- Nộp bảng chấm công từng tháng cho phòng Kế hoạch - Tài vụ, phòng TCCB

- Chấm công trực ngoài giờ theo đúng qui định

- Sắp xếp bố trí người nghỉ trực và người đi làm hợp lý

2. Phòng Tổ chức cán bộ

- Theo dõi thời gian trực ngoài giờ đối với cán bộ y tế

- Duyệt bảng chấm công trực ngoài giờ

3. Phòng Kế hoạch - Tài chính

Thanh toán kinh phí theo chế độ trực ngoài giờ

Trên đây là kế hoạch trực ngoài giờ của Trạm Y tế tại Trường Cao đẳng Sơn La năm học 2015 - 2016./.

 

Nơi nhận:

KT. HIỆU TRƯỞNG

- BTV Đảng uỷ (Báo cáo);

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- Ban GH ( Báo cáo);

Đã ký

- Các đơn vị trực thuộc;

Nguyễn Đức Long

- Trạm y tế : T/hiện ;

- Lưu VT./.


 
 
KẾ HOẠCH Phòng, chống dịch bệnh năm 2014

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /KH - CĐSL Sơn La, ngày 17 tháng 2 năm 2014

KẾ HOẠCH

Phòng, chống dịch bệnh trong trường Cao đẳng Sơn La

Năm 2014

Để chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh năm 2014, đảm bảo an toàn sức khoẻ cho cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên trong phạm vi nhà trường quản lý, biết và thực hiện nghiêm túc kế hoạch Hành động phòng, chống dịch bệnh trong trường Cao đẳng Sơn La.

Trường Cao đẳng Sơn La xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh năm 2014 như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích

- Cung cấp các thông tin truyền thông cơ bản về các bệnh dịch cho cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên trong toàn trường, từ đó có khả năng tự giải quyết một số vấn đề liên quan đến công tác phòng, chống các dịch bệnh

- Chủ động sẵn sàng ứng phó với diễn biến của dịch bệnh kịp thời ,khống chế các bệnh dịch khi có bệnh xuất hiện trong nhà trường.

- Thông tin kịp thời đến ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh, về diễn biến dịch bệnh trong nhà trường.

2. Yêu cầu:

- Tuyên truyền cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên, trong nhà trường nâng cao nhận thức được tác hại và ảnh hưởng của các dịch bệnh và cách phòng và chống dịch khi có dịch bệnh xảy ra trong nhà trường

- Làm tốt công tác tuyên truyền đối nhận thức được với Cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên trong trường cao đẳng  Sơn La.

- Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện và cơ số thuốc phòng chống các dịch bệnh có thể xảy ra trong nhà trường

- Làm tốt công tác phối hợp giữa Sở Y tế, Trung tâm Y tế thành phố, Bênh viện, Đoàn thanh niên, y tế nhà trường và các đơn vị liên quan để phát hiện sớm, cách ly và xử lý các trường hợp nghi ngờ mắc dịch bệnh

- Tăng cường công tác vệ sinh môi trường, tại các khu kí túc xá, kiểm tra công tác vệ sinh an toàn thực phẩm tại bếp ăn, kiểm tra, giám sát các dịch bệnh  trong toàn trường.

III. NỘI DUNG KẾ HOẠCH:

1. Nội dung triển khai phòng chống dịch bệnh,

- Tuyên truyền đến Cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên, trong trường  nhận biết về một số dịch bệnh và thông tin kịp thời đến Trạm y tế trong nhà trường khám và tư vấn, đồng thời có các biện pháp ngăn chặn dịch bệnh

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác vệ sinh môi trường, tại các phòng học, phòng ở của sinh viên, phòng làm việc, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm tại bếp ăn trong nhà trường

2. Biện pháp chỉ đạo, tuyên truyền phòng chống dịch bệnh:

- Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát thanh trong toàn trường hàng ngày (Khi có dịch xảy ra trong nhà trường) về một số các dịch bệnh và cách phòng các dịch bệnh đối với mỗi CBVC, HSSV trong nhà trường.

3. Một số các dịch bệnh như sau:

- Bệnh Rubella:

- Bệnh cúm

- Bệnh tiêu chảy cấp

- Bệnh sốt xuất huyết

- Bệnh sốt do nhiễm virus

- Bệnh quai bị

- Đau mắt đỏ

4. Thời gian địa điểm thực hiện:

- Thời gian: Từ tháng 3 năm 2014 à tháng 3 năm 2015

- Địa điểm: Tại trường Cao đẳng Sơn La

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

2. Trạm Y tế

- Chủ động liên hệ với Trung tâm Y tế thành phố, Sở y tế, các cơ sở y tế khám chữa bệnh trên địa bàn để có phương án cụ thể, sẵn sàng xử lí kịp thời khi xuất hiện dịch bệnh,.

