trungtuyen2015Ngày 25/8/2015, Hội đồng Tuyển sinh trường Cao đẳng Sơn La đã chính thức công bố kết quả xét tuyển cao đẳng chính quy đợt 1 năm 2015. Phòng Tổng hợp Hành chính trân trọng thông báo và chúc mừng các thí sinh đã trúng tuyển hệ cao đẳng chính quy của trường Cao đẳng Sơn La. Theo thông tin từ Ban Thư ký Hội đồng tuyển sinh Nhà trường, các thí sinh trúng tuyển đợt 1 sẽ làm thủ tục nhập học ngày 16/9/2015.

Hiện tại, Nhà trường mới chỉ có bản mềm PDF đính kèm trên trang website chính, tuy nhiên, để tạo điều kiện cho các thí sinh có thể tra cứu kết quả ngay trên điện thoại (không hỗ trợ PDF) chúng tôi trích toàn bộ danh sách thí sinh trúng tuyển trên website này để thí sinh tiện theo dõi.

 1 Giàng A Chả 25/04/1995 Huyện Sông Mã, Sơn La C510301 CĐ Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử K52

2 Lù A Châu 22/06/1996 Huyện Bắc Yên, Sơn La C510301 CĐ Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử K52

3 Vừ A Chứ 09/12/1997 Huyện Thuận Châu, Sơn La C510301 CĐ Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử K52

4 Thào A Dàng 27/06/1996 Huyện Phù Yên, Sơn La C510301 CĐ Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử K52

5 Quàng Văn Diễn 05/01/1996 Huyện Mường La, Sơn La C510301 CĐ Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử K52

6 Quàng Văn Đôi 10/01/1996 Huyện Thuận Châu, Sơn La C510301 CĐ Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử K52

7 Sồng A Hồ 19/04/1994 Huyện Mai Sơn, Sơn La C510301 CĐ Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử K52

8 Đinh Công Minh 12/08/1997 Huyện Mai Sơn, Sơn La C510301 CĐ Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử K52

9 Lò Văn Phong 22/12/1997 Huyện Mường La, Sơn La C510301 CĐ Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử K52

10 Vì Văn Phóng 06/05/1996 Huyện Sông Mã, Sơn La C510301 CĐ Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử K52

11 Hoàng Văn Quảng 30/05/1997 Huyện Bắc Yên, Sơn La C510301 CĐ Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử K52

12 Lò Văn Sơn 20/03/1997 Thành phố Sơn La, Sơn La C510301 CĐ Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử K52

13 Thào A Sùng 09/04/1996 Huyện Bắc Yên, Sơn La C510301 CĐ Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử K52

14 Giàng A Sử 26/07/1996 huyện Sốp Cộp, Sơn La C510301 CĐ Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử K52

15 Quàng Văn Tâm 25/04/1997 Huyện Thuận Châu, Sơn La C510301 CĐ Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử K52

16 Vừ A Tủa 20/04/1994 Huyện Sông Mã, Sơn La C510301 CĐ Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử K52

17 Lường Văn Tuấn 12/11/1994 Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La C510301 CĐ Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử K52

18 Quầng Văn Tuyên 02/10/1997 Thành phố Sơn La, Sơn La C510301 CĐ Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử K52

19 Hà Ngọc Văn 03-04-1997 Huyện Vân Hồ, Sơn La C510301 CĐ Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử K52

20 Lò Văn Yêu 01/02/1997 Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La C510301 CĐ Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử K52

21 Vừ A Chông 27/08/1997 Huyện Thuận Châu, Sơn La C510406 CĐ Công nghệ kỹ thuật môi trường K52

22 Lường Văn Chung 08/04/1997 Huyện Thuận Châu, Sơn La C510406 CĐ Công nghệ kỹ thuật môi trường K52

23 Lường Văn Hiệp 08/11/1997 Huyện Thuận Châu, Sơn La C510406 CĐ Công nghệ kỹ thuật môi trường K52

24 Nguyễn Đức Huy 02/09/1996 Thành phố Sơn La, Sơn La C510406 CĐ Công nghệ kỹ thuật môi trường K52

25 Nông Thị Mai 25/07/1997 Thành phố Sơn La, Sơn La C510406 CĐ Công nghệ kỹ thuật môi trường K52

26 Thào A Páo 24/07/1996 Huyện Bắc Yên, Sơn La C510406 CĐ Công nghệ kỹ thuật môi trường K52

27 Lương Văn San 04/06/1997 Huyện Thuận Châu, Sơn La C510406 CĐ Công nghệ kỹ thuật môi trường K52

28 Sồng A Số 25-05-1995 Huyện Vân Hồ, Sơn La C510406 CĐ Công nghệ kỹ thuật môi trường K52

29 Giàng Thị Sông 06-09-1996 Huyện Thuận Châu, Sơn La C510406 CĐ Công nghệ kỹ thuật môi trường K52

30 Mùa A Súa 05/09/1996 Huyện Bắc Yên, Sơn La C510406 CĐ Công nghệ kỹ thuật môi trường K52

31 Lường Văn Tiến 12/06/1995 Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La C510406 CĐ Công nghệ kỹ thuật môi trường K52

32 Hà Văn Thắng 12/11/1997 Huyện Bắc Yên, Sơn La C510406 CĐ Công nghệ kỹ thuật môi trường K52

33 Lê Anh Văn 12/05/1996 Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc C510406 CĐ Công nghệ kỹ thuật môi trường K52

34 Bạc Cầm Bích 19/10/1994 Huyện Sông Mã, Sơn La C480201 CĐ Công nghệ thông tin K52

35 Tòng Văn Bình 16/09/1997 Huyện Mường La, Sơn La C480201 CĐ Công nghệ thông tin K52

36 Quàng Văn Chung 10/10/1997 Huyện Thuận Châu, Sơn La C480201 CĐ Công nghệ thông tin K52

37 Cà Văn Chung 07/10/1997 Thành phố Sơn La, Sơn La C480201 CĐ Công nghệ thông tin K52

38 Vừ A Chứ 09/12/1997 Huyện Thuận Châu, Sơn La C480201 CĐ Công nghệ thông tin K52

39 Quang Văn Dương 07/11/1995 Thành phố Sơn La, Sơn La C480201 CĐ Công nghệ thông tin K52

40 Bạc Cầm Đoàn 12/03/1997 Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La C480201 CĐ Công nghệ thông tin K52

41 Lò Văn Đức 06/12/1997 Huyện Thuận Châu, Sơn La C480201 CĐ Công nghệ thông tin K52

42 Tòng Thị Đức 26/08/1997 Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La C480201 CĐ Công nghệ thông tin K52

43 Cà Văn Đức 06/10/1997 Thành phố Sơn La, Sơn La C480201 CĐ Công nghệ thông tin K52

44 Hoàng Văn Đức 28/08/1997 Huyện Mai Sơn, Sơn La C480201 CĐ Công nghệ thông tin K52

45 Thào A Hồ 05/09/1997 Huyện Thuận Châu, Sơn La C480201 CĐ Công nghệ thông tin K52

46 Lò Văn Hùng 17/09/1997 Huyện Mường Tè, Lai Châu C480201 CĐ Công nghệ thông tin K52

47 Bàn Văn Hướng 19/11/1997 Huyện Mộc Châu, Sơn La C480201 CĐ Công nghệ thông tin K52

48 Và A Khánh 03/09/1997 Huyện Sông Mã, Sơn La C480201 CĐ Công nghệ thông tin K52

49 Quàng Văn Linh 30/11/1997 Thành phố Sơn La, Sơn La C480201 CĐ Công nghệ thông tin K52

50 Hờ A Lộng 28/12/1995 Huyện Sông Mã, Sơn La C480201 CĐ Công nghệ thông tin K52

51 Lèo Văn Lợi 22/06/1996 Huyện Mai Sơn, Sơn La C480201 CĐ Công nghệ thông tin K52

52 Nguyễn Thế Minh 30/07/1997 Thành phố Sơn La, Sơn La C480201 CĐ Công nghệ thông tin K52

53 Ly A Minh 10/08/1996 Huyện Thuận Châu, Sơn La C480201 CĐ Công nghệ thông tin K52

54 Điêu Văn Ngọc 20/08/1996 Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La C480201 CĐ Công nghệ thông tin K52

55 Cà Văn Ngọc 19/01/1997 Thành phố Sơn La, Sơn La C480201 CĐ Công nghệ thông tin K52

56 Quàng Văn Nguyên 01/11/1997 Huyện Thuận Châu, Sơn La C480201 CĐ Công nghệ thông tin K52

57 Lò Văn Nhâu 06/02/1994 Huyện Mai Sơn, Sơn La C480201 CĐ Công nghệ thông tin K52

58 Giàng A Nhịa 07/07/1997 Huyện Mai Sơn, Sơn La C480201 CĐ Công nghệ thông tin K52

59 Sồng A Phua 27/04/1996 Huyện Yên Châu, Sơn La C480201 CĐ Công nghệ thông tin K52

60 Lò Thị Phung 11/10/1996 Huyện Sông Mã, Sơn La C480201 CĐ Công nghệ thông tin K52

61 Hoàng Văn Quyền 01/05/1997 Huyện Mai Sơn, Sơn La C480201 CĐ Công nghệ thông tin K52

62 Lò Văn Quỳnh 10/09/1997 Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La C480201 CĐ Công nghệ thông tin K52

63 Giàng A Sanh 22/06/1997 Huyện Mai Sơn, Sơn La C480201 CĐ Công nghệ thông tin K52

64 Hoàng Văn Sơn 16/11/1997 Huyện Phù Yên, Sơn La C480201 CĐ Công nghệ thông tin K52

65 Cầm Hồng Sơn 05/12/1997 Huyện Mai Sơn, Sơn La C480201 CĐ Công nghệ thông tin K52

66 Mùa A Tồng 26/03/1996 Huyện Bắc Yên, Sơn La C480201 CĐ Công nghệ thông tin K52

67 Đào Mạnh Tú 07/02/1996 Huyện Mai Sơn, Sơn La C480201 CĐ Công nghệ thông tin K52

