Nhằm giúp các đơn vị dễ dàng trong việc đánh giá phân loại cán bộ, viên chức (xếp loại ABC hàng tháng, quý), Phòng THHC trân trọng đăng lại trích Quy định tiêu chuẩn đánh giá, phân loại cán bộ viên chức trường Cao đẳng Sơn La.

Điều 4: Tiêu chuẩn xếp loại A.

1. Đối với cán bộ quản lý.

1.1. Chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, điều lệ, quy chế của nhà trường, có tinh thần đoàn kết, năng động, chủ động, sáng tạo trong công tác; có tinh thần trách nhiệm cao, tinh thần đoàn kết. Tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể, các phong trào thi đua, các buổi sinh hoạt, hội họp của nhà trường, phòng, ban, khoa, tổ, trung tâm; tích cực tham gia sinh hoạt, học tập chính trị, tự học, tự bồi dưỡng, nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ.

1.2. Có chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng; có phương pháp lãnh đạo khoa học, phù hợp với thực tiễn, có uy tín, được đồng nghiệp và sinh viên kính trọng, chất lượng quản lý đơn vị đạt hiệu quả cao, hoàn thành kế hoạch công tác được giao; làm tốt công tác tuyên truyền và vận động các thành viên trong đơn vị, trong tổ chức tham gia tích cực các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tham gia công tác xã hội, nhân đạo, từ thiện.

1.3. Làm việc đủ 8h/ngày, hàng ngày đi làm, tham gia giảng dạy đúng giờ quy định, tối đa không quá 3 ngày nghỉ có lý do/tháng, không quá 12 ngày/năm (tính ngày làm việc) khi bình xét thi đua năm.

1.4. Tham dự cuộc họp nhà trường triệu tập đầy đủ, đúng giờ, đơn vị nộp báo cáo đầy đủ, đúng hạn

2. Đối với giảng viên trực tiếp đứng lớp.

2.1. Chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, điều lệ, quy chế của nhà trường, có tinh thần đoàn kết, có ý thức xây dựng trường và đơn vị, tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt, hội họp của nhà trường, khoa, phòng; TÍch cực tham gia các hoạt động của các tổ chức đoàn thể, các phong trào thi đua. Có uy tín với đồng nghiệp được sinh viên kính trọng.

2.2. Chấp hành nghiêm túc quy chế chuyên môn (không có sai phạm), không có biểu hiện tiêu cực trong giảng dạy, tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá. Số giờ dạy phù hợp với kế hoạch của nhà trường; đảm bảo nội dung chương trình giảng dạy theo quy định, được tổ bôn môn, khoa kiểm tra hồ sơ chuyên môn, dự giờ xếp loại khá trở lên; làm tốt công tác chủ nhiệm, cố vấn học tập, quản lý hssv (nếu có)

2.3 Tham gia có hiệu quả công tác NCKH; tích cực học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học

2.4. Tham gia đầy đủ, có hiệu quả các hoạt động khác của nhà trường khi được phân công.

3. Đối với đội ngũ nhân viên hành chính và phục vụ. 

3.1. Chấp hành tốt chủ trương, đường, lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, nội quy, quy chế của Nhà trường, có tinh thần đoàn kết, có ý thức xây dựng trường và đơn vị, tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt, hội họp của nhà trường và đơn vị; Tích cực tham gia các hoạt động của các tổ chức đoàn thể, các phong trào thi đua.

3.2. Chấp hành nghiêm kỷ luật Lao động, không có bất cứ sai phạm nào, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đạt năng suất, chất lượng tốt.

3.3. Làm việc đủ 8h/ngày, hàng ngày đi làm, nghỉ đúng giờ theo quy định, nghỉ có lý do không quá 3 ngày/tháng, không quá 12 ngày/năm (tính theo ngày làm việc) khi bình xét thi đua năm.

Điều 5. Tiêu chuẩn xếp loại B.

5.1. Tiêu chuẩn xếp loại như loại A.

5.2. Có vi phạm 1 trong những điều sau đây

- Có số ngày nghỉ trong tháng từ 4 - 7 ngày

- Không đảm bảo giờ làm việc hàng ngày. Đi làm muộn hoặc về sớm từ 2 đến 4 lần/tháng (tính từ 5 phút trở lên)

- Ý thức tham gia học tập, bồi dưỡng hoặc tự học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ ở mức trung bình; kết quả học tập, bồi dưỡng đạt loại trung bình.

- Đối với cán bộ quản lý: Lãnh đạo các đơn vị có tham dự các buổi dự họp do nhà trường triệu tập, đơn vị có nộp báo cáo (có số buổi nghỉ họp không lý do 1 lần/quý. Riêng đối với việc thực hiện nộp báo cáo có quy định riêng)

Điều 6: Tiêu chuẩn xếp loại C.

6.1. Phải đảm bảo yêu cầu theo quy định tải điểm 1.1 (Điều 4)hoặc điểm 2.1 (Điều 4) hoặc khoản 3.1 (Điều 4)

6.2. Vi phạm một trong những điều sau đây

- Có số ngày nghỉ trong tháng từ 8 đến 15 ngày

- Đi làm muộn, về sớm từ 5 - 7 lần/tháng (tính từ 5 phút trở lên)

- Kết quả học tập, bồi dưỡng không đạt yêu cầu.

- Đối với cán bộ quản lý có số buổi nghỉ họp không lý do 2 buổi/quý. Riêng đối với việc thực hiện nộp báo cáo có quy định riêng)

Điều 7. Các trường hợp không xếp loại 

- CBVC đi học tại chức, bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ kết quả học tập không đạt yêu cầu.

- CBVC vi phạm quy định của Nhà nước về kế hoạch hóa gia đình.

