NGHỊ ĐỊNH
Nghị định số 31/2011/NĐ-CP

   Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục.

Tập tin đính kèm:
FileFile size
Download this file (NGHỊ ĐỊNH 31_2011_ND-CP.doc)Nghi định số 31/2011/NĐ-CP24 Kb
Download this file (NĐ 31_2011_ND-CP.doc)Số: 31/2011/NĐ-CP24 Kb
 
Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006

   Quy định về quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

Tập tin đính kèm:
FileFile size
Download this file (43_2006_ND-CP_11313.doc)NĐ Số : 43/2006/NĐ-CP80 Kb
 
Nghị định số 115/2010/NĐ-CP Quy định về trách nhệm quản lý nhà nước về giáo dục

Quy định về trách nhệm quản lý nhà nước về giáo dục

Tập tin đính kèm:
FileFile size
Download this file (115_2010_ND-CP_116399.doc)Nghị định số 15/2010/NĐ-CP43 Kb
 
Thông tư 51/2012/TT-BGDĐT

    Ngày 18 tháng 12 năm 2012 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra của cơ sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp.

   Thông tư bao gồm 4 chương với 18 điều khoản, hiệu lực thi hành kể từ ngày 03 tháng 02 năm 2013.

   Thông tư này thay thế Quyết định số 14/2006/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra trong cơ sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp

.....(xem thêm tập đính kèm)

Tập tin đính kèm:
FileFile size
Download this file (51-2012-TT-BGDDT.pdf)Thông tư 51-2012-TT-BGDDT118 Kb
 


free pokerfree poker
Phòng 408 nhà Hiệu bộ, Số điện thoại: 0223.874.842, Email: phongttpc@cdsonla.edu.vn
Flag Counter