68 Hoàng Văn Tuấn 15/07/1997 Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La C480201 CĐ Công nghệ thông tin K52

69 Tòng Văn Tuấn 10/09/1996 huyện Sốp Cộp, Sơn La C480201 CĐ Công nghệ thông tin K52

70 Lò Văn Thành 03/11/1997 Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La C480201 CĐ Công nghệ thông tin K52

71 Phá A Thành 01/10/1996 Huyện Thuận Châu, Sơn La C480201 CĐ Công nghệ thông tin K52

72 Hà Văn Tiến Thành 06/02/1997 Huyện Mai Sơn, Sơn La C480201 CĐ Công nghệ thông tin K52

73 Hà Tuấn Thành 22/07/1997 Thành phố Sơn La, Sơn La C480201 CĐ Công nghệ thông tin K52

74 Cà Văn Triệu 06/12/1996 Huyện Mường La, Sơn La C480201 CĐ Công nghệ thông tin K52

75 La Văn Truyền 05/08/1995 Huyện Mai Sơn, Sơn La C480201 CĐ Công nghệ thông tin K52

76 Mùa A Trừ 06/06/1996 Huyện Bắc Yên, Sơn La C480201 CĐ Công nghệ thông tin K52

77 Lèo Văn Trưởng 21/01/1997 Huyện Mai Sơn, Sơn La C480201 CĐ Công nghệ thông tin K52

78 Bạc Thị Uyên 16/01/1997 Huyện Thuận Châu, Sơn La C480201 CĐ Công nghệ thông tin K52

79 Lò Văn Vui 01/12/1996 Huyện Sông Mã, Sơn La C480201 CĐ Công nghệ thông tin K52

80 Tòng Thị Xôm 19/09/1997 Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La C480201 CĐ Công nghệ thông tin K52

81 Lường Thị Bảy 27/07/1997 Thị xã Mường Lay, Điện Biên C760101 CĐ Công tác xã hội K52

82 Tòng Thị Biên 04/07/1997 huyện Sốp Cộp, Sơn La C760101 CĐ Công tác xã hội K52

83 Lò Vân Bun 16/10/1996 Huyện Sông Mã, Sơn La C760101 CĐ Công tác xã hội K52

84 Giàng Thị Ca 05/10/1996 huyện Sốp Cộp, Sơn La C760101 CĐ Công tác xã hội K52

85 Vang A Co 16/08/1997 Huyện Thuận Châu, Sơn La C760101 CĐ Công tác xã hội K52

86 Giàng A Công 14/08/1997 Huyện Thuận Châu, Sơn La C760101 CĐ Công tác xã hội K52

87 Lò Thị Chôm 02/04/1997 Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La C760101 CĐ Công tác xã hội K52

88 Vừ A Chu 18/05/1997 Huyện Mường La, Sơn La C760101 CĐ Công tác xã hội K52

89 Hà Thị Chướng 12/03/1997 Huyện Yên Châu, Sơn La C760101 CĐ Công tác xã hội K52

90 Sồng Thị Dạng 06/06/1996 Huyện Mai Sơn, Sơn La C760101 CĐ Công tác xã hội K52

91 Mùi Thị Dân 13/12/1997 Huyện Bắc Yên, Sơn La C760101 CĐ Công tác xã hội K52

92 Lý Cá De 16/08/1997 Huyện Mường Tè, Lai Châu C760101 CĐ Công tác xã hội K52

93 Vả Thị Dia 24/02/1997 Huyện Thuận Châu, Sơn La C760101 CĐ Công tác xã hội K52

94 Lò Thị Diên 19/02/1996 Huyện Mường La, Sơn La C760101 CĐ Công tác xã hội K52

95 Giàng Thị Dơ 06/07/1995 Huyện Yên Châu, Sơn La C760101 CĐ Công tác xã hội K52

96 Vàng A Dơ 26/07/1996 Huyện Sông Mã, Sơn La C760101 CĐ Công tác xã hội K52

97 Vừa A Dơ 18/07/1997 Huyện Sông Mã, Sơn La C760101 CĐ Công tác xã hội K52

98 Sùng A Dua 14/04/1997 Huyện Mường La, Sơn La C760101 CĐ Công tác xã hội K52

99 Lường Thị Dung 14/10/1996 Huyện Sông Mã, Sơn La C760101 CĐ Công tác xã hội K52

100 Lường Văn Dũng 11/01/1997 Huyện Thuận Châu, Sơn La C760101 CĐ Công tác xã hội K52

101 Và Thị Giàng 04/10/1997 Huyện Thuận Châu, Sơn La C760101 CĐ Công tác xã hội K52

102 Mùa A Giàng 10/10/1997 Huyện Yên Châu, Sơn La C760101 CĐ Công tác xã hội K52

103 Lường Thị Hà 16/06/1997 huyện Sốp Cộp, Sơn La C760101 CĐ Công tác xã hội K52

104 Hoàng Văn Hải 17/07/1997 Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La C760101 CĐ Công tác xã hội K52

105 Là Thị Hiến 05/01/1997 Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La C760101 CĐ Công tác xã hội K52

106 Lò Văn Hiệp 15/01/1997 Huyện Thuận Châu, Sơn La C760101 CĐ Công tác xã hội K52

107 Và A Hoa 15/06/1997 Huyện Thuận Châu, Sơn La C760101 CĐ Công tác xã hội K52

108 Cầm Thị Hỏa 03/07/1997 Huyện Mường La, Sơn La C760101 CĐ Công tác xã hội K52

109 Sùng A Hồ 19/05/1997 Huyện Thuận Châu, Sơn La C760101 CĐ Công tác xã hội K52

110 Mè Thị Hồng 10/02/1997 Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La C760101 CĐ Công tác xã hội K52

111 Lù A Hụ 17/05/1995 Huyện Sông Mã, Sơn La C760101 CĐ Công tác xã hội K52

112 Lù Thị Huyền 12/09/1997 Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La C760101 CĐ Công tác xã hội K52

113 Lò Thị Diễm Hương 14/04/1997 Huyện Mai Sơn, Sơn La C760101 CĐ Công tác xã hội K52

114 Lò Thị Kiều 27/10/1997 Huyện Sông Mã, Sơn La C760101 CĐ Công tác xã hội K52

115 Lò Văn Khánh 05/01/1997 huyện Sốp Cộp, Sơn La C760101 CĐ Công tác xã hội K52

116 Quàng Văn Khoa 29/06/1997 Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La C760101 CĐ Công tác xã hội K52

117 Tòng Thị Khuyên 23/07/1997 huyện Sốp Cộp, Sơn La C760101 CĐ Công tác xã hội K52

118 Cà Thị La 08/10/1996 Huyện Thuận Châu, Sơn La C760101 CĐ Công tác xã hội K52

119 Quàng Văn Lả 02/06/1997 Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La C760101 CĐ Công tác xã hội K52

120 Dạ Thị Lậu 03/07/1996 Huyện Sông Mã, Sơn La C760101 CĐ Công tác xã hội K52

121 Hà Diệu Linh 14/09/1994 Thành phố Sơn La, Sơn La C760101 CĐ Công tác xã hội K52

122 Thào A Lồng 10/12/1997 Huyện Phù Yên, Sơn La C760101 CĐ Công tác xã hội K52

123 Mùa A Lử 19/02/1997 Huyện Bắc Yên, Sơn La C760101 CĐ Công tác xã hội K52

124 Trần Thị Lữ 10/05/1997 Thành Phố Lai Châu, Lai Châu C760101 CĐ Công tác xã hội K52

125 Vàng A May 15/04/1997 Huyện Sông Mã, Sơn La C760101 CĐ Công tác xã hội K52

126 Lò Thị Minh 15/11/1997 Huyện Mường La, Sơn La C760101 CĐ Công tác xã hội K52

127 Lò Văn Nam 14/10/1996 huyện Sốp Cộp, Sơn La C760101 CĐ Công tác xã hội K52

128 Lò Thị Nin 28/08/1997 Huyện Sông Mã, Sơn La C760101 CĐ Công tác xã hội K52

129 Quàng Thị Nương 06/07/1997 Huyện Mường La, Sơn La C760101 CĐ Công tác xã hội K52

130 Lữ Thị Nga 05/12/1996 Huyện Mộc Châu, Sơn La C760101 CĐ Công tác xã hội K52

131 Đinh Thị Nghĩa 09/06/1996 Huyện Bắc Yên, Sơn La C760101 CĐ Công tác xã hội K52

132 Tòng Thị Nghiệp 10/03/1997 Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La C760101 CĐ Công tác xã hội K52

133 Lò Văn Ngoan 28/07/1997 Huyện Thuận Châu, Sơn La C760101 CĐ Công tác xã hội K52

134 Tòng Đức Ngoan 01/06/1997 Huyện Mai Sơn, Sơn La C760101 CĐ Công tác xã hội K52

135 Ly A Nhìa 19/04/1997 Huyện Mường La, Sơn La C760101 CĐ Công tác xã hội K52

136 Đinh Thị Nhũng 10/08/1996 Huyện Mộc Châu, Sơn La C760101 CĐ Công tác xã hội K52

137 Lò Thị Pan 18/01/1997 Huyện Thuận Châu, Sơn La C760101 CĐ Công tác xã hội K52

138 Mạ Ló Pư 07/10/1997 Huyện Mường Tè, Lai Châu C760101 CĐ Công tác xã hội K52

139 Lường Thị Phương 26/06/1996 Huyện Sông Mã, Sơn La C760101 CĐ Công tác xã hội K52

140 Quàng Thị Quyên 06/09/1997 Huyện Mường La, Sơn La C760101 CĐ Công tác xã hội K52

141 Quàng Thị Saư 20-06-1996 Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La C760101 CĐ Công tác xã hội K52

142 Mùa A Súa 28/11/1997 Huyện Vân Hồ, Sơn La C760101 CĐ Công tác xã hội K52

143 Thào A Súa 11/07/1997 Huyện Phù Yên, Sơn La C760101 CĐ Công tác xã hội K52

144 Lò Văn Tản 17/02/1997 Huyện Yên Châu, Sơn La C760101 CĐ Công tác xã hội K52

145 Mùa A Tồng 04/02/1997 Huyện Bắc Yên, Sơn La C760101 CĐ Công tác xã hội K52

146 Cà Văn Tú 03/10/1996 Huyện Sông Mã, Sơn La C760101 CĐ Công tác xã hội K52

147 Lò Văn Tuấn 07/12/1997 Huyện Thuận Châu, Sơn La C760101 CĐ Công tác xã hội K52

148 Lò Thị Tuyết 06/03/1996 Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La C760101 CĐ Công tác xã hội K52

149 Tòng Văn Tươi 16/03/1997 Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La C760101 CĐ Công tác xã hội K52

150 Đinh Văn Tường 18/09/1996 Huyện Bắc Yên, Sơn La C760101 CĐ Công tác xã hội K52