- Chủ trì phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ, phòng Công tác học sinh sinh viên, phòng Quản trị đời sống, Ban quản lí Khu nội trú, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên và các đơn vị liên quan khác kiểm tra công tác vệ sinh môi trường trong toàn trường, kết quả kiểm tra báo cáo Ban Giám hiệu bằng văn bản khi có dịch xảy ra trong nhà trường.

- Chủ động chuẩn bị lực lượng cán bộ y tế trực để xử lí kịp thời khi có trường hợp người ốm bị  nghi ngờ mắc dịch bệnh, có biện pháp giải quyết và sử lý kịp thời

- Báo cáo kịp thời với Ban Giám hiệu, xin ý kiến chỉ đạo (Khi phát hiện có dịch bệnh nguy hiểm)

3. Phòng Quản trị đời sống

Làm việc với đơn vị cung cấp dịch vụ vệ sinh (ICT) về việc tăng cường công tác vệ sinh trong trong nhà trường

4. Đoàn thanh niên và Hội sinh viên

Thực hiện công tác tuyên truyền bằng hình thức phát thanh trong toàn trường hàng ngày (Khi có dịch bệnh), huy động lực lượng đoàn viên - thanh niên phối hợp cùng với Trạm Y tế làm công tác vệ sinh môi trường trong và ngoài nhà trường.

5. Các đơn vị trực thuộc

- Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm tổ chức các hoạt động vệ sinh trong phạm vi được phân công quản lí đảm bảo phòng học, phòng làm việc, phòng ở sạch, thoáng mát.

6. Để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong năm 2014

- Mỗi CBVC, HSSV cần tăng cường sức khỏe, phòng bệnh bằng cách ăn uống đủ chất, ăn nhiều rau xanh, hoa quả, thức ăn có nhiều vi-ta-min;

- Có chế độ làm việc, sinh hoạt, luyện tập thể thao và nghỉ ngơi hợp lý

- Khi có người bị bệnh hoặc nghi bị các dịch bệnh trên cần phải đến ngay cơ sở y tế để được khám, điều trị và xử lý kịp thời, không để bệnh lây lan ra người thân và cộng đồng.

Trên đây là kế hoạch Hành động phòng, chống các dịch bệnh trong Trường Cao đẳng Sơn La năm 2014./.

Nơi nhận:

KT.HIỆU TRƯỞNG

- BTV Đảng uỷ (Báo cáo);

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- Hiệu trưởng (Báo cáo)

Đã ký

- P. Hiệu trưởng (Chỉ đạo);

Nguyễn Văn Minh

- Đoàn thanh niên (T/hiện)

- Hội SV (T/hiện)

- CĐCS trường ( phối hợp);

- Các đơn vị trực thuộc(T/ hiện);

- Lưu VT,  Trạm YT./.

 
KẾ HOẠCH KIỂM TRA, GIÁM SÁT CÔNG TÁC VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NĂM HỌC 2013-2014

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

 

Số:  …../ KH- CĐSL

Sơn La, ngày 14 tháng 7 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

Kiểm tra, Giám sát công tác vệ sinh môi trường  

Năm học 2014-2015


 

Căn cứ kế hoạch chất lượng thực hiện các mục tiêu chất lượng của Trạm y tế
Căn cứ TTQT kiểm tra đánh giá xếp loại vệ sinh môi trường áp dụng QMS ISO 9001:2008
Để đảm bảo công tác vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo sức khỏe cho học sinh, sinh viên, cán bộ viên chức trong nhà trường Trạm y tế xây dựng kế hoạch kiểm tra vệ sinh môi trường năm học 2014-2015 như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích:
- Việc chấp hành đối với học sinh, sinh viên về công tác vệ sinh theo qui định, Quy chế trong khu nội trú trường Cao đẳng Sơn La
- Tuyên truyền HSSV trong nhà trường nhận thức được những tác hại về ăn, ở không khoa học, không hợp vệ sinh dẫn đến nguy cơ các bệnh dịch xảy ra trong nhà trường
- Kiểm tra, đánh giá thực trạng về công tác vệ sinh môi trường ở các khu vực trong nhà trường, có kết quả cụ thể với từng khu vực
2. Yêu cầu: Kiểm tra, đánh giá VSMT thường kỳ
- Đánh giá việc chấp hành vệ sinh ngoại cảnh, nội phòng ở, khu lớp học, các nhà trong toàn trường
- Đánh giá hiệu quả công việc về phối hợp giữa các đơn vị liên quan để khắc phục trong công tác vệ sinh môi trường trong nhà trường
- Kiểm tra điều chỉnh việc chấp hành đối với công tác cán bộ quản lý về vệ sinh môi trường 
- Yêu cầu báo cáo Ban Giám hiệu về đánh giá kết quả công tác vệ sinh môi trường vào cuối năm

