Kê hoạch trực Trạm y tế năm học 2015-2016


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  Số 110A/KH - CĐSL

Sơn La, ngày 14 tháng 8 năm 2015


KẾ HOẠCH

Trực trạm Y tế năm học 2015-2016Căn cứ thông tư số 14/2009/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 5 năm 2009 về việc ban hành Điều lệ trường Cao đẳng của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo

Căn cứ Quyết định số: 17/2007/QĐ-BGDĐT  Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Trạm Y tế trong các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

Căn cứ Quy chế tổ chức hoạt động của trường Cao Đẳng Sơn la (Theo Quyết định số 751 /QĐ -UBND ngày 24/3/2009 của uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La) về chức năng nhiệm vụ của trạm y tế trong trường Cao đẳng Sơn la

Căn cứ Quyết định số 367/QĐ - CĐSL về việc thành lập Trạm Y tế ngày 04/8/2009 của trường Cao đẳng Sơn la

Từ chức năng về nhiệm vụ, Trạm Y tế xây dựng kế hoạch tổ chức trực ngoài giờ tại trạm y tế trường Cao đẳng Sơn La

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích

- Chăm sóc sức khỏe cho cán bộ viên chức và học sinh, sinh viên trong nhà trường và phát hiện bệnh kịp thời đối với mỗi cá nhân

- Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc khám và tư vấn bệnh đối với CBGV, HSSV khi bị ốm đột xuất ngoài giờ

2. Yêu cầu:

- Thực hiện nghiêm túc thời gian trực 24/24 h tại trạm y tế nhà trường

- Cán bộ y tế trực thực hiện đúng thời gian quy định

- Làm tốt công tác chuyên môn trong thời gian trực trạm

- Chuẩn bị cơ số thuốc sơ cấp cứu ngoài giờ

- Tăng cường công tác kiểm tra và phát hiện kịp thời CBGV, HSSV bị ốm nằm ở trong ký túc xá

- Tư vấn về sức khỏe cho CBGV, HSSV khi bị ốm

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH:

1. Nội dung triển khai

- Phân lịch trực trạm y tế theo từng tháng (Đầu tháng)

- Chấm công trực ngoài giờ đối với cán bộ y tế

- Trạm y tế phân công cán bộ trực đi kiểm tra HSSV bị ốm nằm tại phòng ở khi được thông báo, khám bệnh và hướng dẫn dùng thuốc

- Khi có HSSV bị ốm khám và cấp phát thuốc điều trị hoặc cho nằm lưu tại trạm, khi cần thiết thì gửi lên tuyến trên

- Khi có trường hợp HSSV bị ốm nặng cần chuyển lên tuyến trên đi cấp cứu cán bộ y tế  trực phải đưa HSSV đến bệnh viện. Khi cần thiết thì báo cáo cho lãnh đạo đơn vị, Ban Giám hiệu và xin ý kiến chỉ đạo

2. Biện pháp thực hiện

- Thực hiện đúng thời gian trực 24/24h đối với cán bộ y tế

- Thực hiện chấm công ngày nghỉ trực đối với mỗi cán bộ y tế

- Thực hiên theo dõi CBGV, HSSV bị ốm và nằm lưu tại trạm, tại nhà ở KTX

- Khi có dịch bệnh xảy ra trong nhà trường phải kiểm tra, giám sát, theo dõi báo cáo với lãnh đạo Trạm vào buổi sáng hôm sau

- Khi cán bộ y tế trực phải bàn giao, nhận trực đầy đủ theo sổ trực

- Cán bộ y tế trực phải chịu trách nhiệm trong ca trực

3. Thời gian địa điểm thực hiện:

- Thời gian: Từ ngày 03/9/2015à 30/5/2016

- Địa điểm: Trực tại trạm Y tế trường Cao đẳng Sơn La

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Trạm y tế

- Chủ động phân công cán bộ y tế trực trạm 24/24h

- Nộp bảng chấm công từng tháng cho phòng Kế hoạch - Tài vụ, phòng TCCB

- Chấm công trực ngoài giờ theo đúng qui định

- Sắp xếp bố trí người nghỉ trực và người đi làm hợp lý

2. Phòng Tổ chức cán bộ

- Theo dõi thời gian trực ngoài giờ đối với cán bộ y tế

- Duyệt bảng chấm công trực ngoài giờ

3. Phòng Kế hoạch - Tài chính

Thanh toán kinh phí theo chế độ trực ngoài giờ

Trên đây là kế hoạch trực ngoài giờ của Trạm Y tế tại Trường Cao đẳng Sơn La năm học 2015 - 2016./.

 

Nơi nhận:

KT. HIỆU TRƯỞNG

- BTV Đảng uỷ (Báo cáo);

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- Ban GH ( Báo cáo);

Đã ký

- Các đơn vị trực thuộc;

Nguyễn Đức Long

- Trạm y tế : T/hiện ;

- Lưu VT./.


 
 
free pokerfree poker