151 Hoàng Văn Thanh 27/01/1995 Huyện Mai Sơn, Sơn La C760101 CĐ Công tác xã hội K52

152 Lò Văn Thảo 11/02/1997 Huyện Mai Sơn, Sơn La C760101 CĐ Công tác xã hội K52

153 Lò Thị Thần 06/01/1996 Huyện Phù Yên, Sơn La C760101 CĐ Công tác xã hội K52

154 Lò Văn Thiết 15/08/1996 Huyện Sông Mã, Sơn La C760101 CĐ Công tác xã hội K52

155 Vừa A Thọ 10/10/1996 Huyện Sông Mã, Sơn La C760101 CĐ Công tác xã hội K52

156 Quàng Thị Thơ 26/01/1997 Huyện Sông Mã, Sơn La C760101 CĐ Công tác xã hội K52

157 Cà Thị Thủy 20-04-1996 Huyện Thuận Châu, Sơn La C760101 CĐ Công tác xã hội K52

158 Lò Văn Thức 06/12/1996 Huyện Mường La, Sơn La C760101 CĐ Công tác xã hội K52

159 Lò Thị Thương 07/11/1997 Huyện Mai Sơn, Sơn La C760101 CĐ Công tác xã hội K52

160 Vàng Thị Trua 16/04/1997 Huyện Yên Châu, Sơn La C760101 CĐ Công tác xã hội K52

161 Cầm Văn Trung 14/07/1995 Huyện Mai Sơn, Sơn La C760101 CĐ Công tác xã hội K52

162 Giàng A Vị 06/02/1996 Huyện Sông Mã, Sơn La C760101 CĐ Công tác xã hội K52

163 Lò Thị Việt 10/02/1997 Huyện Mường La, Sơn La C760101 CĐ Công tác xã hội K52

164 Pờ Khừ Xá 03/02/1996 Huyện Mường Tè, Lai Châu C760101 CĐ Công tác xã hội K52

165 Mùa A Xay 10/08/1996 Huyện Mường La, Sơn La C760101 CĐ Công tác xã hội K52

166 Lỳ Úy Xè 16/05/1995 Huyện Mường Tè, Lai Châu C760101 CĐ Công tác xã hội K52

167 Tòng Thị Xôm 19/09/1997 Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La C760101 CĐ Công tác xã hội K52

168 Tráng A Của 14/01/1995 Huyện Mường La, Sơn La C620105 CĐ Chăn nuôi K52

169 Giàng Thị Dóng 30/09/1995 Huyện Yên Châu, Sơn La C620105 CĐ Chăn nuôi K52

170 Thào Thị Dúa 25/09/1997 Huyện Thuận Châu, Sơn La C620105 CĐ Chăn nuôi K52

171 Lường Văn Dũng 12/03/1997 Huyện Thuận Châu, Sơn La C620105 CĐ Chăn nuôi K52

172 Quàng Văn Dưỡng 06/10/1996 Huyện Sông Mã, Sơn La C620105 CĐ Chăn nuôi K52

173 Lò Văn Đán 22/12/1996 Huyện Tân Uyên, Lai Châu C620105 CĐ Chăn nuôi K52

174 Là Thị Đông 18/11/1996 Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La C620105 CĐ Chăn nuôi K52

175 Mùa A Gạng 09/11/1992 Huyện Mai Sơn, Sơn La C620105 CĐ Chăn nuôi K52

176 Lìa Láo Giang 10/07/1997 Huyện Yên Châu, Sơn La C620105 CĐ Chăn nuôi K52

177 Hàng Thị Hà 14/05/1997 Huyện Mai Sơn, Sơn La C620105 CĐ Chăn nuôi K52

178 Bạc Cầm Hiệp 09/12/1993 Huyện Thuận Châu, Sơn La C620105 CĐ Chăn nuôi K52

179 Phạm Đức Hiếu 05/12/1997 Huyện Yên Châu, Sơn La C620105 CĐ Chăn nuôi K52

180 Cầm Thúy Hiệu 06/09/1997 Huyện Phù Yên, Sơn La C620105 CĐ Chăn nuôi K52

181 Lường Văn Hỏa 20/08/1996 Huyện Thuận Châu, Sơn La C620105 CĐ Chăn nuôi K52

182 Hà Thị Hồng 25/06/1997 Huyện Mộc Châu, Sơn La C620105 CĐ Chăn nuôi K52

183 Phạm Văn Hùng 25/06/1997 huyện Sốp Cộp, Sơn La C620105 CĐ Chăn nuôi K52

184 Giàng Lam Khăm 09/05/1997 Huyện Sông Mã, Sơn La C620105 CĐ Chăn nuôi K52

185 Mùi Văn Linh 14/03/1997 Huyện Mộc Châu, Sơn La C620105 CĐ Chăn nuôi K52

186 Thào A Lồng 10/12/1997 Huyện Phù Yên, Sơn La C620105 CĐ Chăn nuôi K52

187 Hà Văn Luân 29/01/1997 Huyện Phù Yên, Sơn La C620105 CĐ Chăn nuôi K52

188 Giàng A Ly 09/03/1996 Thị xã Phú Thọ, Phú Thọ C620105 CĐ Chăn nuôi K52

189 Quàng Văn Minh 10/05/1997 Huyện Thuận Châu, Sơn La C620105 CĐ Chăn nuôi K52

190 Lò Văn Ngoan 28/07/1997 Huyện Thuận Châu, Sơn La C620105 CĐ Chăn nuôi K52

191 Lò Văn Nhất 15/02/1996 Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La C620105 CĐ Chăn nuôi K52

192 Lò Văn Nhó 11/03/1997 Huyện Thuận Châu, Sơn La C620105 CĐ Chăn nuôi K52

193 Vàng Bả Pó 07/07/1997 Huyện Sông Mã, Sơn La C620105 CĐ Chăn nuôi K52

194 Ly A Phía 08-03-1995 Huyện Thuận Châu, Sơn La C620105 CĐ Chăn nuôi K52

195 Lường Văn Phú 21/07/1996 Huyện Thuận Châu, Sơn La C620105 CĐ Chăn nuôi K52

196 Lò Văn Quang 24/06/1996 Huyện Mai Sơn, Sơn La C620105 CĐ Chăn nuôi K52

197 Vì Văn Sáng 27/08/1996 huyện Sốp Cộp, Sơn La C620105 CĐ Chăn nuôi K52

198 Sùng A Sơn 07/08/1997 Huyện Thuận Châu, Sơn La C620105 CĐ Chăn nuôi K52

199 Vàng A Súa 10-10-1994 Huyện Thuận Châu, Sơn La C620105 CĐ Chăn nuôi K52

200 Ly A Súa 05-11-1996 Huyện Mộc Châu, Sơn La C620105 CĐ Chăn nuôi K52

201 Đinh Thu Sương 01/10/1997 Huyện Phù Yên, Sơn La C620105 CĐ Chăn nuôi K52

202 Cà Thị Tâm 18/12/1997 Thành phố Sơn La, Sơn La C620105 CĐ Chăn nuôi K52

203 Lò Văn Tiếp 09/12/1996 Huyện Sông Mã, Sơn La C620105 CĐ Chăn nuôi K52

204 Mùa A Tồng 04/02/1997 Huyện Bắc Yên, Sơn La C620105 CĐ Chăn nuôi K52

205 Phạm Đức Tuấn 22/11/1997 Huyện Yên Châu, Sơn La C620105 CĐ Chăn nuôi K52

206 Lò Văn Thanh 18/10/1996 Huyện Yên Châu, Sơn La C620105 CĐ Chăn nuôi K52

207 Phá A Thành 01/10/1996 Huyện Thuận Châu, Sơn La C620105 CĐ Chăn nuôi K52

208 Và A Thánh 04/09/1996 Huyện Thuận Châu, Sơn La C620105 CĐ Chăn nuôi K52

209 Hà Văn Thao 05/09/1997 Huyện Bắc Yên, Sơn La C620105 CĐ Chăn nuôi K52

210 Hà Thị Thêm 28/02/1997 Huyện Mai Sơn, Sơn La C620105 CĐ Chăn nuôi K52

211 Lường Thị Thu 11-04-1996 Huyện Sông Mã, Sơn La C620105 CĐ Chăn nuôi K52

212 Lò Văn Thứ 13/04/1996 Huyện Thuận Châu, Sơn La C620105 CĐ Chăn nuôi K52

213 Quàng Văn Trường 27/08/1997 Huyện Thuận Châu, Sơn La C620105 CĐ Chăn nuôi K52

214 Vừ A Và 26/04/1997 Huyện Thuận Châu, Sơn La C620105 CĐ Chăn nuôi K52

215 Hoàng Thị Văn 31/03/1996 Huyện Mai Sơn, Sơn La C620105 CĐ Chăn nuôi K52

216 Bàn Văn Viên 19/11/1997 Huyện Vân Hồ, Sơn La C620105 CĐ Chăn nuôi K52

217 Tòng Văn Xoan 05/10/1997 Huyện Mường La, Sơn La C620105 CĐ Chăn nuôi K52

218 Hoàng Thị Anh 15/06/1996 Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La C140201 CĐ GD Mầm non K52A

219 Điêu Tị Chắp 08/11/1997 Huyện Mai Sơn, Sơn La C140201 CĐ GD Mầm non K52A

220 Vừ Thị Chí 01/10/1995 Huyện Thuận Châu, Sơn La C140201 CĐ GD Mầm non K52A

221 Đinh Thị Chuyên 24/08/1996 Huyện Vân Hồ, Sơn La C140201 CĐ GD Mầm non K52A

222 Ly Thị Chứ 30/09/1997 Huyện Thuận Châu, Sơn La C140201 CĐ GD Mầm non K52A

223 Hà Thị Chướng 12/03/1997 Huyện Yên Châu, Sơn La C140201 CĐ GD Mầm non K52A

224 Vừ Thị Dí 20/10/1997 Huyện Thuận Châu, Sơn La C140201 CĐ GD Mầm non K52A

225 Phàng Thị Dơ 100396 Huyện Yên Châu, Sơn La C140201 CĐ GD Mầm non K52A

226 Lò Thị Dung 16/01/1997 Huyện Mai Sơn, Sơn La C140201 CĐ GD Mầm non K52A

227 Lò Thị Duyên 22/12/1997 Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La C140201 CĐ GD Mầm non K52A

228 Quàng Thị Đôi 08/01/1996 Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La C140201 CĐ GD Mầm non K52A

229 Tẩn Thị Ghến 19/07/1997 Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La C140201 CĐ GD Mầm non K52A

230 Cà Thị Hà 06/11/1997 Huyện Mai Sơn, Sơn La C140201 CĐ GD Mầm non K52A

231 Lò Thanh Hằng 12/11/1997 Huyện Mai Sơn, Sơn La C140201 CĐ GD Mầm non K52A

232 Điêu Thị Phương Hoa 16/11/1996 Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La C140201 CĐ GD Mầm non K52A

233 Nguyễn Thu Huyền 10/03/1996 Huyện Văn Chấn, Yên Bái C140201 CĐ GD Mầm non K52A

234 Lò Thị Huyền 05/06/1997 Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La C140201 CĐ GD Mầm non K52A

235 Ly Thị Kía 07/06/1996 Huyện Mường La, Sơn La C140201 CĐ GD Mầm non K52A

236 Lường Thị Ánh Kiều 05/09/1997 Huyện Thuận Châu, Sơn La C140201 CĐ GD Mầm non K52A

237 Lò Thị Lệ 10/07/1997 Huyện Mai Sơn, Sơn La C140201 CĐ GD Mầm non K52A

238 Đinh Thị Nhật Lệ 22/12/1995 Huyện Mộc Châu, Sơn La C140201 CĐ GD Mầm non K52A

239 Lò Thị Loan 26/04/1997 Thành phố Sơn La, Sơn La C140201 CĐ GD Mầm non K52A

240 Quàng Thị Mai 07/03/1997 Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La C140201 CĐ GD Mầm non K52A

241 Sùng Thị Mo 06/10/1996 Huyện Sông Mã, Sơn La C140201 CĐ GD Mầm non K52A

242 Cầm Thị Muốn 15/05/1996 Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La C140201 CĐ GD Mầm non K52A

243 Mùa Pạng Nênh 10/08/1996 Huyện Mai Sơn, Sơn La C140201 CĐ GD Mầm non K52A

244 Tòng Thị Nga 15/11/1996 Huyện Tuần Giáo, Điện Biên C140201 CĐ GD Mầm non K52A

245 Quàng Thị Nga 14/04/1997 Huyện Mường La, Sơn La C140201 CĐ GD Mầm non K52A

246 Cà Thị Ngân 01/06/1997 Thành phố Sơn La, Sơn La C140201 CĐ GD Mầm non K52A

247 Tòng Thị Nghiệp 10/03/1997 Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La C140201 CĐ GD Mầm non K52A

248 Đinh Thị Nguyên 28/03/1996 Huyện Phù Yên, Sơn La C140201 CĐ GD Mầm non K52A

249 Lường Thị Nguyễn 05/10/1994 huyện Sốp Cộp, Sơn La C140201 CĐ GD Mầm non K52A

250 Mè Thị Nhung 24/11/1997 Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La C140201 CĐ GD Mầm non K52A

251 Lèo Thị Nhung 29/03/1997 Huyện Mai Sơn, Sơn La C140201 CĐ GD Mầm non K52A

252 Đinh Thị Kim Oanh 05/01/1996 Huyện Phù Yên, Sơn La C140201 CĐ GD Mầm non K52A

