Nội quy - quy định
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CÔNG TÁC VỆ SINH MÔI TRƯỜNG TRONG KHU NỘI TRÚ
     Để đảm bảo về công tác vệ sinh môi trường, cũng như phòng dịch bệnh và dẫn đến ảnh hưởng sức khỏe đối với HSSV ở KTX,HSSV,CBVC trong toàn trường. HSSV phải có ý thức tự giác thực hiện nội dung hướng dẫn chung về công tác vệ sinh môi trường như sau:

1. Môi trường xung quanh:

- Không vứt giác thải bừa bãi (phía trước nhà, sau nhà )

- Không đại , tiểu tiện xung quanh khu vực nhà KTX, lớp học, các nhà

2. Phòng ở:

- Gọn gàng: Chăn màn gấp gọn, quần áo treo đúng nơi quy định, giầy, dép để đúng chỗ đã quy định, sắp xếp đồ đạc có khoa học

- Sạch sẽ: Nền nhà sạch, không có giấy, rác, tường dán giấy, trần nhà không có mạng nhện

3. Khu vệ sinh

- Nền nhà sạch (Đánh tẩy rửa thường xuyên không có giấy, rác, tóc)

- Không có giác thải lưu lại trong phòng (Yêu cầu đổ giác 2 lần/ngày đúng nơi quy định)

- Trong nhà tắm, thùng đựng nước không để chữa đựng những đồ đạc thải bỏ

Yêu HSSV thực hiện nghiêm túc những nội dung hướng dẫn trên./.

TRẠM Y TẾ TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA

 
QUY CHẾ Tổ chức và hoạt động của Trạm Y tế Trường Cao đẳng Sơn La

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

  

  

Sơn La, ngày 11 tháng 9 năm 2009

 

QUY CHẾ

Tổ chức và hoạt động của Trạm Y tế Trường Cao đẳng Sơn La

Chương I

VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG

Căn cứ thông tư số 14/2009/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 5 năm 2009 về việc ban hành Điều lệ trường Cao đẳng của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo

Căn cứ Quyết định số: 17/2007/QĐ-BGDĐT  Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Trạm Y tế trong các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

Căn cứ Quy chế tổ chức hoạt động của trường Cao Đẳng Sơn la (Theo Quyết định số 751 /QĐ -UBND ngày 24/3/2009 của uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La) về chức năng nhiệm vụ của trạm y tế trong trường Cao đẳng Sơn la

Căn cứ Quyết định số 367/QĐ - CĐSL về việc thành lập Trạm Y tế ngày 04/8/2009 của trường Cao đẳng Sơn la

Từ chức năng về nhiệm vụ, Trạm Y tế xây dựng Quy chế tổ chức hoạt động của Trạm y tế trường Cao đẳng Sơn La

Đọc thêm...
 
QUY ĐỊNH Về việc chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho CBVC, HSSV tại Trạm y tế trường Cao đẳng Sơn La

QUY ĐỊNH

Về việc chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho CBVC, HSSV

tại Trạm y tế trường Cao đẳng Sơn La

(Ban hành kèm theo Quyết định số 136 / QĐ – CĐSL ngày 28  tháng 03 năm 2014)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh:

Văn bản này quy định về tổ chức và hoạt động của Trạm Y tế trong trường Cao đẳng Sơn La, bao gồm: chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn; cơ cấu tổ chức và chế độ chính sách; cơ sở vật chất.

Điều 2. Đối tượng áp dụng:

Quy định này áp dụng việc chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho cán bộ viên chức, học sinh, sinh viên trong trường Cao đẳng Sơn La.

Chương II

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Điều 3. Chức năng

Giúp cho Hiệu trưởng nhà trường lãnh chỉ đạo, điều hành trong việc bảo vệ, giáo dục và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho cán bộ viên chức, học sinh, sinh viên nhà trường.

