Giới thiệu

CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐẾN VỚI  WEBSITE CỦA TRẠM Y TẾ TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA

1. Lịch sử phát triển

Trước đây bộ phận y tế trực thuộc phòng Quản trị - Đời sống trường Cao đẳng sơn

la. Đến tháng 8 Đến tháng 8 năm 2009 Trạm Y tế được thành lập và từ đó đến nay

mang tên Trạm y tế trường Cao đẳng Sơn La.

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ, Ban Giám hiệu nhà trường, Trạm Y tế luôn hoàn thành tốt các công việc được giao.

2. Biên chế tổ chức: Trạm y tế gồm có 3 đ/c

Trình độ chuyên môn: Trung cấp 03 (Y sỹ đa khoa: 02, điều dưỡng viên trung cấp: 01)

- Nguyễn Thị Nhung: Y sỹ đa khoa – Phó Trạm y tế

- Vì Thị Hưởng: Y sỹ đa khoa – Nhân viên y tế

- Nguyễn Thế Tiềm: Điều dưỡng viên trung cấp- nhân viên y tế

3. Chức năng, nhiệm vụ

Căn cứ Căn cứ Quyết định số: 17/2007/QĐ-BGDĐT Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Trạm Y tế trong các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

Căn cứ Quy chế tổ chức hoạt động của trường Cao Đẳng Sơn la (Theo Quyết định số 751 /QĐ -UBND ngày 24/3/2009 của uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La) về chức năng nhiệm vụ của trạm y tế trong trường Cao đẳng Sơn la. Trạm y tế có chức năng, nhiệm vụ như sau:

3.1 Chức năng:

Trạm y tế có chức năng tham mưu và giúp Ban Giám hiệu thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác y tế trường học trong trường Cao đẳng Sơn La trong việc bảo vệ, giáo dục và chăm sóc sức khoẻ cho học sinh, sinh viên, cán bộ viên chức trong nhà trường.

3.2 Nhiệm vụ

3.2.1. Xây dựng nội dung và kinh phí hoạt động của Trạm Y tế cho từng năm, từng khóa học

3.2.2. Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện công tác quản lý, chăm sóc sức khỏe và điều trị các bệnh thông thường cho cán bộ, viên chức và người học trong nhà trường nội dung như sau :

+ Phối hợp các đơn vị có liên quan tổ chức khám sức khoẻ định kỳ hàng năm và phân loại sức khoẻ đối với CBVC, khám sức khỏe vào đầu năm học đối với HSSV

+ Quản lý hồ sơ sức khoẻ của CBVC

+ Sơ cấp cứu khám bệnh, chữa bệnh theo phân tuyến kỹ thuật, chăm sóc sức khoẻ ban đầu, cấp thuốc thông thường; chuyển bệnh nhân lên cơ sở tuyến trên trong những trường hợp cần thiết.

3.2.3. Tuyên truyền, giáo dục, tư vấn các vấn đề liên quan đến sức khoẻ; vận động người học tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể

3.2.4. Tổ chức thực hiện vệ sinh học đường, vệ sinh môi trường, phòng chống các bệnh dịch, bệnh tật học đường, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống HIV và AIDS, các bệnh xã hội và thực hiện các hoạt động khác về y tế trường học

3.2.5. Phối hợp với cơ sở y tế tại địa phương, ngành liên quan trong việc triển khai, thực hiện các hoạt động y tế trường học và các hoạt động y tế khác.

3.2.6. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, đoàn thể trong trường thực hiện công tác y tế trường học; xây dựng môi trường trường học lành mạnh, an toàn.

3.2.7. Thực hiện sơ kết, tổng kết và báo cáo kết quả triển khai công tác y tế trường học theo quy định.

4. Quyền hạn

Được Hiệu trưởng uỷ quyền quản lý về công tác y tế trong nhà trường

5. Chế độ làm việc

5.1. Phó trạm phụ trách, điều hành mọi hoạt động của Trạm và phụ trách những công tác trọng tâm. Các cán bộ y tế phụ trách những lĩnh vực công tác được Phó Trạm phân công và trực tiếp giải quyết các công việc phát sinh.

