KẾ HOẠCH KIỂM TRA, GIÁM SÁT CÔNG TÁC VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NĂM HỌC 2013-2014

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

 

Số:  …../ KH- CĐSL

Sơn La, ngày 14 tháng 7 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

Kiểm tra, Giám sát công tác vệ sinh môi trường  

Năm học 2014-2015


 

Căn cứ kế hoạch chất lượng thực hiện các mục tiêu chất lượng của Trạm y tế
Căn cứ TTQT kiểm tra đánh giá xếp loại vệ sinh môi trường áp dụng QMS ISO 9001:2008
Để đảm bảo công tác vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo sức khỏe cho học sinh, sinh viên, cán bộ viên chức trong nhà trường Trạm y tế xây dựng kế hoạch kiểm tra vệ sinh môi trường năm học 2014-2015 như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích:
- Việc chấp hành đối với học sinh, sinh viên về công tác vệ sinh theo qui định, Quy chế trong khu nội trú trường Cao đẳng Sơn La
- Tuyên truyền HSSV trong nhà trường nhận thức được những tác hại về ăn, ở không khoa học, không hợp vệ sinh dẫn đến nguy cơ các bệnh dịch xảy ra trong nhà trường
- Kiểm tra, đánh giá thực trạng về công tác vệ sinh môi trường ở các khu vực trong nhà trường, có kết quả cụ thể với từng khu vực
2. Yêu cầu: Kiểm tra, đánh giá VSMT thường kỳ
- Đánh giá việc chấp hành vệ sinh ngoại cảnh, nội phòng ở, khu lớp học, các nhà trong toàn trường
- Đánh giá hiệu quả công việc về phối hợp giữa các đơn vị liên quan để khắc phục trong công tác vệ sinh môi trường trong nhà trường
- Kiểm tra điều chỉnh việc chấp hành đối với công tác cán bộ quản lý về vệ sinh môi trường 
- Yêu cầu báo cáo Ban Giám hiệu về đánh giá kết quả công tác vệ sinh môi trường vào cuối năm

II. NỘI DUNG

- Kiểm ta đánh giá theo TTQT  Trạm Y tế đã xây dựng các tiêu chí ( Có tiêu chí đánh giá theo biểu mẫu vệ sinh các nhà, phòng ở, ngoại cảnh)
- Thành lập nhóm kiểm tra đánh giá, dự kiến vào thời gian đầu tháng 01 năm 2015
- Kiểm tra VSMT vào thứ 6 hàng tuần các khu vực trong nhà trường

1. Đối với học sinh, sinh viên
- Công tác nội vụ: Phòng ở của HSSV trong khu nội trú thực hiện Hướng dẫn công tác vệ sinh môi trường trong Khu Nội trú (Đã niêm Yết tại phòng ở của HSSV)
- Đối với khu ngoại cảnh, các nhà: Thực hiện vệ sinh chung (Có tiêu chí đánh giá theo biểu mẫu)

2. Đối với Trạm y tế
- Đánh giá thực trạng tại các địa điểm, các nhà có kết quả cụ thể gửi về lãnh đạo Trạm hàng tháng
- 1 lần/tuần kiểm tra ghi sổ nhật ký
- 2 lần/tháng đánh giá kết quả theo biểu mẫu
- Chủ động tổ chức thành lập nhóm kiểm tra công tác VSMT:

3. Các đơn vị tham phối hợp:
- Trạm Y tế, Phòng Quản trị - Đời sống, Ban QLKNT, Phòng CTHSSV, , Đoàn Thanh niên, Công ty kỹ thuật làm sạch và Thương mại Quốc tế (ICT)

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM KIỂM TRA

1. Thời gian: (Kiểm tra, giám sát VSMT  tuần/tháng)
- Từ tháng 7/2014 à tháng /7 năm 2015
2. Địa điểm: Các nhà, khu lớp học, ký túc xá, ngoại cảnh (Trong nhà trường)

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trạm Y tế:
- Chủ trì trong công tác kiểm tra đánh giá VSMT
- Phân công cán bộ y tế phụ trách từng khu vực cụ thể, chuẩn bị hồ sơ, sổ, các biểu mẫu đánh giá VSMT
- Tổng hợp kết quả VSMT gửi cho các đơn vị liên quan, báo cáo khi Ban Giám hiệu yêu cầu

2. Các đơn vị:
- Phối hợp kiểm tra đánh giá về công tác VSMT
- Tổng hợp kết quả kiểm tra đánh giá hàng tháng gửi về Trạm y tế tổng hợp
Trên đây là kể hoạch kiểm tra vệ sinh môi trường năm học 2014-2015./.

Nơi nhận:

KT. HIỆU TRƯỞNG

- Ban GH (Chỉ đạo);

 

 

- Các ĐV trực thuộc; (T/hiện)

 

 

- Lưu VT, T.YT./.

 

 

 


 
free pokerfree poker