Điều 4. Nhiệm vụ

1. Xây dựng nội dung và kinh phí hoạt động của Trạm Y tế cho từng năm học, từng khóa học theo quy định.

2. Tổ chức thực hiện công tác quản lý, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho cho cán bộ viên chức, học sinh, sinh viên nhà trường, cụ thể:

a) Tham mưu tổ chức khám sức khỏe định kỳ hằng năm và phân loại sức khỏe;

b) Quản lý và lưu hồ sơ sức khỏe;

c) Sơ cứu, cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh theo phân tuyến kỹ thuật, chăm sóc sức khỏe ban đầu, cấp thuốc thông thường; chuyển bệnh nhân lên cơ sở y tế tuyến trên trong những trường hợp cần thiết.

3. Tuyên truyền, giáo dục, tư vấn các vấn đề liên quan đến sức khỏe; vận động học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế.

4. Tổ chức thực hiện vệ sinh học đường, vệ sinh môi trường, phòng chống  các bệnh dịch, bệnh, tật học đường, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống HIV và AIDS, các bệnh xã hội và các hoạt động khác về y tế trường học.

5. Phối hợp với cơ sở y tế tại địa phương, ngành liên quan trong việc triển khai, thực hiện các hoạt động y tế trường học và các hoạt động y tế khác.

6. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, đoàn thể trong trường thực hiện công tác y tế trường học; xây dựng môi trường trường học lành mạnh, an toàn.

7. Thực hiện sơ kết, tổng kết và báo cáo kết quả triển khai công tác y tế trường học theo quy định.

Điều 5. Quyền hạn

1. Được sử dụng con dấu riêng (nếu có) theo quy định để giao dịch trong phạm vi công tác chuyên môn.

2. Được Hiệu trưởng ủy quyền kiểm tra công tác y tế trường học theo kế hoạch.

Chương III

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH

Điều 6. Cơ cấu tổ chức

1. Trạm Y tế do Hiệu trưởng quản lý toàn diện và được sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của cơ sở y tế tuyến trên thuộc ngành y tế.

2. Trạm Y tế có một Trưởng Trạm là y sỹ (đối với nơi thiếu bác sỹ) thuộc biên chế của nhà trường.

3. Số lượng cán bộ y tế làm công tác chuyên môn tại Trạm Y tế được xác định theo quy định của Nhà nước và nhà trường.

Điều 7. Chế độ chính sách

1. Cán bộ y tế công tác tại Trạm Y tế được hưởng lương, chế độ, chính sách, phụ cấp ưu đãi theo quy định của Nhà nước. Trường hợp cán bộ làm kiêm nhiệm công tác y tế trường học được hưởng lương, phụ cấp theo công việc chính đang làm và hưởng mức phụ cấp kiêm nhiệm theo quy định hiện hành.

2. Trưởng Trạm Y tế được hưởng chế độ phụ cấp trách nhiệm theo quy định của Nhà nước.

3. Cán bộ y tế công tác tại Trạm Y tế được tham gia các cuộc hội thảo, lớp tập huấn; lớp đào tạo chuyên môn, nâng cao nghiệp vụ về công tác y tế do ngành giáo dục, y tế và các ban ngành, cơ quan khác tổ chức.

Chương IV

CƠ SỞ VẬT CHẤT

Điều 8. Địa điểm và tổ chức

1. Trạm Y tế được bố trí ở vị trí thuận lợi cho công tác khám bệnh, chữa bệnh và vận chuyển bệnh nhân. Môi trường xung quanh khu vực Trạm Y tế được bảo đảm các yêu cầu về vệ sinh.

2. Trạm Y tế được bố trí đầy đủ các phòng chức năng và chuyên môn để: sơ cứu, cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu và cấp phát thuốc thông thường; tư vấn, tuyên truyền giáo dục về sức khỏe; lưu, theo dõi bệnh nhân.

Điều 9. Trang thiết bị

1. Trạm Y tế được trang bị đầy đủ các trang thiết bị chuyên môn thiết yếu dùng để sơ cứu, cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu theo quy định.