5.2. Khi giải quyết công việc thuộc lĩnh vực mình phụ trách có liên quan đến nội dung chuyên môn của các đơn vị khác, lãnh đạo trạm chủ động bàn bạc thống nhất hướng giải quyết. Trình Ban Giám hiệu xin ý kiến những vấn đề mới phát sinh mà chưa có chủ trương, kế hoạch và biện pháp giải quyết.

5.3. Trong trường hợp lãnh đạo trạm trực tiếp yêu cầu các cán bộ giải quyết công việc thuộc phạm vi thẩm quyền của cán bộ y tế, yêu cầu đó được thực hiện nhưng cán bộ y tế phải báo cáo cho lãnh đạo trạm trực tiếp phụ trách biết.

6. Chế độ sinh hoạt, hội họp

6.1. Mỗi tháng tổ chức họp trạm một lần đánh giá hoạt động công tác tháng trước và kế hoạch hoạt động tháng sau.4. Mỗi thành viên có lịch công tác từng tháng do lãnh đạo Trạm trực tiếp phê duyệt.

6.2. Lịch làm việc với các đơn vị có liên quan về công tác chuyên môn nêu cụ thể trong lịch công tác hàng tuần, tháng của đơn vị, nội dung làm việc được Trạm chuẩn bị kịp thời giải quyết có hiệu quả đối với các yêu cầu phát sinh liên quan đến hoạt động chuyên môn của Trạm.

7. Mối quan hệ công tác

7.1. Đối với trường Cao đẳng Sơn La:

Trạm Y tế chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám hiệu nhà trường về toàn bộ công tác theo chức năng, nhiệm vụ của Trạm, lãnh đạo Trạm trực tiếp nhận chỉ đạo và nội dung công tác từ Ban Giám hiệu phụ trách khối và phải thường xuyên báo cáo với Ban Giám hiệu về những mặt công tác đã được phân công và đề xuất các biện pháp giải quyết công tác chuyên môn

7.2. Trung tâm Y tế dự phòng Tỉnh, Thành phố

Trạm Y tế thực hiện mối quan hệ hợp tác, phối hợp theo chức năng, nhiệm vụ nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh đối với nhà trường.

7.3. Đối với các Đơn vị chuyên môn khác trực thuộc Trường Cao đẳng Sơn La

Thực hiện mối quan hệ hợp tác và phối hợp theo chức năng nhiệm vụ, dưới sự điều hành chung của Ban Giám hiệu, nhằm đảm bảo hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ chính trị của nhà trường. Trường hợp chủ trì phối hợp giải quyết công việc, nếu chưa nhất trí với ý kiến của Trưởng các Phòng chuyên môn khác, lãnh đạo Trạm Y tế chủ động tập hợp các ý kiến và trình Ban Giám hiệu xem xét, quyết định.

Các đơn vị, đoàn thể trong nhà trường có yêu cầu, kiến nghị những vấn đề thuộc chức năng của Trạm, lãnh đạo Trạm có trách nhiệm giải quyết hoặc trình Ban Giám hiệu giải quyết các yêu cầu đó theo thẩm quyền.

7.4. Đối với Trạm Y tế phường

Phối hợp hỗ trợ và tạo điều kiện để trạm y tế Phường thực hiện các nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Trạm.

Trạm y tế là một đơn vị mới được thành lập, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tập thể CBVC trong đơn vị đã đoàn kết thống nhất nội bộ cao, tuyên truyền, thường xuyên quán triệt nghiên cứu, học tập, thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước do Đảng ủy, nhà trường tổ chức. Thực hiện tốt cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

Trạm y tế luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Đảng bộ, Ban Giám hiệu, được sự ủng hộ của các cấp lãnh đạo nhà trường và lãnh đạo các đơn vị, HSSV Trạm y tế luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Cán bộ viên chức trong Trạm luôn có ý thức phấn đấu vượt khó khăn từng bước đưa Trạm y tế hoạt động và vận hành công việc theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 có hiệu quả

 
free pokerfree poker