253 Nguyễn Thị Oanh 01/03/1997 Thành phố Sơn La, Sơn La C140201 CĐ GD Mầm non K52A

254 Lò Thị Pha 22/10/1997 Huyện Mường La, Sơn La C140201 CĐ GD Mầm non K52A

255 Vừ Thị Phương 06/07/1996 Huyện Vân Hồ, Sơn La C140201 CĐ GD Mầm non K52A

256 Mùi Thị Sang 19/07/1997 Huyện Vân Hồ, Sơn La C140201 CĐ GD Mầm non K52A

257 Phàng Thị Sênh 12/10/1997 Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La C140201 CĐ GD Mầm non K52A

258 Lò Thị Tuyết 14/02/1997 Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La C140201 CĐ GD Mầm non K52A

259 Mè Thị Tuyết 13/10/1997 Huyện Yên Châu, Sơn La C140201 CĐ GD Mầm non K52A

260 Vàng Thị Thào 08/06/1997 Huyện Thuận Châu, Sơn La C140201 CĐ GD Mầm non K52A

261 Tòng Thị Thắm 12/06/1997 huyện Sốp Cộp, Sơn La C140201 CĐ GD Mầm non K52A

262 Quàng Thị Thẩm 20/08/1997 Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La C140201 CĐ GD Mầm non K52A

263 Lò Thị Thoan 24/08/1994 Huyện Thuận Châu, Sơn La C140201 CĐ GD Mầm non K52A

264 Hà Thị Thơ 29/09/1997 Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La C140201 CĐ GD Mầm non K52A

265 Quàng Thị Thu 24/10/1997 Huyện Thuận Châu, Sơn La C140201 CĐ GD Mầm non K52A

266 Quàng Thu Trang 08/07/1997 Thành phố Sơn La, Sơn La C140201 CĐ GD Mầm non K52A

267 Hoàng Thị Uyên 08/04/1996 Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La C140201 CĐ GD Mầm non K52A

268 Lò Thị Vân 23/03/1997 Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La C140201 CĐ GD Mầm non K52A

269 Đinh Thị Vinh 02/01/1993 Huyện Phù Yên, Sơn La C140201 CĐ GD Mầm non K52A

270 Ly Thị Vư 15/07/1997 Huyện Mường La, Sơn La C140201 CĐ GD Mầm non K52A

271 Sùng Thị Vừ 09/11/1997 Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La C140201 CĐ GD Mầm non K52A

272 Và Thị Xế 06/05/1997 Huyện Thuận Châu, Sơn La C140201 CĐ GD Mầm non K52A

273 Lường Thị Xuân 07/05/1997 Huyện Sông Mã, Sơn La C140201 CĐ GD Mầm non K52A

274 Bạc Thị Xuyến 16/05/1997 Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La C140201 CĐ GD Mầm non K52A

275 Vì Thị Anh 19/08/1996 Huyện Mai Sơn, Sơn La C140201 CĐ GD Mầm non K52B

276 Nguyễn Vân Anh 18/06/1997 Huyện Phù Yên, Sơn La C140201 CĐ GD Mầm non K52B

277 Thào Thị Bầu 11/11/1997 Huyện Thuận Châu, Sơn La C140201 CĐ GD Mầm non K52B

278 Đinh Thị Chinh 19/09/1997 Huyện Phù Yên, Sơn La C140201 CĐ GD Mầm non K52B

279 Quách Thị Diệp 200197 Huyện Mộc Châu, Sơn La C140201 CĐ GD Mầm non K52B

280 Giàng Thị Dóng 30/09/1995 Huyện Yên Châu, Sơn La C140201 CĐ GD Mầm non K52B

281 Quàng Thị Duân 02/05/1997 Huyện Mường La, Sơn La C140201 CĐ GD Mầm non K52B

282 Quàng Thị Dử 23/03/1997 Huyện Thuận Châu, Sơn La C140201 CĐ GD Mầm non K52B

283 Vừ Thị Đua 09/03/1997 Huyện Mường La, Sơn La C140201 CĐ GD Mầm non K52B

284 Hà Thúy Giang 26/08/1997 Huyện Mai Sơn, Sơn La C140201 CĐ GD Mầm non K52B

285 Hoàng Thị Giang 01/12/1995 Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La C140201 CĐ GD Mầm non K52B

286 Đinh Ngoc Hà 071097 Huyện Phù Yên, Sơn La C140201 CĐ GD Mầm non K52B

287 Quàng Thị Hà 26/11/1997 Thành phố Sơn La, Sơn La C140201 CĐ GD Mầm non K52B

288 Lường Thị Hà 16/06/1997 huyện Sốp Cộp, Sơn La C140201 CĐ GD Mầm non K52B

289 Hà Thị Minh Hạnh 20/11/1997 Huyện Mai Sơn, Sơn La C140201 CĐ GD Mầm non K52B

290 Lường Thị Hằng 16/06/1996 Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La C140201 CĐ GD Mầm non K52B

291 Cà Tị Hiệp 08/02/1997 Thành phố Sơn La, Sơn La C140201 CĐ GD Mầm non K52B

292 Hà Thị Hoa 05/11/1997 Huyện Mai Sơn, Sơn La C140201 CĐ GD Mầm non K52B

293 Quàng Thị Học 10/09/1995 huyện Sốp Cộp, Sơn La C140201 CĐ GD Mầm non K52B

294 Đinh Thị Huệ 19/07/1997 Huyện Phù Yên, Sơn La C140201 CĐ GD Mầm non K52B

295 Quàng Thị Huyền 16/12/1997 Thành phố Sơn La, Sơn La C140201 CĐ GD Mầm non K52B

296 Lù Thị Huyền 12/09/1997 Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La C140201 CĐ GD Mầm non K52B

297 Lò Thị Hương 30/03/1995 Huyện Thuận Châu, Sơn La C140201 CĐ GD Mầm non K52B

298 Hoàng Thị Lan 13/11/1997 Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La C140201 CĐ GD Mầm non K52B

299 Mè Thị Lâm 06/09/1997 Huyện Yên Châu, Sơn La C140201 CĐ GD Mầm non K52B

300 Ngần Thị Lệ 20/04/1997 Huyện Vân Hồ, Sơn La C140201 CĐ GD Mầm non K52B

301 Vì Thị Lý Linh 04/04/1997 Huyện Yên Châu, Sơn La C140201 CĐ GD Mầm non K52B

302 Hà Thị Luyến 28/05/1997 Huyện Mai Sơn, Sơn La C140201 CĐ GD Mầm non K52B

303 Lường Mỹ Ly 11/08/1997 Thành phố Sơn La, Sơn La C140201 CĐ GD Mầm non K52B

304 Vừ Thị Mai 25/01/1997 Huyện Thuận Châu, Sơn La C140201 CĐ GD Mầm non K52B

305 Lầu Thị Mỉ 17/07/1997 Huyện Mường La, Sơn La C140201 CĐ GD Mầm non K52B

306 Lò Thị Huyền My 14/08/1997 Huyện Mộc Châu, Sơn La C140201 CĐ GD Mầm non K52B

307 Đinh Thị Nam 17/07/1996 Huyện Mai Sơn, Sơn La C140201 CĐ GD Mầm non K52B

308 Sùng Thị Nếnh 20/10/1997 Huyện Thuận Châu, Sơn La C140201 CĐ GD Mầm non K52B

309 Lò Thị Ngọc 05/09/1997 Huyện Thuận Châu, Sơn La C140201 CĐ GD Mầm non K52B

310 Lò Thị Nguyệt 09/07/1996 Huyện Phù Yên, Sơn La C140201 CĐ GD Mầm non K52B

311 Vì Thị Oanh 20/12/1995 Huyện Mường La, Sơn La C140201 CĐ GD Mầm non K52B

312 Lò Thị Phương 20/03/1993 Thành phố Sơn La, Sơn La C140201 CĐ GD Mầm non K52B

313 Lò Thị Mai Sao 02/10/1997 Thành phố Sơn La, Sơn La C140201 CĐ GD Mầm non K52B

314 Vừ Thị Sinh 13/03/1996 Huyện Mường La, Sơn La C140201 CĐ GD Mầm non K52B

315 Tếnh Thị Song 20/03/1997 Huyện Yên Châu, Sơn La C140201 CĐ GD Mầm non K52B

316 Vừ A Súa 10/10/1990 Huyện Sông Mã, Sơn La C140201 CĐ GD Mầm non K52B

317 Cà Thị Tâm 18/12/1997 Thành phố Sơn La, Sơn La C140201 CĐ GD Mầm non K52B

318 Lò Thị Thắm 04/07/1996 Huyện Sông Mã, Sơn La C140201 CĐ GD Mầm non K52B

319 Lò Thị Thẩm 02/10/1994 Huyện Mường La, Sơn La C140201 CĐ GD Mầm non K52B

320 Hà Thị Thêm 28/02/1997 Huyện Mai Sơn, Sơn La C140201 CĐ GD Mầm non K52B

321 Lành Thị Thi 12/06/1997 Huyện Sông Mã, Sơn La C140201 CĐ GD Mầm non K52B

322 Tòng Thị Thủy 06/03/1997 huyện Sốp Cộp, Sơn La C140201 CĐ GD Mầm non K52B

323 Lò Thị Thúy 16/04/1997 Huyện Mường La, Sơn La C140201 CĐ GD Mầm non K52B

324 Lò Thị Thùy Trang 17/03/1997 Huyện Sông Mã, Sơn La C140201 CĐ GD Mầm non K52B

325 Tếnh Thị Trúa 27/02/1996 Huyện Yên Châu, Sơn La C140201 CĐ GD Mầm non K52B

326 Mùa Thị Xay 15/09/1996 Huyện Yên Châu, Sơn La C140201 CĐ GD Mầm non K52B

327 Mùa Thị Xia 14/02/1997 Huyện Bắc Yên, Sơn La C140201 CĐ GD Mầm non K52B

328 Thào Thị Xoan 15/07/1997 Huyện Yên Châu, Sơn La C140201 CĐ GD Mầm non K52B

329 Sằn Thị Xuyến 09/06/1997 Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La C140201 CĐ GD Mầm non K52B

330 Đèo Thị Biên 09/03/1997 Huyện Sông Mã, Sơn La C140204 CĐ Giáo duc công dân K52

331 Vì Sơn Ca 08/02/1994 Huyện Thuận Châu, Sơn La C140204 CĐ Giáo duc công dân K52

332 Trương Quốc Cường 01/12/1997 Huyện Thuận Châu, Sơn La C140204 CĐ Giáo duc công dân K52

333 Vừ A Chả 08/10/1996 Huyện Thuận Châu, Sơn La C140204 CĐ Giáo duc công dân K52

334 Lèo Văn Chiển 10/03/1995 Huyện Mai Sơn, Sơn La C140204 CĐ Giáo duc công dân K52

335 Điêu Văn Dương 15/04/1997 Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La C140204 CĐ Giáo duc công dân K52

336 Giàng A Gạu 01/01/1997 Huyện Mai Sơn, Sơn La C140204 CĐ Giáo duc công dân K52

337 Lò Văn Hải 14/07/1996 huyện Sốp Cộp, Sơn La C140204 CĐ Giáo duc công dân K52

338 Phá A Hạnh 29/12/1995 Huyện Thuận Châu, Sơn La C140204 CĐ Giáo duc công dân K52

339 Sùng A Hạnh 28/06/1997 Huyện Thuận Châu, Sơn La C140204 CĐ Giáo duc công dân K52

340 Cà Thị Hằng 05/08/1997 Huyện Mường La, Sơn La C140204 CĐ Giáo duc công dân K52

341 Lò Văn Hiệp 14/07/1996 Huyện Mường La, Sơn La C140204 CĐ Giáo duc công dân K52

342 Hà Thị Hồng 23/04/1997 Huyện Vân Hồ, Sơn La C140204 CĐ Giáo duc công dân K52

343 Lý Thị Hương 18/07/1997 Huyện Vân Hồ, Sơn La C140204 CĐ Giáo duc công dân K52

344 Nguyễn Thị Thu Hương 25/04/1994 Huyện Mộc Châu, Sơn La C140204 CĐ Giáo duc công dân K52

345 Quàng Thị Hương 13/01/1997 Huyện Tuần Giáo, Điện Biên C140204 CĐ Giáo duc công dân K52

346 Cà Văn Khánh 27-02-1993 Huyện Sông Mã, Sơn La C140204 CĐ Giáo duc công dân K52

347 Vàng Thị Khua 25/07/1996 Huyện Mai Sơn, Sơn La C140204 CĐ Giáo duc công dân K52

348 Lù Thị Lải 17/10/1997 Huyện Thuận Châu, Sơn La C140204 CĐ Giáo duc công dân K52

349 Lò Thị Lan 22/01/1994 Huyện Yên Châu, Sơn La C140204 CĐ Giáo duc công dân K52

350 Và A Lầu 03/10/1996 Huyện Thuận Châu, Sơn La C140204 CĐ Giáo duc công dân K52

351 Nguyễn Thị Thảo Ly 13/09/1996 Thành phố Sơn La, Sơn La C140204 CĐ Giáo duc công dân K52

352 Cầm Thị Muốn 15/05/1996 Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La C140204 CĐ Giáo duc công dân K52

353 Giàng A Ná 10/01/1995 Huyện Mai Sơn, Sơn La C140204 CĐ Giáo duc công dân K52

354 Lò Hị Nin 28/08/1997 Huyện Sông Mã, Sơn La C140204 CĐ Giáo duc công dân K52

355 Đinh Thị Ngải 18/08/1997 Huyện Bắc Yên, Sơn La C140204 CĐ Giáo duc công dân K52

356 Lò Văn Nhươi 25/12/1995 Huyện Thuận Châu, Sơn La C140204 CĐ Giáo duc công dân K52

357 Đinh Thị Kim Oanh 05/01/1996 Huyện Phù Yên, Sơn La C140204 CĐ Giáo duc công dân K52

358 Quàng Văn Ọi 08/11/1996 Huyện Thuận Châu, Sơn La C140204 CĐ Giáo duc công dân K52

359 Vừ Ly Pó 05/11/1996 Huyện Mường La, Sơn La C140204 CĐ Giáo duc công dân K52

360 Điêu Chính Quân 10/03/1997 Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La C140204 CĐ Giáo duc công dân K52

361 Lường Văn San 04/06/1997 Huyện Thuận Châu, Sơn La C140204 CĐ Giáo duc công dân K52

362 Lò Văn Tâm 06/03/1997 Huyện Mai Sơn, Sơn La C140204 CĐ Giáo duc công dân K52

363 Hạng A Tếnh 12/09/1996 Huyện Bắc Yên, Sơn La C140204 CĐ Giáo duc công dân K52

364 Lò Văn Tuấn 23/11/1996 Huyện Thuận Châu, Sơn La C140204 CĐ Giáo duc công dân K52

365 Ly A Thái 07/08/1997 Huyện Thuận Châu, Sơn La C140204 CĐ Giáo duc công dân K52

366 Lầu A Thanh 12/02/1994 Huyện Thuận Châu, Sơn La C140204 CĐ Giáo duc công dân K52

367 Và A Thành 12/06/1996 Huyện Thuận Châu, Sơn La C140204 CĐ Giáo duc công dân K52

368 Lò Văn Thành 24/09/1997 Huyện Mai Sơn, Sơn La C140204 CĐ Giáo duc công dân K52

369 Lò Văn Thích 05/03/1997 Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La C140204 CĐ Giáo duc công dân K52

370 Lò Văn Thoải 28/12/1997 Huyện Sông Mã, Sơn La C140204 CĐ Giáo duc công dân K52

371 Quàng Thị Thủy 04/02/1997 Huyện Thuận Châu, Sơn La C140204 CĐ Giáo duc công dân K52

372 Vì A Và 02-04-1996 Huyện Thuận Châu, Sơn La C140204 CĐ Giáo duc công dân K52

373 Tòng Thị Xiêm 18/03/1997 Huyện Yên Châu, Sơn La C140204 CĐ Giáo duc công dân K52

374 Lò Văn Xuân 12/02/1996 Huyện Sông Mã, Sơn La C140204 CĐ Giáo duc công dân K52

375 Vì Thị Xuân 05/03/1996 Huyện Thuận Châu, Sơn La C140204 CĐ Giáo duc công dân K52

376 Cà Văn Cường 13/06/1997 Thành phố Sơn La, Sơn La C140206 CĐ Giáo dục thể chất K52

377 Quàng Văn Chiêu 15/07/1995 Huyện Thuận Châu, Sơn La C140206 CĐ Giáo dục thể chất K52

378 Giàng A Chua 02/04/1997 Huyện Mai Sơn, Sơn La C140206 CĐ Giáo dục thể chất K52

379 Quàng Văn Chung 30/11/1997 Thành phố Sơn La, Sơn La C140206 CĐ Giáo dục thể chất K52

380 Và A Dí 21/01/1996 Huyện Thuận Châu, Sơn La C140206 CĐ Giáo dục thể chất K52

381 Phạm Hồng Đức 18/11/1997 Huyện Phù Yên, Sơn La C140206 CĐ Giáo dục thể chất K52

382 Quàng Văn Hoàng 20/04/1996 Huyện Yên Châu, Sơn La C140206 CĐ Giáo dục thể chất K52

383 Ngô Nguyễn Mạnh Hùng 03/12/1997 Huyện Yên Châu, Sơn La C140206 CĐ Giáo dục thể chất K52

384 Mè Văn Huy 28/07/1997 Huyện Mai Sơn, Sơn La C140206 CĐ Giáo dục thể chất K52

385 Hờ Trọng Lượng 25/04/1997 Huyện Mai Sơn, Sơn La C140206 CĐ Giáo dục thể chất K52

386 Vì A Nải 02/10/1997 Huyện Thuận Châu, Sơn La C140206 CĐ Giáo dục thể chất K52

387 Quàng Văn Nghĩa 07/05/1997 Thành phố Sơn La, Sơn La C140206 CĐ Giáo dục thể chất K52

388 Vàng A Tà 26/05/1991 Huyện Mai Sơn, Sơn La C140206 CĐ Giáo dục thể chất K52

389 Lường Văn Tuấn 12/11/1994 Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La C140206 CĐ Giáo dục thể chất K52

390 Tòng Văn Thuận 06/10/1996 Thành phố Sơn La, Sơn La C140206 CĐ Giáo dục thể chất K52

391 Tếnh Láo Ư 16/03/1995 Huyện Yên Châu, Sơn La C140206 CĐ Giáo dục thể chất K52

392 Trương Đại Việt 14/05/1997 Huyện Yên Châu, Sơn La C140206 CĐ Giáo dục thể chất K52

393 Là Văn Xuân 13/04/1997 Huyện Thuận Châu, Sơn La C140206 CĐ Giáo dục thể chất K52

394 Lò Thị Bình 20/10/1997 Huyện Thuận Châu, Sơn La C340301 CĐ Kế toán K52

395 Sùng Thị Củ 25/07/1997 Huyện Thuận Châu, Sơn La C340301 CĐ Kế toán K52

396 Giang Mạnh Cường 06/06/1996 Thành phố Sơn La, Sơn La C340301 CĐ Kế toán K52

397 Đinh Văn Cứu 14/06/1996 Huyện Bắc Yên, Sơn La C340301 CĐ Kế toán K52

398 Vừ A Dếnh 26/11/1997 Huyện Thuận Châu, Sơn La C340301 CĐ Kế toán K52

399 Vừ A Dơ 17/09/1997 Huyện Thuận Châu, Sơn La C340301 CĐ Kế toán K52

400 Lò Thị Duyên 10/06/1997 Thành phố Sơn La, Sơn La C340301 CĐ Kế toán K52

401 Vì Thị Duyên 22/09/1997 Huyện Mai Sơn, Sơn La C340301 CĐ Kế toán K52

402 Điêu Thị Duyên 17/03/1997 Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La C340301 CĐ Kế toán K52

