Giới thiệu
CHUYÊN VIÊN PHÁP CHẾ

CHUYÊN VIÊN PHÁP CHẾ

I. Mô tả công việc

Tham mưu cho trưởng phòng trong việc kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền giải quyết những vi phạm pháp luật liên quan đến nhà trường nhưng ngoài thẩm quyền giải quyết của trường;

Tham mưu cho lãnh đạo trường kiến nghị cấp có thẩm quyền việc đình chỉ thi hành hoặc bãi bỏ đối với các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản áp dụng quy phạm pháp luật về lĩnh vực giáo dục không còn phù hợp theo quy định;

Xây dựng và trực tiếp tham gia thực hiện chương trình, kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật, bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra - pháp chế trong trường sau khi đã được Lãnh đạo trường phê duyệt;

Đọc thêm...
 
CHUYÊN VIÊN THANH TRA

CHUYÊN VIÊN THANH TRA

I. Mô tả công việc:

Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục, quy chế chuyên môn, quy chế thi; tham gia thanh tra công tác quản lý, cấp phát và thu hồi văn bằng, chứng chỉ;

Phối hợp thực hiện công tác thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật và nhiệm vụ được giao đối với các đơn vị, cá nhân thuộc nhà trường quản lý;

Tham gia giảng dạy theo sự phân công của tổ, bộ môn, khoa chuyên môn;

Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của Lãnh đạo phòng và Hiệu trưởng nhà trường.

II. Các trách nhiệm được giao để thực hiện công việc:

Đọc thêm...
 
QUYỀN HẠN, TRÁCH NHIỆM CỦA TRƯỞNG PHÒNG

QUYỂN HẠN TRÁCH NHIỆM CỦA TRƯỞNG PHÒNG

QUYỀN HẠN

1. Trực tiếp quản lý cán bộ, nhân viên của đơn vị mình theo sự phân cấp của Hiệu trưởng. Điều hành, phân công trách nhiệm phù hợp cho các thành viên trong Phòng;

2. Đề nghị Hiệu trưởng bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm Phó Trưởng phòng. Đề xuất việc khen thưởng, kỷ luật đối với các thành viên của Phòng;

3. Yêu cầu đối tượng thanh tra và các bên liên quan cung cấp tài liệu, minh chứng và những vấn đề cần thiết có liên quan trực tiếp đến các nội dung thanh tra;

Đọc thêm...
 
GIỚI THIỆU VỀ PHÒNG THANH TRA - PHÁP CHẾ

GIỚI THIỆU CƠ CẤU, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

CỦA PHÒNG THANH TRA PHÁP CHẾ

Phòng Thanh tra- Pháp chế được thành lập từ ngày 01 tháng 9 năm 2009 theo Quyết định số 410/QĐ-CĐSL của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sơn La, với cơ cấu tổ chức gồm: 1 trưởng phòng, 1 phó trưởng phòng, 1 cán bộ thuộc bộ phận thanh tra và 1 cán bộ thuộc bộ phận thẩm định văn bản.

Chức nămg nhiệm vụ của phòng Thanh tra - Pháp chế:

a) Chức năng: Tham mưu, tổng hợp, đề xuất ý kiến, giúp Hiệu trưởng tổ chức quản lý và thực hiện công tác thanh tra, pháp chế.

 

b) Nhiệm vụ:
Đọc thêm...
 


free pokerfree poker
Phòng 408 nhà Hiệu bộ, Số điện thoại: 0223.874.842, Email: phongttpc@cdsonla.edu.vn
Flag Counter