THÔNG BÁO V/v khám sức khỏe, khám chữa bệnh đối với HSSV K51năm học 2014-2015

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯ­ỜNG CAO ĐẲNG S­ƠN LA

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Số: 110/KH - CĐSL

Sơn La, ngày 11 tháng 9  năm 2014

KẾ HOẠCH KHÁM SỨC KHỎE

cho Học sinh, Sinh viên mới nhập học (K51) năm học 2014 – 2015

Căn cứ  Quyết định số 42/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 8 năm 2007 về việc ban hành Quy chế  học sinh, sinh viên trong các trường đào tạo của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Căn cứ thông tư số 13/2007/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 21/11/2007 hướng dẫn khám sức khỏe sinh viên.

Trường Cao đẳng Sơn La xây dựng kế họach tổ chức khám sức khỏe cho học sinh, sinh viên nhập học (K51) năm 2014 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, ĐỐI TƯỢNG

- Tổ chức khám sức khoẻ cho sinh viên mới tựu trường, khám sức khoẻ cho học sinh, sinh viên trong thời gian học tập theo quy định tại thông tư số 13/2007/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 21/11/2007 hướng dẫn khám sức khỏe sinh viên.

- Kiểm tra sức khỏe và phát hiện những trường hợp không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ để học tập, giải quyết cho các em về điều trị bệnh.

- Đối tượng: Học sinh, sinh viên mới nhập học năm học 2014 - 2015.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Nội dung triển khai

- Tuyên truyền đến HSSV thực hiện khám sức khoẻ vào đầu năm học để đảm bảo sức khoẻ cho HSSV học tại nhà trường theo quy định của Bộ GD&ĐT

- Tổ chức cho HSSV đến khám tại Bệnh viện 6

2. Biện pháp chỉ đạo

- Trạm y tế chủ động việc xây dựng lịch khám cho các lớp trực tiếp theo dõi, giám sát HSSV khám tại Bệnh viện 6

- Tổng hợp phân loại kết quả sau khi khám sức khoẻ

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trạm y tế

- Liên hệ, tham mưu cho Ban Giám hiệu hợp đồng khám sức khoẻ với Bệnh viện 6, tổ chức, triển khai việc khám sức khoẻ cho sinh viên mới nhập học năm học 2014 - 2015. Trạm y tế triển khai việc khám sức khỏe cho HSSV, tổ chức thực hiện lịch khám cho HSSV tại Bệnh viện 6.

- Phối hợp với Bệnh viện 6 xây dựng lịch khám sức khoẻ cho học sinh, sinh viên, thông báo lịch khám sức khoẻ cụ thể tới các khoa, các lớp

2. Phòng Công tác HSSV:

Có trách nhiệm đôn đốc HSSV thực hiện kế hoạch khám sức khỏe cùng Trạm y tế, cung cấp số lượng HSSV các lớp

4. Giáo viên chủ nhiệm:

Cung cấp cho Trạm y tế tổng số HSSV đã nhập học năm 2014

Có trách nhiệm đôn đốc học sinh, sinh viên thực hiện kế hoạch khám sức khỏe, nộp lệ phí khám sức khỏe theo Qui định của nhà nước

5. Phòng Đào tạo và các Khoa, Tổ:

Khoa Sư phạm Tự nhiên, Khoa Sư phạm Xã hội, Khoa Sư phạm Nghệ thuật, Khoa Sư phạm Tiểu học - Mầm non, Khoa Văn hóa - Du lịch, Khoa Giáo dục thể chất - Quốc phòng, Khoa Nông Lâm, Khoa Kinh Tế, Khoa Kỹ thuật Công nghiệp, Khoa Ngoại Ngữ, Khoa Lý luận Chính trị, Khoa Lao động Xã hội, Khoa Nội Vụ và các lớp: Hệ Cao đẳng, Hệ trung cấp sắp xếp thời gian, tổ chức (Giáo viên chủ nhiệm trực tiếp quản lý chỉ đạo HSSV lớp mình khám sức khỏe tại Bệnh viện 6) cho học sinh thực hiện khám theo lịch khám sức khoẻ của nhà trường.

Hệ Cao đẳng:

CN kĩ thuật điện-Điện tử K51, KT Môi trường K51, CN Thông tin K51, Kế toán K51, Khuyến nông K51, Lâm nghiệp K51, Quản lý tài nguyên rừng K51, Quản lý đất đai K51, Quản trị Kinh doanh K51, Tài chính ngân hàng K51, Công tác Xã hội K51, Giáo dục Công dân K51, GD Thể chất K51, Khoa học Thư viện K51, CĐ Quản lý văn hoá K51, Quản trị Văn phòng K51, SP Sinh học K51, SP Toán học K51, Giáo dục Mần non K51A, Giáo dục Mần non K51B, SP Ngữ văn K51, Sư phạm Tiếng Anh K51, GD Tiểu học K51A, GD Tiểu học K51B, GD Tiểu học K51C, GD Tiểu học K51D, GD Tiểu học K51E,

Cao đẳng nghề: CĐ kế toán doanh nghiệp K51, Sửa chữa, lắp ráp máy tính K51, Công tác xã hội K51, Vận hành điện trong nhà máy điện K51, Văn thư hành chính K51, Hướng dẫn du lịch K51, Quản trị khách sạn K51

Hệ trung cấp: SP Mầm Non K51, SP Tiểu học K51, Thư viện - Thiết bị trường học K51, Kế toán hành chính sự nghiệp K51, Quản lý tài nguyên rừng K51, Pháp luật K51A, HC văn thư 51, Kiểm Lâm K50, Hành chính văn phòng K51, Quản lí đất đai K51A, Lâm sinh K51A,  Công nghệ kỹ thuật điện K51, điện tử K51, Tin học ứng dụng K51, Chăn nuôi - Thú y K51, Tài chính - Ngân hàng K51

IV. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM KHÁM SỨC KHỎE

1. Thời gian: Dự kiến tháng 10 năm 2014 đến tháng 04 năm 2015 (Lịch khám sức khỏe cụ thể Thông báo sau).

2. Địa điểm: Tại Bệnh viện 6, Tổ 3 - Phường Chiềng Sinh - Thành phố Sơn La - Tỉnh Sơn La.

Trên đây là kế hoạch tổ chức khám sức khỏe cho học sinh, sinh viên (K 51) mới nhập học năm học 2014-2015. Yêu cầu các Phòng, Khoa, giáo viên chủ nhiệm, học sinh sinh viên các lớp mới nhập học nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:

KT. HIỆU TRƯỞNG

- Ban gián hiệu (báo cáo);

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- Trạm y tế (thực hiện);

Nguyễn Văn Minh

- Phòng CTHSSV (thực hiện);

Đã ký

- Phòng Đào tạo (thực hiện);

- Các Khoa  (thực hiện);

 

- Giáo viên chủ nhiệm các lớp (thực hiện);

 

- Lưu VT, T.Y tế./.

 

 

 

 
free pokerfree poker