403 Lò Thị Duyên 07/05/1996 Huyện Mường La, Sơn La C340301 CĐ Kế toán K52

404 Lê Thị Hằng 17/09/1994 huyện Sốp Cộp, Sơn La C340301 CĐ Kế toán K52

405 Đinh Thị Hoàng Hiến 02/08/1997 Huyện Phù Yên, Sơn La C340301 CĐ Kế toán K52

406 Nguyễn Thị Hòa 21/09/1997 Huyện Mai Sơn, Sơn La C340301 CĐ Kế toán K52

407 Tạ Thu Huyền 04/10/1996 Thành phố Sơn La, Sơn La C340301 CĐ Kế toán K52

408 Tòng Thị Huyền 03/07/1997 Huyện Sông Mã, Sơn La C340301 CĐ Kế toán K52

409 Đinh Thị Hương 29/11/1997 Huyện Phù Yên, Sơn La C340301 CĐ Kế toán K52

410 Lò Thị Hương 30/03/1995 Huyện Thuận Châu, Sơn La C340301 CĐ Kế toán K52

411 Lò Văn Khảo 01/11/1997 Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La C340301 CĐ Kế toán K52

412 Đinh Thị Liệu 17/02/1997 Huyện Vân Hồ, Sơn La C340301 CĐ Kế toán K52

413 Đinh Thùy Linh 24-07-1995 Huyện Phù Yên, Sơn La C340301 CĐ Kế toán K52

414 Hà Thùy Linh 14/04/1997 Huyện Thuận Châu, Sơn La C340301 CĐ Kế toán K52

415 Vàng A Lư 15/06/1997 Huyện Yên Châu, Sơn La C340301 CĐ Kế toán K52

416 Trần Thị Lữ 10/05/1997 Thành Phố Lai Châu, Lai Châu C340301 CĐ Kế toán K52

417 Lường Thị Lương 07/12/1996 Huyện Mộc Châu, Sơn La C340301 CĐ Kế toán K52

418 Giàng A Ly 07-06-1996 huyện Sốp Cộp, Sơn La C340301 CĐ Kế toán K52

419 Ngần Thị Mạnh 06/06/1996 Huyện Vân Hồ, Sơn La C340301 CĐ Kế toán K52

420 Sộng A Mua 04/08/1996 huyện Sốp Cộp, Sơn La C340301 CĐ Kế toán K52

421 Và Thị Ná 10-02-1996 Huyện Thuận Châu, Sơn La C340301 CĐ Kế toán K52

422 Lê Phương Nam 30/09/1995 Huyện Sông Mã, Sơn La C340301 CĐ Kế toán K52

423 Đinh Thị Nơi 08/06/1995 Huyện Phù Yên, Sơn La C340301 CĐ Kế toán K52

424 Vàng A Nụ 27/07/1997 Huyện Bắc Yên, Sơn La C340301 CĐ Kế toán K52

425 Quàng Thị Nghuyệt 05/01/1997 Huyện Sông Mã, Sơn La C340301 CĐ Kế toán K52

426 Tòng Đức Ngoan 01/06/1997 Huyện Mai Sơn, Sơn La C340301 CĐ Kế toán K52

427 Lò Văn Nhất 22/02/1997 Huyện Thuận Châu, Sơn La C340301 CĐ Kế toán K52

428 Vừ A Pó 16/11/1997 Huyện Thuận Châu, Sơn La C340301 CĐ Kế toán K52

429 Lò Thị Phương 16/07/1996 Huyện Mường La, Sơn La C340301 CĐ Kế toán K52

430 Mùa Thị Sâu 06/03/1997 Huyện Bắc Yên, Sơn La C340301 CĐ Kế toán K52

431 Giàng Lao Sĩ 06/06/1997 Huyện Yên Châu, Sơn La C340301 CĐ Kế toán K52

432 Vừ A Sinh 15/06/1996 Huyện Thuận Châu, Sơn La C340301 CĐ Kế toán K52

433 Lò Văn Tầm 10/10/1994 Huyện Mường La, Sơn La C340301 CĐ Kế toán K52

434 Lừ Thị Tiền 14/04/1996 Huyện Bắc Yên, Sơn La C340301 CĐ Kế toán K52

435 Mùi Ánh Tình 18/05/1997 Huyện Mộc Châu, Sơn La C340301 CĐ Kế toán K52

436 Vừ A Thành 19/02/1996 Huyện Thuận Châu, Sơn La C340301 CĐ Kế toán K52

437 Quàng Văn Thi 10/10/1997 Huyện Thuận Châu, Sơn La C340301 CĐ Kế toán K52

438 Lèo Thị Thu 17/05/1997 Huyện Mường La, Sơn La C340301 CĐ Kế toán K52

439 Nguyễn Trần Hoài Thu 03/08/1997 Huyện Sông Mã, Sơn La C340301 CĐ Kế toán K52

440 Quàng Thị Trang 01/11/1997 Thành phố Sơn La, Sơn La C340301 CĐ Kế toán K52

441 Cầm Quỳnh Trang 27/09/1997 Huyện Phù Yên, Sơn La C340301 CĐ Kế toán K52

442 Vì A Và 02-04-1996 Huyện Thuận Châu, Sơn La C340301 CĐ Kế toán K52

443 Hạng A Vừ 20/03/1997 Huyện Bắc Yên, Sơn La C340301 CĐ Kế toán K52

444 Mua A Vừ 18/06/1997 Huyện Thuận Châu, Sơn La C340301 CĐ Kế toán K52

445 Đinh Văn Cảnh 12/07/1996 Huyện Mộc Châu, Sơn La C320202 CĐ Khoa học Thư viện K52

446 Vì A Chá 16/07/1997 Huyện Thuận Châu, Sơn La C320202 CĐ Khoa học Thư viện K52

447 Lầu A Chính 26/04/1997 Huyện Thuận Châu, Sơn La C320202 CĐ Khoa học Thư viện K52

448 Tòng Văn Chung 12/12/1996 Thành phố Sơn La, Sơn La C320202 CĐ Khoa học Thư viện K52

449 Mùa A Chừ 10/06/1997 Huyện Bắc Yên, Sơn La C320202 CĐ Khoa học Thư viện K52

450 Hà Văn Chức 10/07/1997 Huyện Vân Hồ, Sơn La C320202 CĐ Khoa học Thư viện K52

451 Hàng A Da 22/06/1997 Huyện Mường La, Sơn La C320202 CĐ Khoa học Thư viện K52

452 Vừ A Dếnh 01/09/1997 Huyện Thuận Châu, Sơn La C320202 CĐ Khoa học Thư viện K52

453 Vàng A Dếnh 06/10/1994 Huyện Thuận Châu, Sơn La C320202 CĐ Khoa học Thư viện K52

454 Vàng A Dệnh 16-08-1996 Huyện Mường La, Sơn La C320202 CĐ Khoa học Thư viện K52

455 Mùa A Dì 13/02/1997 Huyện Bắc Yên, Sơn La C320202 CĐ Khoa học Thư viện K52

456 Lò Thị Diệp 10/04/1997 Huyện Sông Mã, Sơn La C320202 CĐ Khoa học Thư viện K52

457 Phá A Duy 14/11/1996 Huyện Thuận Châu, Sơn La C320202 CĐ Khoa học Thư viện K52

458 Giàng Anh Dương 12/08/1996 Huyện Sông Mã, Sơn La C320202 CĐ Khoa học Thư viện K52

459 Cà Văn Đức 10/08/1996 Huyện Thuận Châu, Sơn La C320202 CĐ Khoa học Thư viện K52

460 Lò Văn Đức 02/10/1995 Huyện Tủa Chùa, Điện Biên C320202 CĐ Khoa học Thư viện K52

461 Tòng Văn Hà 28/01/1996 Huyện Mường La, Sơn La C320202 CĐ Khoa học Thư viện K52

462 Hà Mạnh Hào 06/08/1997 Huyện Vân Hồ, Sơn La C320202 CĐ Khoa học Thư viện K52

463 Đinh Văn Hòa 03/03/1995 Huyện Phù Yên, Sơn La C320202 CĐ Khoa học Thư viện K52

464 Đinh Văn Hoan 27/06/1994 Huyện Bắc Yên, Sơn La C320202 CĐ Khoa học Thư viện K52

465 Cà Văn Hoàn 18/07/1996 Huyện Thuận Châu, Sơn La C320202 CĐ Khoa học Thư viện K52

466 Lèo Văn Hoàn 01/06/1997 Thành phố Sơn La, Sơn La C320202 CĐ Khoa học Thư viện K52

467 Lù Thị Thanh Huyền 04/10/1996 Thành phố Sơn La, Sơn La C320202 CĐ Khoa học Thư viện K52

468 Lò Văn Long 18/08/1997 Thành phố Sơn La, Sơn La C320202 CĐ Khoa học Thư viện K52

469 Quàng Văn Long 07/04/1997 Huyện Yên Châu, Sơn La C320202 CĐ Khoa học Thư viện K52

470 Vừ Thị Ly 02/09/1997 Huyện Mai Sơn, Sơn La C320202 CĐ Khoa học Thư viện K52

471 Giàng Lo Ly 02/03/1995 Huyện Sông Mã, Sơn La C320202 CĐ Khoa học Thư viện K52

472 Lò Thị May 06/08/1997 Huyện Sông Mã, Sơn La C320202 CĐ Khoa học Thư viện K52

473 Quàng Văn Minh 10/05/1997 Huyện Thuận Châu, Sơn La C320202 CĐ Khoa học Thư viện K52

474 Chá A Mơư 15/06/1996 Huyện Sông Mã, Sơn La C320202 CĐ Khoa học Thư viện K52

475 Lầu A Mua 18/05/1997 Huyện Thuận Châu, Sơn La C320202 CĐ Khoa học Thư viện K52

476 Giàng Thị Ná 20/07/1997 Huyện Thuận Châu, Sơn La C320202 CĐ Khoa học Thư viện K52

477 Lường Văn Nam 24/03/1997 Huyện Sông Mã, Sơn La C320202 CĐ Khoa học Thư viện K52

478 Vàng A Nếnh 04/06/1993 Huyện Mường La, Sơn La C320202 CĐ Khoa học Thư viện K52

479 Sồng A Nếnh 07/07/1996 Huyện Phù Yên, Sơn La C320202 CĐ Khoa học Thư viện K52

480 Đinh Thị Nhi 27/11/1997 Huyện Bắc Yên, Sơn La C320202 CĐ Khoa học Thư viện K52

481 Lường Văn Phong 05/02/1996 Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La C320202 CĐ Khoa học Thư viện K52

482 Quàng Văn Phỏng 11/04/1995 Huyện Sông Mã, Sơn La C320202 CĐ Khoa học Thư viện K52

483 Lành Thị Phóng 23/09/1997 Huyện Sông Mã, Sơn La C320202 CĐ Khoa học Thư viện K52

484 Cà Văn Phúc 21/08/1990 Huyện Thuận Châu, Sơn La C320202 CĐ Khoa học Thư viện K52

485 Lò Thị Phương 26/12/1997 Huyện Sông Mã, Sơn La C320202 CĐ Khoa học Thư viện K52

486 Lò Văn Quang 10/01/1994 Huyện Mường La, Sơn La C320202 CĐ Khoa học Thư viện K52

487 Lò Hồng Quân 18/08/1997 Huyện Mai Sơn, Sơn La C320202 CĐ Khoa học Thư viện K52

488 Hà Thị Quý 26/08/1988 Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La C320202 CĐ Khoa học Thư viện K52

489 Quàng Văn Quyết 23/10/1997 Huyện Mường La, Sơn La C320202 CĐ Khoa học Thư viện K52

490 Vừ A Sà 01/05/1997 Huyện Thuận Châu, Sơn La C320202 CĐ Khoa học Thư viện K52

491 Tếnh Láo Sạnh 03/11/1988 Huyện Yên Châu, Sơn La C320202 CĐ Khoa học Thư viện K52

492 Vì A Say 08/11/1996 Huyện Thuận Châu, Sơn La C320202 CĐ Khoa học Thư viện K52

493 Và A Sềnh 10/01/1996 Huyện Thuận Châu, Sơn La C320202 CĐ Khoa học Thư viện K52

494 Lìa Láo Siểng 27/03/1996 Huyện Yên Châu, Sơn La C320202 CĐ Khoa học Thư viện K52

495 Giàng A Sở 27/05/1997 Huyện Mường La, Sơn La C320202 CĐ Khoa học Thư viện K52

496 Là Thị Sới 12/12/1996 Huyện Thuận Châu, Sơn La C320202 CĐ Khoa học Thư viện K52

497 Tòng Văn Sơn 25/03/1997 Thành phố Sơn La, Sơn La C320202 CĐ Khoa học Thư viện K52

498 Hạng A Nủ Súa 20/05/1997 Huyện Bắc Yên, Sơn La C320202 CĐ Khoa học Thư viện K52

499 Lường Văn Tiêm 16/12/1994 Huyện Sông Mã, Sơn La C320202 CĐ Khoa học Thư viện K52

500 Hoàng Văn Tình 18/04/1996 Huyện Phù Yên, Sơn La C320202 CĐ Khoa học Thư viện K52

501 Sồng A Tòng 12-03-1996 Huyện Phù Yên, Sơn La C320202 CĐ Khoa học Thư viện K52

502 Phàng A Tồng 21/02/1996 Huyện Phù Yên, Sơn La C320202 CĐ Khoa học Thư viện K52

503 Quách Công Tuấn 08/07/1996 Huyện Vân Hồ, Sơn La C320202 CĐ Khoa học Thư viện K52

504 Lò Thị Tươi 16/04/1997 Huyện Bắc Yên, Sơn La C320202 CĐ Khoa học Thư viện K52

505 Thào A Thanh 17/11/1996 Thành phố Sơn La, Sơn La C320202 CĐ Khoa học Thư viện K52

506 Lò Văn Thành 01/06/1996 Huyện Mường La, Sơn La C320202 CĐ Khoa học Thư viện K52

507 Lò Văn Thành 27/07/1997 Huyện Mai Sơn, Sơn La C320202 CĐ Khoa học Thư viện K52

508 Vừ A Thánh 02/02/1992 Huyện Thuận Châu, Sơn La C320202 CĐ Khoa học Thư viện K52

509 Giàng Thị Thào 26/06/1997 Huyện Nậm Pồ, Điện Biên C320202 CĐ Khoa học Thư viện K52

510 Lò Thị Thoại 26/03/1997 Huyện Sông Mã, Sơn La C320202 CĐ Khoa học Thư viện K52

511 Lò Thị Thúy 05/07/1995 Huyện Mộc Châu, Sơn La C320202 CĐ Khoa học Thư viện K52

512 Lù Thị Trang 20/09/1997 Thành phố Sơn La, Sơn La C320202 CĐ Khoa học Thư viện K52

513 Quàng Văn Ước 21/07/1989 Huyện Mường La, Sơn La C320202 CĐ Khoa học Thư viện K52

514 Vừ A Và 26/04/1997 Huyện Thuận Châu, Sơn La C320202 CĐ Khoa học Thư viện K52

515 Đinh Thị Vinh 02/01/1993 Huyện Phù Yên, Sơn La C320202 CĐ Khoa học Thư viện K52