- CBVC đang trong thời gian bị xử lý kỷ luật từ mức khiển trách trở lên.

- CBVC vi phạm quy chế chuyên môn, không chấp hành quyết định điều động, phân công công tác, vi phạm kỷ luật lào động gây mất trật tự trị an trong đơn vị, nơi công cộng hoặc nơi cư trú.

- CBVC xin nghỉ công tác không hưởng lương.

- CBVC không hoàn thành hoặc chậm trễ nhiệm vụ, không tích cực trong thực hiện nhiệm vụ làm ảnh hưởng đến công tác chung của nhà trường; có biểu hiện lười biếng, thiếu trách nhiệm trong công tác.

- CBVC có công nghỉ tự do 7 lần/tháng hoặc đi muộn về sớm quá 7 lần/tháng.

- Cán bộ quản lý lãnh đạo các đơn vị có số buổi nghỉ hợp không lý do từ 4 buổi/quý đối với các cuộc họp do nhà trường triệu tập.

Điều 8. Một số quy định khác.

- CBVC nghỉ đẻ trong diện chính sách được hưởng 1/2 mức thấp nhất của hạng xét thưởng (hạng C); cán bộ hợp đồng nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ được hưởng 1/2 định mức loại A.

- Giảng viên được cử đi học theo hình thức chính quy không tập trung (vẫn tham gia giảng dạy đủ giờ tiêu chuẩn) được hưởng tiền lương tăng thêm ở mức B (Trường hợp đi học dài ngày, trong thời gian nghỉ làm luận văn, do tính chất công việc chuyên môn, khoa bố trí giảng dạy đủ giờ tiêu chuẩn của thời gian đó thì được xếp loại theo hiệu quả công tác như giảng viên đang công tác tại trường)

- Giảng viên được cử đi học cao học theo hình thức chính quy tập trung (không tham gia giảng dạy đủ giờ tiêu chuẩn) xếp loại C.

- CBVC (không phải là giảng viên) được cử đi học không bàn giao công việc, nếu hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn thì được xếp ở mức B.

- CBVC nếu nghỉ phép, nghỉ hè trên 15 ngày thì không hưởng thu nhập tăng thêm của tháng đó. Tháng nghỉ tết âm lich đối với giảng viên có số ngày nghỉ từ 10 ngày trở lên xếp loại C; đối với phòng, trung tâm có số ngày nghỉ dưới 8 ngày xếp loại B. 

Bên cạnh đó, ngày 23/6/2015, Nhà trường có ban hành Thông báo số 159/TB-CĐSL về việc tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quyết định quản lý của nhà trường cụ thể như sau:

- Xếp loại C trong tháng nếu không thực hiện đúng hạn 01 quyết định quản lý

- Không xếp loại trong tháng nếu thực hiện không đúng hạn 02 quyết định quản lý

- Không xếp loại một quý nếu thực hiện không đúng hạn 03 quyết định quản lý trở lên.

- Xếp tối đa hoàn thành nhiệm vụ cả năm nếu có từ 06 đến 08 tháng không xếp loại

- Xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ cả năm nếu có từ 9 tháng không được xếp loại trở lên.

kq4Năm học 2014 - 2015 là năm học có nhiều sự thay đổi trong công tác thi đua khen thưởng. Hàng loạt các văn bản từ trung ương đến địa phương được ban hành điều đó đồng nghĩa với việc quy chế thi đua khen thưởng của Nhà trường cũng thay đổi theo. Nhằm giúp Cán bộ, viên chức, công chức kịp thời nắm vững về các quy định của pháp luật, của UBND tỉnh và của nhà trường về công tác Thi đua khen thưởng, phòng THHC trân trọng giới thiệu các văn bản Quy phạm pháp luật và văn bản hướng dẫn thi hành đang còn hiệu lực (hoặc còn một phần hiệu lực). Trong quá trình triển khai, nếu gặp khó khăn, vướng mắc vui lòng liên hệ với Thường trực thi đua khen thưởng nhà trường (Đ/c: Trần Quốc Khánh) để được giải đáp cụ thể. 

           Thi_Dua_Khen_ThuongNăm 2011, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sơn La ban hành Quy chế thi đua khen thưởng. Trong đó quy định cụ thể phạm  vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, mục tiêu, nguyên tắc và các loại hình khen thưởng.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Quy chế này quy định tiêu chuẩn, hình thức danh hiệu thi đua; tiêu chuẩn, hình thức khen thưởng; quy trình, hồ sơ xét duyệt thi đua, khen thưởng trong trường Cao đẳng Sơn La.

Đọc thêm...

Tập tin đính kèm:
Download this file (ND42-2010.doc)ND42-2010.doc337 Kb
Download this file (QD2553.doc)QD2553.doc182 Kb
Download this file (TT02.doc)TT02.doc153 Kb

Căn cứ theo công văn số 139/C ĐSL- THHC ngày 22 tháng 6 năm 2011 của Trường Cao đẳng Sơn La về việc xét khen thưởng năm  học 2010-2011, Nhằm hỗ trợ các đơn vị có căn cứ cho việc xét khen thưởng đảm bảo công bằng, dân chủ, công khai, đúng pháp luật, phòng Tổng hợp - Hành chính thông báo rộng rãi các văn bản mang tính pháp lý để các đơn vị biết và tham khảo.

(Chi tiết xin xem tệp đính kèm)

Phòng Tổng hợp - Hành chính trường Cao đẳng Sơn La

Tổ 2 - P. Chiềng Sinh - Tp. Sơn La - Tỉnh Sơn La - Điện thoại: 0223.874.298 - Fax: 0223.774.191

Cán bộ phụ trách: Thạc sỹ Nguyễn Đăng Dưỡng - Mobile: 0945.954.689 - Email: Baicachienthang@gmail.com

Flag Counter