KẾ HOẠCH Phòng, chống dịch bệnh năm 2014

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /KH - CĐSL Sơn La, ngày 17 tháng 2 năm 2014

KẾ HOẠCH

Phòng, chống dịch bệnh trong trường Cao đẳng Sơn La

Năm 2014

Để chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh năm 2014, đảm bảo an toàn sức khoẻ cho cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên trong phạm vi nhà trường quản lý, biết và thực hiện nghiêm túc kế hoạch Hành động phòng, chống dịch bệnh trong trường Cao đẳng Sơn La.

Trường Cao đẳng Sơn La xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh năm 2014 như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích

- Cung cấp các thông tin truyền thông cơ bản về các bệnh dịch cho cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên trong toàn trường, từ đó có khả năng tự giải quyết một số vấn đề liên quan đến công tác phòng, chống các dịch bệnh

- Chủ động sẵn sàng ứng phó với diễn biến của dịch bệnh kịp thời ,khống chế các bệnh dịch khi có bệnh xuất hiện trong nhà trường.

- Thông tin kịp thời đến ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh, về diễn biến dịch bệnh trong nhà trường.

2. Yêu cầu:

- Tuyên truyền cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên, trong nhà trường nâng cao nhận thức được tác hại và ảnh hưởng của các dịch bệnh và cách phòng và chống dịch khi có dịch bệnh xảy ra trong nhà trường

- Làm tốt công tác tuyên truyền đối nhận thức được với Cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên trong trường cao đẳng  Sơn La.

- Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện và cơ số thuốc phòng chống các dịch bệnh có thể xảy ra trong nhà trường

- Làm tốt công tác phối hợp giữa Sở Y tế, Trung tâm Y tế thành phố, Bênh viện, Đoàn thanh niên, y tế nhà trường và các đơn vị liên quan để phát hiện sớm, cách ly và xử lý các trường hợp nghi ngờ mắc dịch bệnh

- Tăng cường công tác vệ sinh môi trường, tại các khu kí túc xá, kiểm tra công tác vệ sinh an toàn thực phẩm tại bếp ăn, kiểm tra, giám sát các dịch bệnh  trong toàn trường.

III. NỘI DUNG KẾ HOẠCH:

1. Nội dung triển khai phòng chống dịch bệnh,

- Tuyên truyền đến Cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên, trong trường  nhận biết về một số dịch bệnh và thông tin kịp thời đến Trạm y tế trong nhà trường khám và tư vấn, đồng thời có các biện pháp ngăn chặn dịch bệnh

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác vệ sinh môi trường, tại các phòng học, phòng ở của sinh viên, phòng làm việc, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm tại bếp ăn trong nhà trường

2. Biện pháp chỉ đạo, tuyên truyền phòng chống dịch bệnh:

- Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát thanh trong toàn trường hàng ngày (Khi có dịch xảy ra trong nhà trường) về một số các dịch bệnh và cách phòng các dịch bệnh đối với mỗi CBVC, HSSV trong nhà trường.

3. Một số các dịch bệnh như sau:

- Bệnh Rubella:

- Bệnh cúm

- Bệnh tiêu chảy cấp

- Bệnh sốt xuất huyết

- Bệnh sốt do nhiễm virus

- Bệnh quai bị

- Đau mắt đỏ

4. Thời gian địa điểm thực hiện:

- Thời gian: Từ tháng 3 năm 2014 à tháng 3 năm 2015

- Địa điểm: Tại trường Cao đẳng Sơn La

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

2. Trạm Y tế

- Chủ động liên hệ với Trung tâm Y tế thành phố, Sở y tế, các cơ sở y tế khám chữa bệnh trên địa bàn để có phương án cụ thể, sẵn sàng xử lí kịp thời khi xuất hiện dịch bệnh,.

- Chủ trì phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ, phòng Công tác học sinh sinh viên, phòng Quản trị đời sống, Ban quản lí Khu nội trú, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên và các đơn vị liên quan khác kiểm tra công tác vệ sinh môi trường trong toàn trường, kết quả kiểm tra báo cáo Ban Giám hiệu bằng văn bản khi có dịch xảy ra trong nhà trường.

- Chủ động chuẩn bị lực lượng cán bộ y tế trực để xử lí kịp thời khi có trường hợp người ốm bị  nghi ngờ mắc dịch bệnh, có biện pháp giải quyết và sử lý kịp thời

- Báo cáo kịp thời với Ban Giám hiệu, xin ý kiến chỉ đạo (Khi phát hiện có dịch bệnh nguy hiểm)

3. Phòng Quản trị đời sống

Làm việc với đơn vị cung cấp dịch vụ vệ sinh (ICT) về việc tăng cường công tác vệ sinh trong trong nhà trường

4. Đoàn thanh niên và Hội sinh viên

Thực hiện công tác tuyên truyền bằng hình thức phát thanh trong toàn trường hàng ngày (Khi có dịch bệnh), huy động lực lượng đoàn viên - thanh niên phối hợp cùng với Trạm Y tế làm công tác vệ sinh môi trường trong và ngoài nhà trường.

5. Các đơn vị trực thuộc

- Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm tổ chức các hoạt động vệ sinh trong phạm vi được phân công quản lí đảm bảo phòng học, phòng làm việc, phòng ở sạch, thoáng mát.

6. Để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong năm 2014

- Mỗi CBVC, HSSV cần tăng cường sức khỏe, phòng bệnh bằng cách ăn uống đủ chất, ăn nhiều rau xanh, hoa quả, thức ăn có nhiều vi-ta-min;

- Có chế độ làm việc, sinh hoạt, luyện tập thể thao và nghỉ ngơi hợp lý

- Khi có người bị bệnh hoặc nghi bị các dịch bệnh trên cần phải đến ngay cơ sở y tế để được khám, điều trị và xử lý kịp thời, không để bệnh lây lan ra người thân và cộng đồng.

Trên đây là kế hoạch Hành động phòng, chống các dịch bệnh trong Trường Cao đẳng Sơn La năm 2014./.

Nơi nhận:

KT.HIỆU TRƯỞNG

- BTV Đảng uỷ (Báo cáo);

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- Hiệu trưởng (Báo cáo)

Đã ký

- P. Hiệu trưởng (Chỉ đạo);

Nguyễn Văn Minh

- Đoàn thanh niên (T/hiện)

- Hội SV (T/hiện)

- CĐCS trường ( phối hợp);

- Các đơn vị trực thuộc(T/ hiện);

- Lưu VT,  Trạm YT./.

 
free pokerfree poker