516 Sộng Thị Vự 06/05/1996 Huyện Sông Mã, Sơn La C320202 CĐ Khoa học Thư viện K52

517 Khoàng Lé Xó 03/07/1997 Huyện Mường Tè, Lai Châu C320202 CĐ Khoa học Thư viện K52

518 Lý A Xô 05/11/1997 Huyện Mai Sơn, Sơn La C320202 CĐ Khoa học Thư viện K52

519 Tòng Thị Biên 04/07/1997 huyện Sốp Cộp, Sơn La C620102 CĐ Khuyến nông K52

520 Lò Vân Bun 16/10/1996 Huyện Sông Mã, Sơn La C620102 CĐ Khuyến nông K52

521 Hoàng Văn Công 13/04/1997 Huyện Mộc Châu, Sơn La C620102 CĐ Khuyến nông K52

522 Ly A Cú 14/04/1997 Huyện Thuận Châu, Sơn La C620102 CĐ Khuyến nông K52

523 Phàng A Của 10/07/1997 Huyện Phù Yên, Sơn La C620102 CĐ Khuyến nông K52

524 Lò Văn Chủ 10/10/1995 Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La C620102 CĐ Khuyến nông K52

525 Hờ A Dơ 29/12/1996 Huyện Mai Sơn, Sơn La C620102 CĐ Khuyến nông K52

526 Cà Văn Dung 30/04/1996 Huyện Thuận Châu, Sơn La C620102 CĐ Khuyến nông K52

527 La Thị Hiến 05/01/1997 Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La C620102 CĐ Khuyến nông K52

528 Hà Văn Hoàng 25/05/1994 Huyện Yên Châu, Sơn La C620102 CĐ Khuyến nông K52

529 Lù Văn Huỳnh 26/02/1997 Huyện Thuận Châu, Sơn La C620102 CĐ Khuyến nông K52

530 Lường Thị Ánh Kiều 05/09/1997 Huyện Thuận Châu, Sơn La C620102 CĐ Khuyến nông K52

531 Lò Thị Linh 07/11/1997 Thị xã Mường Lay, Điện Biên C620102 CĐ Khuyến nông K52

532 Cầm Thị Lợi 28/08/1997 Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La C620102 CĐ Khuyến nông K52

533 Thào A Minh 20/11/1996 huyện Sốp Cộp, Sơn La C620102 CĐ Khuyến nông K52

534 Lò Văn Nam 06/05/1996 huyện Sốp Cộp, Sơn La C620102 CĐ Khuyến nông K52

535 Hoàng Thị Ngà 05/07/1995 Huyện Mộc Châu, Sơn La C620102 CĐ Khuyến nông K52

536 Lò Thị Oanh 30/08/1997 Huyện Thuận Châu, Sơn La C620102 CĐ Khuyến nông K52

537 Lò Văn Phát 01/01/1996 Huyện Thuận Châu, Sơn La C620102 CĐ Khuyến nông K52

538 Hà Văn Phú 11/10/1996 huyện Sốp Cộp, Sơn La C620102 CĐ Khuyến nông K52

539 Vì Văn Phung 04/02/1997 huyện Sốp Cộp, Sơn La C620102 CĐ Khuyến nông K52

540 Ly A Sai 25/08/1997 Huyện Thuận Châu, Sơn La C620102 CĐ Khuyến nông K52

541 Lò Văn Toán 01/03/1997 Huyện Thuận Châu, Sơn La C620102 CĐ Khuyến nông K52

542 Lò Văn Thảo 05/12/1996 Huyện Thuận Châu, Sơn La C620102 CĐ Khuyến nông K52

543 Lường Thị Thúy 12/02/1994 Huyện Sông Mã, Sơn La C620102 CĐ Khuyến nông K52

544 Quàng Văn Thưởng 25/10/1997 huyện Sốp Cộp, Sơn La C620102 CĐ Khuyến nông K52

545 Lầu A Bẩy 05/09/1994 Huyện Thuận Châu, Sơn La C620201 CĐ Lâm nghiệp K52

546 Vàng A Cú 06/07/1997 Huyện Thuận Châu, Sơn La C620201 CĐ Lâm nghiệp K52

547 Mùa A Dua 08/03/1997 Huyện Mường La, Sơn La C620201 CĐ Lâm nghiệp K52

548 Giàng A Đại 05/09/1996 Huyện Sông Mã, Sơn La C620201 CĐ Lâm nghiệp K52

549 Cà Văn Đại 20/07/1997 Huyện Sông Mã, Sơn La C620201 CĐ Lâm nghiệp K52

550 Bạc Cầm Đoàn 12/03/1997 Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La C620201 CĐ Lâm nghiệp K52

551 Vàng A Gấu 18/01/1997 Huyện Thuận Châu, Sơn La C620201 CĐ Lâm nghiệp K52

552 Lò Việt Hùng 15/09/1996 Thành phố Sơn La, Sơn La C620201 CĐ Lâm nghiệp K52

553 Lò Thị Hương 21-12-1997 Huyện Vân Hồ, Sơn La C620201 CĐ Lâm nghiệp K52

554 Lừ Văn Khuê 13/02/1997 Huyện Sông Mã, Sơn La C620201 CĐ Lâm nghiệp K52

555 Lù Hằng Ly 19/01/1997 Thành phố Sơn La, Sơn La C620201 CĐ Lâm nghiệp K52

556 Lò Văn Minh 26/01/1997 Huyện Mai Sơn, Sơn La C620201 CĐ Lâm nghiệp K52

557 Lường Văn Minh 13/07/1997 Huyện Thuận Châu, Sơn La C620201 CĐ Lâm nghiệp K52

558 Lò Văn Mười 09/09/1997 Huyện Thuận Châu, Sơn La C620201 CĐ Lâm nghiệp K52

559 Lê Thị Phương 08/11/1997 Huyện Mộc Châu, Sơn La C620201 CĐ Lâm nghiệp K52

560 Lò Văn Quý 01/01/1997 Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La C620201 CĐ Lâm nghiệp K52

561 Lường Văn Quý 27/09/1997 Huyện Thuận Châu, Sơn La C620201 CĐ Lâm nghiệp K52

562 Quàng Văn Quyền 16/10/1993 Huyện Sông Mã, Sơn La C620201 CĐ Lâm nghiệp K52

563 Giàng Bả Sênh 11/11/1997 Huyện Sông Mã, Sơn La C620201 CĐ Lâm nghiệp K52

564 Lò Văn Sơn 12/08/1994 Huyện Sông Mã, Sơn La C620201 CĐ Lâm nghiệp K52

565 Thào A Súa 31/08/1996 Huyện Thuận Châu, Sơn La C620201 CĐ Lâm nghiệp K52

566 Quàng Văn Tâm 28/06/1996 Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La C620201 CĐ Lâm nghiệp K52

567 Hoàng Văn Tuấn 28/12/1996 Huyện Yên Châu, Sơn La C620201 CĐ Lâm nghiệp K52

568 Giàng A Thọ 05/06/1997 huyện Sốp Cộp, Sơn La C620201 CĐ Lâm nghiệp K52

569 Ngần Văn Trường 14/01/1997 Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La C620201 CĐ Lâm nghiệp K52

570 Lò Văn Ánh 05/09/1997 Huyện Mai Sơn, Sơn La C850103 CĐ Quản lý đất đai K52

571 Vừ A Cú 17/07/1997 Huyện Thuận Châu, Sơn La C850103 CĐ Quản lý đất đai K52

572 Lò Văn Cường 26/06/1997 Huyện Mường La, Sơn La C850103 CĐ Quản lý đất đai K52

573 Lò Văn Cường 17/04/1995 Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La C850103 CĐ Quản lý đất đai K52

574 Lò Văn Chanh 17/05/1996 Huyện Thuận Châu, Sơn La C850103 CĐ Quản lý đất đai K52

575 Sùng A Chớ 03/05/1997 Huyện Thuận Châu, Sơn La C850103 CĐ Quản lý đất đai K52

576 Ly Thị Chứ 30/09/1997 Huyện Thuận Châu, Sơn La C850103 CĐ Quản lý đất đai K52

577 Lường Văn Đoàn 14/03/1995 Huyện Mai Sơn, Sơn La C850103 CĐ Quản lý đất đai K52

578 Vũ Thị Phương Đông 01/06/1997 Huyện Sông Mã, Sơn La C850103 CĐ Quản lý đất đai K52

579 Cầm Văn Đức 26/03/1996 Huyện Mai Sơn, Sơn La C850103 CĐ Quản lý đất đai K52

580 Cà Văn Đức 06/10/1997 Thành phố Sơn La, Sơn La C850103 CĐ Quản lý đất đai K52

581 Lỳ Xí Giá 12/12/1995 Huyện Mường Tè, Lai Châu C850103 CĐ Quản lý đất đai K52

582 Mùa A Giàng 10/10/1997 Huyện Yên Châu, Sơn La C850103 CĐ Quản lý đất đai K52

583 Vàng A Hạnh 05/10/1997 Huyện Mai Sơn, Sơn La C850103 CĐ Quản lý đất đai K52

584 Quàng Văn Hùng 13/10/1996 Huyện Mường La, Sơn La C850103 CĐ Quản lý đất đai K52

585 Lò Văn Hùng 10/12/1997 Huyện Thuận Châu, Sơn La C850103 CĐ Quản lý đất đai K52

586 Quàng Văn Kính 05/04/1997 Huyện Mường La, Sơn La C850103 CĐ Quản lý đất đai K52

587 Tòng Văn Khánh 03/08/1996 huyện Sốp Cộp, Sơn La C850103 CĐ Quản lý đất đai K52

588 Lường Văn Khâm 15/10/1996 Huyện Sông Mã, Sơn La C850103 CĐ Quản lý đất đai K52

589 Lường Văn Khoa 15/07/1997 Huyện Sông Mã, Sơn La C850103 CĐ Quản lý đất đai K52

590 Hoàng Tùng Lâm 17/09/1995 Huyện Mai Sơn, Sơn La C850103 CĐ Quản lý đất đai K52

591 Lò Văn Lân 17/09/1997 Huyện Mường La, Sơn La C850103 CĐ Quản lý đất đai K52

592 Mùa A Lệnh 20/06/1997 Huyện Mường La, Sơn La C850103 CĐ Quản lý đất đai K52

593 Hà Thùy Linh 14/04/1997 Huyện Thuận Châu, Sơn La C850103 CĐ Quản lý đất đai K52

594 Ly A Lồng 06/06/1997 Huyện Mường La, Sơn La C850103 CĐ Quản lý đất đai K52

595 Sòi Văn Luật 14/10/1996 Huyện Phù Yên, Sơn La C850103 CĐ Quản lý đất đai K52

596 Vàng A Lư 15/06/1997 Huyện Yên Châu, Sơn La C850103 CĐ Quản lý đất đai K52

597 Lường Văn Minh 21/06/1997 Huyện Mai Sơn, Sơn La C850103 CĐ Quản lý đất đai K52

598 Lò Văn Mới 15/06/1997 Huyện Thuận Châu, Sơn La C850103 CĐ Quản lý đất đai K52

599 Vàng A Mua 02/06/1997 huyện Sốp Cộp, Sơn La C850103 CĐ Quản lý đất đai K52

600 Vàng A Nếnh 07/07/1987 Huyện Mai Sơn, Sơn La C850103 CĐ Quản lý đất đai K52

601 Giàng A Nông 12/08/1997 Huyện Vân Hồ, Sơn La C850103 CĐ Quản lý đất đai K52

602 Tòng Thị Ngân 15/09/1994 Huyện Sông Mã, Sơn La C850103 CĐ Quản lý đất đai K52

603 Lừ Văn Ngoan 15/07/1996 Huyện Bắc Yên, Sơn La C850103 CĐ Quản lý đất đai K52

604 Cầm Văn Ngọc 13/01/1996 Huyện Mai Sơn, Sơn La C850103 CĐ Quản lý đất đai K52

605 Lường Văn Nhượng 14/01/1997 Huyện Vân Hồ, Sơn La C850103 CĐ Quản lý đất đai K52