II. NỘI DUNG

- Kiểm ta đánh giá theo TTQT  Trạm Y tế đã xây dựng các tiêu chí ( Có tiêu chí đánh giá theo biểu mẫu vệ sinh các nhà, phòng ở, ngoại cảnh)
- Thành lập nhóm kiểm tra đánh giá, dự kiến vào thời gian đầu tháng 01 năm 2015
- Kiểm tra VSMT vào thứ 6 hàng tuần các khu vực trong nhà trường

1. Đối với học sinh, sinh viên
- Công tác nội vụ: Phòng ở của HSSV trong khu nội trú thực hiện Hướng dẫn công tác vệ sinh môi trường trong Khu Nội trú (Đã niêm Yết tại phòng ở của HSSV)
- Đối với khu ngoại cảnh, các nhà: Thực hiện vệ sinh chung (Có tiêu chí đánh giá theo biểu mẫu)

2. Đối với Trạm y tế
- Đánh giá thực trạng tại các địa điểm, các nhà có kết quả cụ thể gửi về lãnh đạo Trạm hàng tháng
- 1 lần/tuần kiểm tra ghi sổ nhật ký
- 2 lần/tháng đánh giá kết quả theo biểu mẫu
- Chủ động tổ chức thành lập nhóm kiểm tra công tác VSMT:

3. Các đơn vị tham phối hợp:
- Trạm Y tế, Phòng Quản trị - Đời sống, Ban QLKNT, Phòng CTHSSV, , Đoàn Thanh niên, Công ty kỹ thuật làm sạch và Thương mại Quốc tế (ICT)

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM KIỂM TRA

1. Thời gian: (Kiểm tra, giám sát VSMT  tuần/tháng)
- Từ tháng 7/2014 à tháng /7 năm 2015
2. Địa điểm: Các nhà, khu lớp học, ký túc xá, ngoại cảnh (Trong nhà trường)

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trạm Y tế:
- Chủ trì trong công tác kiểm tra đánh giá VSMT
- Phân công cán bộ y tế phụ trách từng khu vực cụ thể, chuẩn bị hồ sơ, sổ, các biểu mẫu đánh giá VSMT
- Tổng hợp kết quả VSMT gửi cho các đơn vị liên quan, báo cáo khi Ban Giám hiệu yêu cầu

2. Các đơn vị:
- Phối hợp kiểm tra đánh giá về công tác VSMT
- Tổng hợp kết quả kiểm tra đánh giá hàng tháng gửi về Trạm y tế tổng hợp
Trên đây là kể hoạch kiểm tra vệ sinh môi trường năm học 2014-2015./.

Nơi nhận:

KT. HIỆU TRƯỞNG

- Ban GH (Chỉ đạo);

 

 

- Các ĐV trực thuộc; (T/hiện)

 

 

- Lưu VT, T.YT./.

 

 

 


 
KẾ HOẠCH Kiểm tra, giám sát vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm phục vụ kì thi TS năm 2014

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH S LA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số       / KH - CĐSL

Sơn La, ngày  28  tháng  06  năm 2014

KẾ HOẠCH

Kiểm tra, giám sát vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm phục vụ kì thi

tuyển sinh năm 2014 tại trường Cao đẳng Sơn La

Để đảm bảo sức khỏe cho cán bộ viên chức phục vụ và coi thi, thí sinh dự thi thi tại trường Cao đẳng Sơn La.

Trường Cao đẳng Sơn La xây dựng Kế hoạch kiểm tra, giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể trường Cao đẳng Sơn La như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Để đảm bảo sức khỏe cho thí sinh dự thi, người nhà thí sinh, cán bộ coi thi cán bộ phục vụ công tác thi tuyển sinh tại trường Cao đẳng Sơn La.

- Hạn chế các nguy cơ ngộ độc thực phẩm, sử dụng thực phẩm không đảm bảo chất lượng

- Để phục vụ kì thi tuyển sinh đạt kết quả tốt

2. Yêu cầu :

Hạn chế tối đa các yếu tố có thể gây ngộ độc từ việc sử dụng thực phẩm thông qua con đường ăn, uống của thí sinh, cán bộ coi thi, cán bộ phục vụ trong kỳ thi tuyển sinh tại trường Cao đẳng Sơn La.

Đọc thêm...
 


Trang 1 trong tổng số 2
free pokerfree poker