2. Bố trí đầy đủ các phương tiện làm việc thông thường.

3. Có giường khám bệnh và giường lưu bệnh nhân để theo dõi.

Điều 10. Thuốc

1. Trạm Y tế có tủ thuốc với đủ cơ số thuốc cấp cứu và thuốc thiết yếu theo quy định.

2. Thực hiện chế độ mua, cấp thuốc theo quy định.

3. Có sổ quản lý, kiểm tra và đối chiếu thuốc theo quy định.

Điều 11. Kinh phí

1. Kinh phí thực hiện công tác y tế trường học được lấy từ:

a) Nguồn ngân sách nhà nước;

b) Nguồn kinh phí được để lại từ Quỹ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tự nguyện của học sinh, sinh viên;

c) Các khoản tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật;

d) Các nguồn thu hợp pháp khác (nếu có).

2. Kinh phí chi cho công tác y tế trường học được quản lý, sử dụng đúng mục đích, đúng chế độ theo quy định hiện hành.

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 12. Trách nhiệm của Hiệu trưởng nhà trường

1. Thành lập Trạm Y tế trong trường theo quy định.

2. Bổ nhiệm Trưởng Trạm Y tế hoặc phân công cán bộ Phụ trách Trạm theo quy định tại khoản 2 Điều 6 của Quy định này.

3. Tổ chức thực hiện sự chỉ đạo về chuyên môn, nhiệm vụ của cơ sở y tế tuyến trên thuộc ngành y tế đối với Trạm Y tế của trường.

4. Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung trong Quy định này.

Điều 13. Trách nhiệm đối với người bệnh đến khám, điều trị bệnh tại trạm ytế.

1. Khi đến khám bệnh, bệnh nhân mang theo thẻ bảo hiểm y tế, sổ khám bệnh.

2. Tuân thủ sự hướng dẫn của cán bộ y tế khi thực hiện sơ cứu, cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh.

3. Cung cấp đầy đủ thông tin về tình trạng bệnh lý hiện tại, các bệnh lý và phương pháp điều trị trước đây

4. Tuân thủ sự hướng dẫn của cán bộ y tế khi thực hiện cách uống thuốc và thực hiện các hướng dẫn ghi trong sổ khám bệnh

5. Giữ gìn vệ sinh, trật tự không làm ảnh hưởng đến mọi người xung quanh

Điều 14. Trách nhiệm đối với cán bộ Y tế nhà trường

1. Đảm bảo thời gian trực 24/24h, nhận trực và giao ca trực đúng giờ quy định.

2. Khi làm việc cán bộ y tế mặc trang phục theo quy định của Bộ y tế

3. Nghiêm cấm cán bộ y tế gợi ý, lấy tiền thù lao khám, chữa bệnh khi thực hiện việc chăm sóc sức khoẻ cho học sinh, sinh viên, nhà giáo, cán bộ và nhân viên của nhà trường.

4. Hòa nhã, niềm nở khi tiếp đón học sinh, sinh viên, nhà giáo, cán bộ và nhân viên của nhà trường đến khám, chữa bệnh.

5. Thực hiện việc ghi sổ khám bệnh và hướng dẫn cách dùng thuốc cụ thể, có chữ kí của cán bộ y tế.

6. Sau mỗi ca trực, sơ cứu, cấp cứu cán bộ y tế phải vệ sinh, lau chùi đồ dùng, vật dụng sạch sẽ

7. Thực hiện việc ghi sổ và cấp phát thuốc đúng bệnh, rõ ràng, có chữ ký của người nhận thuốc

8. Thực hiện nghiêm túc 12 điều y đức đối với người làm công tác y tế.

Điều 15. Trách nhiệm của ngành chủ quản, địa phương

1. Chỉ đạo, tổ chức Trạm Y tế trong nhà trường thuộc phạm vi phụ trách.

2. Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các nội dung trong Quy định này./.

 

 


free pokerfree poker