606 Giàng A Pó 14/05/1997 Huyện Sông Mã, Sơn La C850103 CĐ Quản lý đất đai K52

607 Giàng A Phà 03/01/1994 Huyện Vân Hồ, Sơn La C850103 CĐ Quản lý đất đai K52

608 Lò Văn Phái 05/06/1997 Huyện Thuận Châu, Sơn La C850103 CĐ Quản lý đất đai K52

609 Lậu Bả Phia 21/09/1997 huyện Sốp Cộp, Sơn La C850103 CĐ Quản lý đất đai K52

610 Mùa A Sênh 10/08/1997 Huyện Mường La, Sơn La C850103 CĐ Quản lý đất đai K52

611 Vàng A Sểnh 11/03/1995 Huyện Mai Sơn, Sơn La C850103 CĐ Quản lý đất đai K52

612 Lò Văn Sơn 20/03/1997 Thành phố Sơn La, Sơn La C850103 CĐ Quản lý đất đai K52

613 Lò Văn Tâm 06/03/1997 Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La C850103 CĐ Quản lý đất đai K52

614 Nguyễn Việt Tuân 05/08/1997 Huyện Phù Yên, Sơn La C850103 CĐ Quản lý đất đai K52

615 Hoàng Văn Thanh 27/01/1995 Huyện Mai Sơn, Sơn La C850103 CĐ Quản lý đất đai K52

616 Lường Bình Thanh 15/08/1993 Huyện Phù Yên, Sơn La C850103 CĐ Quản lý đất đai K52

617 Nguyễn Quốc Thắng 25/02/1996 Huyện Thuận Châu, Sơn La C850103 CĐ Quản lý đất đai K52

618 Tòng Văn Thắng 18/11/1995 Huyện Sông Mã, Sơn La C850103 CĐ Quản lý đất đai K52

619 Quàng Văn Thi 01/03/1996 Huyện Sông Mã, Sơn La C850103 CĐ Quản lý đất đai K52

620 Sổng A Trỉa 09/03/1997 Huyện Sông Mã, Sơn La C850103 CĐ Quản lý đất đai K52

621 Sồng A Vàng 13/09/1995 Huyện Yên Châu, Sơn La C850103 CĐ Quản lý đất đai K52

622 Bạc Cầm Cấp 31/08/1997 Huyện Thuận Châu, Sơn La C620211 CĐ Quản lý và bảo vệ tài nguyên rừng K52

623 Lậu Bả Daứ 17/04/1996 huyện Sốp Cộp, Sơn La C620211 CĐ Quản lý và bảo vệ tài nguyên rừng K52

624 Thào A Dênh 26/10/1996 huyện Sốp Cộp, Sơn La C620211 CĐ Quản lý và bảo vệ tài nguyên rừng K52

625 Hà Ánh Dương 19/08/1996 Huyện Mộc Châu, Sơn La C620211 CĐ Quản lý và bảo vệ tài nguyên rừng K52

626 Tòng Thị Dương 17/03/1997 Thành phố Sơn La, Sơn La C620211 CĐ Quản lý và bảo vệ tài nguyên rừng K52

627 Lường Văn Đức 25/11/1997 Huyện Thuận Châu, Sơn La C620211 CĐ Quản lý và bảo vệ tài nguyên rừng K52

628 Mùa A Giàng 10/10/1997 Huyện Yên Châu, Sơn La C620211 CĐ Quản lý và bảo vệ tài nguyên rừng K52

629 Lò Văn Hải 10/11/1997 Huyện Thuận Châu, Sơn La C620211 CĐ Quản lý và bảo vệ tài nguyên rừng K52

630 Hoàng Thị Hậu 07/11/1997 Huyện Bắc Yên, Sơn La C620211 CĐ Quản lý và bảo vệ tài nguyên rừng K52

631 Quàng Văn Hòa 17/02/1997 Huyện Mường La, Sơn La C620211 CĐ Quản lý và bảo vệ tài nguyên rừng K52

632 Phạm Văn Hùng 25/06/1997 huyện Sốp Cộp, Sơn La C620211 CĐ Quản lý và bảo vệ tài nguyên rừng K52

633 Quàng Thị Hương 06/09/1997 Huyện Thuận Châu, Sơn La C620211 CĐ Quản lý và bảo vệ tài nguyên rừng K52

634 Lò Văn Khanh 01/06/1997 Huyện Mường La, Sơn La C620211 CĐ Quản lý và bảo vệ tài nguyên rừng K52

635 Lò Văn La 06/07/1997 Huyện Mường La, Sơn La C620211 CĐ Quản lý và bảo vệ tài nguyên rừng K52

636 Lò Văn Lả 20/11/1996 Huyện Mường La, Sơn La C620211 CĐ Quản lý và bảo vệ tài nguyên rừng K52

637 Hoàng Văn Lâm 10/08/1997 Huyện Bắc Yên, Sơn La C620211 CĐ Quản lý và bảo vệ tài nguyên rừng K52

638 Hạng A Lẻ 27/06/1997 Huyện Bắc Yên, Sơn La C620211 CĐ Quản lý và bảo vệ tài nguyên rừng K52

639 Vũ Thị Hải Linh 03/10/1997 Huyện Mộc Châu, Sơn La C620211 CĐ Quản lý và bảo vệ tài nguyên rừng K52

640 Mùa A Pu Lộng 12/01/1996 huyện Sốp Cộp, Sơn La C620211 CĐ Quản lý và bảo vệ tài nguyên rừng K52

641 Lường Thị Lương 07/12/1996 Huyện Mộc Châu, Sơn La C620211 CĐ Quản lý và bảo vệ tài nguyên rừng K52

642 Lò Văn Lý 03/04/1997 Huyện Mường La, Sơn La C620211 CĐ Quản lý và bảo vệ tài nguyên rừng K52

643 Cà Văn Miển 13/09/1994 Huyện Mường La, Sơn La C620211 CĐ Quản lý và bảo vệ tài nguyên rừng K52

644 Giàng A Minh 19/05/1996 Huyện Sông Mã, Sơn La C620211 CĐ Quản lý và bảo vệ tài nguyên rừng K52

645 Giàng Thị Nu 26/08/1997 Huyện Sông Mã, Sơn La C620211 CĐ Quản lý và bảo vệ tài nguyên rừng K52

646 Lữ Thị Nga 05/12/1996 Huyện Mộc Châu, Sơn La C620211 CĐ Quản lý và bảo vệ tài nguyên rừng K52

647 Hoàng Văn Nguyên 05/09/1996 Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La C620211 CĐ Quản lý và bảo vệ tài nguyên rừng K52

648 Thào A Nhìa 24/12/1989 Huyện Thuận Châu, Sơn La C620211 CĐ Quản lý và bảo vệ tài nguyên rừng K52

649 Mùa Giàng Páo 22/06/1996 Huyện Bắc Yên, Sơn La C620211 CĐ Quản lý và bảo vệ tài nguyên rừng K52

650 Lậu Bả Phia 21/09/1997 huyện Sốp Cộp, Sơn La C620211 CĐ Quản lý và bảo vệ tài nguyên rừng K52

651 Lò Văn Quyết 18/10/1996 huyện Sốp Cộp, Sơn La C620211 CĐ Quản lý và bảo vệ tài nguyên rừng K52

652 Mùa A Sanh 14/06/1997 Huyện Mai Sơn, Sơn La C620211 CĐ Quản lý và bảo vệ tài nguyên rừng K52

653 Phàng A Sê 28/06/1997 Huyện Mộc Châu, Sơn La C620211 CĐ Quản lý và bảo vệ tài nguyên rừng K52

654 Giàng A Sếnh 07/02/1995 Huyện Mai Sơn, Sơn La C620211 CĐ Quản lý và bảo vệ tài nguyên rừng K52

655 Sùng A Sinh 15/09/1997 Huyện Thuận Châu, Sơn La C620211 CĐ Quản lý và bảo vệ tài nguyên rừng K52

656 Vừ A Sinh 15/06/1996 Huyện Thuận Châu, Sơn La C620211 CĐ Quản lý và bảo vệ tài nguyên rừng K52

657 Vừ A Súa 15/05/1997 Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La C620211 CĐ Quản lý và bảo vệ tài nguyên rừng K52

658 Thào A Sùng 09/04/1996 Huyện Bắc Yên, Sơn La C620211 CĐ Quản lý và bảo vệ tài nguyên rừng K52

659 Lò Văn Tản 18/02/1997 Huyện Yên Châu, Sơn La C620211 CĐ Quản lý và bảo vệ tài nguyên rừng K52

660 Tếnh Láo Tí 09/07/1997 Huyện Yên Châu, Sơn La C620211 CĐ Quản lý và bảo vệ tài nguyên rừng K52

661 Lò Văn Toản 07/07/1995 Huyện Mường La, Sơn La C620211 CĐ Quản lý và bảo vệ tài nguyên rừng K52

662 Lò Văn Toán 21/01/1997 Huyện Thuận Châu, Sơn La C620211 CĐ Quản lý và bảo vệ tài nguyên rừng K52

663 Phàng A Tống 03/10/1997 Huyện Vân Hồ, Sơn La C620211 CĐ Quản lý và bảo vệ tài nguyên rừng K52

664 Vừ A Tú 03/04/1996 Huyện Mai Sơn, Sơn La C620211 CĐ Quản lý và bảo vệ tài nguyên rừng K52

665 Sùng A Tú 07/03/1995 Huyện Thuận Châu, Sơn La C620211 CĐ Quản lý và bảo vệ tài nguyên rừng K52

666 Tòng Văn Thuận 06/10/1996 Thành phố Sơn La, Sơn La C620211 CĐ Quản lý và bảo vệ tài nguyên rừng K52

667 Quàng Văn Thưởng 25/10/1997 huyện Sốp Cộp, Sơn La C620211 CĐ Quản lý và bảo vệ tài nguyên rừng K52

668 Cà Văn Trưởng 20-12-1992 Thành phố Sơn La, Sơn La C620211 CĐ Quản lý và bảo vệ tài nguyên rừng K52

669 Mua A Và 18/09/1997 Huyện Thuận Châu, Sơn La C620211 CĐ Quản lý và bảo vệ tài nguyên rừng K52

670 Đinh Văn Văn 03/09/1995 Huyện Bắc Yên, Sơn La C620211 CĐ Quản lý và bảo vệ tài nguyên rừng K52

671 Hà Thị Vui 15/07/1997 Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La C620211 CĐ Quản lý và bảo vệ tài nguyên rừng K52

672 Nguyễn Thị Vân Anh 12/06/1997 Thành phố Sơn La, Sơn La C220113 CĐ Quản lý văn hóa K52

673 Sùng Thị Củ 25/07/1997 Huyện Thuận Châu, Sơn La C220342 CĐ Quản lý văn hóa K52

674 Điêu Văn Cương 08/09/1997 Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La C220342 CĐ Quản lý văn hóa K52

675 Giàng Thị Chạ 18-12-1996 Huyện Mai Sơn, Sơn La C220342 CĐ Quản lý văn hóa K52

676 Vàng A Chống 10/12/1997 Huyện Bắc Yên, Sơn La C220342 CĐ Quản lý văn hóa K52

677 Lò Văn Chung 18/02/1996 Huyện Thuận Châu, Sơn La C220342 CĐ Quản lý văn hóa K52

678 Lù Văn Diện 17/07/1997 Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La C220342 CĐ Quản lý văn hóa K52

679 Giàng Thị Dơ 06/07/1995 Huyện Yên Châu, Sơn La C220342 CĐ Quản lý văn hóa K52

680 Quàng Văn Dũng 19/08/1994 Thành phố Sơn La, Sơn La C220342 CĐ Quản lý văn hóa K52

681 Điêu Văn Dương 15/04/1997 Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La C220342 CĐ Quản lý văn hóa K52

