MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG

02 NĂM 2012 VÀ 2013

 

     1) Chương trình đào tạo các ngành học, hàng năm được xem xét, cải tiến phù hợp với yêu cầu phát triển và hội nhập quốc tế. Vòng đời của chương trình đào tạo không quá 03 năm.

     2) 100% các môn học/học phần có đề cương chi tiết được phê duyệt và phổ biến trước khi giảng.

     3) 95% giảng viên của trường đăng ký và tiến hành cải tiến phương pháp giảng dạy theo hướng lấy người học làm trung tâm.

     4) 97% số HSSV không vi phạm nội quy, quy định, quy chế của Trường.

     5) 95% các yêu cầu của HSSV được giải quyết theo cơ chế một cửa và đúng hạn như đã cam kết.

     6) Duy trì công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục của trường theo 10 tiêu chuẩn kiểm định chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

     7) Mức hài lòng của HSSV về giảng dạy là 80%.

     8) Mức chất lượng quản lý của trường theo mô hình EFQM đạt 70% và hướng đến áp dụng hệ thống quản lý chất lượng toàn diện - TQM.

     9) Mức đáp ứng yêu cầu chất lượng đào tạo đối với người sử dụng lao động là 70%.


Sơn La, ngày 20 tháng 02 năm 2012

HIỆU TRƯỞNG                

(Đã ký)                        

Nguyễn Huy Hoàng          

Phòng Tổng hợp - Hành chính trường Cao đẳng Sơn La

Tổ 2 - P. Chiềng Sinh - Tp. Sơn La - Tỉnh Sơn La - Điện thoại: 0223.874.298 - Fax: 0223.774.191

Cán bộ phụ trách: Thạc sỹ Nguyễn Đăng Dưỡng - Mobile: 0945.954.689 - Email: Baicachienthang@gmail.com

Flag Counter