682 Tòng Văn Đức 28/08/1997 huyện Sốp Cộp, Sơn La C220342 CĐ Quản lý văn hóa K52

683 Mùa A Già 01/03/1994 Huyện Thuận Châu, Sơn La C220342 CĐ Quản lý văn hóa K52

684 Lìa Láo Giang 10/07/1997 Huyện Yên Châu, Sơn La C220342 CĐ Quản lý văn hóa K52

685 Và A Hai 01/12/1997 Huyện Thuận Châu, Sơn La C220342 CĐ Quản lý văn hóa K52

686 Phạm Minh Hải 11/02/1997 Huyện Phù Yên, Sơn La C220342 CĐ Quản lý văn hóa K52

687 Lò Thị Hạnh 25/10/1997 Huyện Thuận Châu, Sơn La C220342 CĐ Quản lý văn hóa K52

688 Lò Văn Hiệp 15/01/1997 Huyện Thuận Châu, Sơn La C220342 CĐ Quản lý văn hóa K52

689 Quàng Thị Hoa 14/08/1997 Huyện Bắc Yên, Sơn La C220342 CĐ Quản lý văn hóa K52

690 Lò Văn Hoàng 02/09/1995 Huyện Mường La, Sơn La C220342 CĐ Quản lý văn hóa K52

691 Lậu Bả Hồng 06/03/1997 huyện Sốp Cộp, Sơn La C220342 CĐ Quản lý văn hóa K52

692 Sùng A Hồng 19/04/1996 Huyện Thuận Châu, Sơn La C220342 CĐ Quản lý văn hóa K52

693 Quàng Thị Hồng 19/03/1997 Huyện Mường La, Sơn La C220342 CĐ Quản lý văn hóa K52

694 Giàng A Hờ 19/09/1990 Huyện Hải Hà, Quảng Ninh C220342 CĐ Quản lý văn hóa K52

695 Lường Thị Hương 26/06/1997 huyện Sốp Cộp, Sơn La C220342 CĐ Quản lý văn hóa K52

696 Hạng A La 20/03/1995 Huyện Bắc Yên, Sơn La C220342 CĐ Quản lý văn hóa K52

697 Hoàng Văn Luyên 27/06/1997 Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La C220342 CĐ Quản lý văn hóa K52

698 Quàng Văn Lương 14/07/1996 Huyện Mường La, Sơn La C220342 CĐ Quản lý văn hóa K52

699 Tòng Thị Mai 10/10/1997 Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La C220342 CĐ Quản lý văn hóa K52

700 Thào A Mua 21/06/1997 Huyện Bắc Yên, Sơn La C220342 CĐ Quản lý văn hóa K52

701 Giàng A Ná 10/11/1994 Huyện Mai Sơn, Sơn La C220342 CĐ Quản lý văn hóa K52

702 Vừ A Nỏ 17/07/1995 Huyện Thuận Châu, Sơn La C220342 CĐ Quản lý văn hóa K52

703 Sùng A Nụ 26/06/1997 Huyện Thuận Châu, Sơn La C220342 CĐ Quản lý văn hóa K52

704 Hoàng Thị Ngà 05/07/1995 Huyện Mộc Châu, Sơn La C220342 CĐ Quản lý văn hóa K52

705 Lò Văn Ngọc 26/10/1997 Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La C220342 CĐ Quản lý văn hóa K52

706 Vừ A Nhài 19/05/1990 Huyện Thuận Châu, Sơn La C220342 CĐ Quản lý văn hóa K52

707 Hàng Thị Pà 14/05/1997 Huyện Mai Sơn, Sơn La C220342 CĐ Quản lý văn hóa K52

708 Vàng A Phong 06/09/1995 Huyện Thuận Châu, Sơn La C220342 CĐ Quản lý văn hóa K52

709 Lò Văn Quang 02/11/1996 Huyện Sông Mã, Sơn La C220342 CĐ Quản lý văn hóa K52

710 Quàng Văn Quyển 10/10/1997 Huyện Mường La, Sơn La C220342 CĐ Quản lý văn hóa K52

711 Lù Văn Quỳnh 03/07/1996 Huyện Thuận Châu, Sơn La C220342 CĐ Quản lý văn hóa K52

712 Giàng Thị Sài 15/06/1997 Huyện Nậm Pồ, Điện Biên C220342 CĐ Quản lý văn hóa K52

713 Quàng Văn Sáng 06/02/1996 Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La C220342 CĐ Quản lý văn hóa K52

714 Giàng Bả Sệnh 16/07/1994 Huyện Sông Mã, Sơn La C220342 CĐ Quản lý văn hóa K52

715 Lầu Thị Súa 20/12/1997 Huyện Tuần Giáo, Điện Biên C220342 CĐ Quản lý văn hóa K52

716 Sùng A Thào 16/06/1997 Huyện Thuận Châu, Sơn La C220342 CĐ Quản lý văn hóa K52

717 Hà Phương Thảo 06/03/1996 Huyện Sông Mã, Sơn La C220342 CĐ Quản lý văn hóa K52

718 Cà Văn Thoại 15/08/1997 Huyện Mường La, Sơn La C220342 CĐ Quản lý văn hóa K52

719 Lò Văn Thu 26/03/1993 Huyện Sông Mã, Sơn La C220342 CĐ Quản lý văn hóa K52

720 Hoa Thị Tâm Thương 18/06/1997 Huyện Thuận Châu, Sơn La C220342 CĐ Quản lý văn hóa K52

721 Tòng Thị Trang 01/02/1997 Thành phố Sơn La, Sơn La C220342 CĐ Quản lý văn hóa K52

722 Cứ A Trú 13/04/1997 Huyện Mường La, Sơn La C220342 CĐ Quản lý văn hóa K52

723 Tếnh Láo Ư 16/03/1995 Huyện Yên Châu, Sơn La C220342 CĐ Quản lý văn hóa K52

724 Lừ Thanh Xuân 27/03/1997 Huyện Yên Châu, Sơn La C220342 CĐ Quản lý văn hóa K52

725 Bàn Thị Vân Anh 01-02-1997 Huyện Vân Hồ, Sơn La C340101 CĐ Quản trị kinh doanh K52

726 Lường Văn Ca 03/11/1997 Huyện Sông Mã, Sơn La C340101 CĐ Quản trị kinh doanh K52

727 Quàng Thị Công 18/05/1996 Huyện Mường La, Sơn La C340101 CĐ Quản trị kinh doanh K52

728 Giàng Thị Dỉa 09/10/1995 Huyện Mai Sơn, Sơn La C340101 CĐ Quản trị kinh doanh K52

729 Châu Thị Dua 01/05/1996 Huyện Sông Mã, Sơn La C340101 CĐ Quản trị kinh doanh K52

730 Tòng Văn Dựa 18/06/1995 Huyện Mường La, Sơn La C340101 CĐ Quản trị kinh doanh K52

731 Lò Văn Đoản 01/01/1996 Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La C340101 CĐ Quản trị kinh doanh K52

732 Hà Văn Đồng 03/08/1995 Huyện Phù Yên, Sơn La C340101 CĐ Quản trị kinh doanh K52

733 Hoàng Thị Hà 28/05/1996 Huyện Mai Sơn, Sơn La C340101 CĐ Quản trị kinh doanh K52

734 Thào Thị Hoa 21/01/1997 Huyện Yên Châu, Sơn La C340101 CĐ Quản trị kinh doanh K52

735 Cà Thị Hoài 04/09/1996 Huyện Thuận Châu, Sơn La C340101 CĐ Quản trị kinh doanh K52

736 Vừ A Hủ 09/12/1997 Huyện Mường La, Sơn La C340101 CĐ Quản trị kinh doanh K52

737 Sùng A Hùng 16/08/1997 Huyện Thuận Châu, Sơn La C340101 CĐ Quản trị kinh doanh K52

738 Tòng Thị Mai 21/10/1997 Thành phố Sơn La, Sơn La C340101 CĐ Quản trị kinh doanh K52

739 Vì Thị Ninh 10/07/1997 Huyện Yên Châu, Sơn La C340101 CĐ Quản trị kinh doanh K52

740 Lường Thị Nú 10-05-1996 Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La C340101 CĐ Quản trị kinh doanh K52

741 Tòng Thị Nga 23/09/1996 Huyện Sông Mã, Sơn La C340101 CĐ Quản trị kinh doanh K52

742 Vừa A Sà 16/06/1996 Huyện Thuận Châu, Sơn La C340101 CĐ Quản trị kinh doanh K52

743 Mùa A Sanh 14/06/1997 Huyện Mai Sơn, Sơn La C340101 CĐ Quản trị kinh doanh K52

744 Mùa A Súa 28/11/1997 Huyện Vân Hồ, Sơn La C340101 CĐ Quản trị kinh doanh K52

745 Hà Văn Tuấn 02/07/1996 Huyện Mai Sơn, Sơn La C340101 CĐ Quản trị kinh doanh K52

746 Vừ A Thánh 02/02/1992 Huyện Thuận Châu, Sơn La C340101 CĐ Quản trị kinh doanh K52

747 Lò Văn Thiên 09/08/1997 Huyện Thuận Châu, Sơn La C340101 CĐ Quản trị kinh doanh K52

748 Lò Văn Trấn 05/09/1997 Huyện Sông Mã, Sơn La C340101 CĐ Quản trị kinh doanh K52

749 Lường Thị Vân 15/08/1997 Huyện Mộc Châu, Sơn La C340101 CĐ Quản trị kinh doanh K52

750 Đinh Thị Xuân 31/10/1997 Huyện Mộc Châu, Sơn La C340101 CĐ Quản trị kinh doanh K52

751 Lò Thị Ýnh 07/07/1997 Huyện Thuận Châu, Sơn La C340101 CĐ Quản trị kinh doanh K52

752 Lò Văn Anh 07/12/1997 Huyện Mường La, Sơn La C340406 CĐ Quản trị văn phòng K52

753 Quàng Văn Anh 02/04/1997 Huyện Mường La, Sơn La C340406 CĐ Quản trị văn phòng K52

754 Pờ Hoa Anh 02/09/1997 Huyện Mường Tè, Lai Châu C340406 CĐ Quản trị văn phòng K52

755 Giàng Thị Bâu 16/07/1997 Huyện Mai Sơn, Sơn La C340406 CĐ Quản trị văn phòng K52

756 Thào A Câu 02-09-1996 Huyện Sông Mã, Sơn La C340406 CĐ Quản trị văn phòng K52

757 Quàng Văn Cương 06/09/1996 Huyện Yên Châu, Sơn La C340406 CĐ Quản trị văn phòng K52

758 Tòng Văn Cường 19/05/1997 Huyện Mường La, Sơn La C340406 CĐ Quản trị văn phòng K52

759 Cà Văn Cường 24/05/1995 Huyện Thuận Châu, Sơn La C340406 CĐ Quản trị văn phòng K52

760 Sồng A Chả 06/10/1996 Huyện Mai Sơn, Sơn La C340406 CĐ Quản trị văn phòng K52

761 Lò Văn Chanh 17/05/1996 Huyện Thuận Châu, Sơn La C340406 CĐ Quản trị văn phòng K52

762 Vàng Á Chứ 30/07/1996 Huyện Thuận Châu, Sơn La C340406 CĐ Quản trị văn phòng K52

763 Sồng A Chứ 12/01/1993 Huyện Mai Sơn, Sơn La C340406 CĐ Quản trị văn phòng K52

764 Vàng Thị Dáu 01/02/1996 Huyện Sông Mã, Sơn La C340406 CĐ Quản trị văn phòng K52

765 Lậu Bả Daứ 17/04/1996 huyện Sốp Cộp, Sơn La C340406 CĐ Quản trị văn phòng K52

766 Mùa Bả Dâư 28/07/1997 huyện Sốp Cộp, Sơn La C340406 CĐ Quản trị văn phòng K52

767 Vàng A Dê 03/02/1997 huyện Sốp Cộp, Sơn La C340406 CĐ Quản trị văn phòng K52

768 Lò Thị Diện 08/09/1995 Huyện Mường La, Sơn La C340406 CĐ Quản trị văn phòng K52

769 Quách Thị Diệp 20/01/1997 Huyện Mộc Châu, Sơn La C340406 CĐ Quản trị văn phòng K52

770 Lò Văn Diu 13/11/1996 Huyện Mường La, Sơn La C340406 CĐ Quản trị văn phòng K52

771 Tếnh Thị Dơ 19/12/1993 Huyện Yên Châu, Sơn La C340406 CĐ Quản trị văn phòng K52

772 Vừ Thị Dung 10/11/1995 Huyện Thuận Châu, Sơn La C340406 CĐ Quản trị văn phòng K52

773 Lềm Thị Duy 15/01/1996 Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La C340406 CĐ Quản trị văn phòng K52

774 Tòng Quý Duy 13/02/1997 Huyện Sông Mã, Sơn La C340406 CĐ Quản trị văn phòng K52

775 Lò Thị Duyên 07/05/1996 Huyện Mường La, Sơn La C340406 CĐ Quản trị văn phòng K52

776 Lầu A Hải 20/06/1997 Huyện Sông Mã, Sơn La C340406 CĐ Quản trị văn phòng K52

777 Phá A Hạnh 29/12/1995 Huyện Thuận Châu, Sơn La C340406 CĐ Quản trị văn phòng K52

778 Mùi Thị Hạnh 07/03/1997 Huyện Vân Hồ, Sơn La C340406 CĐ Quản trị văn phòng K52

779 Lò Văn Hảo 12/06/1997 Huyện Mường La, Sơn La C340406 CĐ Quản trị văn phòng K52

780 Sồng A Hạư 24/11/1997 Huyện Mường La, Sơn La C340406 CĐ Quản trị văn phòng K52

781 Bàn Thị Hiền 24/09/1997 Huyện Phù Yên, Sơn La C340406 CĐ Quản trị văn phòng K52

782 Điêu Thị Phương Hoa 16/11/1996 Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La C340406 CĐ Quản trị văn phòng K52

783 Thào Thị Hoa 21/01/1997 Huyện Yên Châu, Sơn La C340406 CĐ Quản trị văn phòng K52

784 Mùi Thị Hoa 26/08/1997 Huyện Mộc Châu, Sơn La C340406 CĐ Quản trị văn phòng K52

785 Quàng Thị Hoản 15/06/1997 Huyện Mường La, Sơn La C340406 CĐ Quản trị văn phòng K52

786 Lường Thị Hợp 10/02/1997 Huyện Mường La, Sơn La C340406 CĐ Quản trị văn phòng K52

787 Vừ A Hủ 09/12/1997 Huyện Mường La, Sơn La C340406 CĐ Quản trị văn phòng K52

788 Lò Văn Hưng 09/08/1997 Huyện Mường La, Sơn La C340406 CĐ Quản trị văn phòng K52

789 Hà Thị Hường 16/02/1997 Huyện Phù Yên, Sơn La C340406 CĐ Quản trị văn phòng K52

790 Quàng Thị Kiên 10/09/1996 Huyện Thuận Châu, Sơn La C340406 CĐ Quản trị văn phòng K52

791 Lò Văn Kiển 03/06/1997 Huyện Thuận Châu, Sơn La C340406 CĐ Quản trị văn phòng K52

792 Lò Văn Khánh 28/05/1997 Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La C340406 CĐ Quản trị văn phòng K52

793 Quàng Đại Khánh 25/09/1993 Huyện Yên Châu, Sơn La C340406 CĐ Quản trị văn phòng K52

794 Lường Văn Khâm 15/10/1996 Huyện Sông Mã, Sơn La C340406 CĐ Quản trị văn phòng K52

795 Bạc Cầm Khoa 17/04/1997 Huyện Sông Mã, Sơn La C340406 CĐ Quản trị văn phòng K52

796 Lò Thị Khuyên 24/11/1997 Huyện Sông Mã, Sơn La C340406 CĐ Quản trị văn phòng K52

797 Cầm Thị Lan 29/01/1997 Huyện Sông Mã, Sơn La C340406 CĐ Quản trị văn phòng K52

798 Quàng Thị Tú Lệ 10/08/1997 Huyện Mường La, Sơn La C340406 CĐ Quản trị văn phòng K52

799 Vừ Thị Linh 26/04/1997 Huyện Thuận Châu, Sơn La C340406 CĐ Quản trị văn phòng K52

800 Lò Văn Long 22/10/1997 Huyện Mường La, Sơn La C340406 CĐ Quản trị văn phòng K52

801 Lường Văn Lưu 28/08/1997 Huyện Mường La, Sơn La C340406 CĐ Quản trị văn phòng K52

802 Cà Văn May 24/02/1997 Huyện Thuận Châu, Sơn La C340406 CĐ Quản trị văn phòng K52

803 Quàng Thị Mây 29/07/1996 Huyện Mộc Châu, Sơn La C340406 CĐ Quản trị văn phòng K52

804 Và A Minh 07/04/1997 Huyện Thuận Châu, Sơn La C340406 CĐ Quản trị văn phòng K52

805 Và Thị Ná 15/04/1997 Huyện Thuận Châu, Sơn La C340406 CĐ Quản trị văn phòng K52

806 Ngần Văn Nam 27/05/1997 Huyện Vân Hồ, Sơn La C340406 CĐ Quản trị văn phòng K52

807 Lò Thị Huyền Nga 17/06/1997 Thành phố Sơn La, Sơn La C340406 CĐ Quản trị văn phòng K52

808 Cà Thị Ngân 01/06/1997 Thành phố Sơn La, Sơn La C340406 CĐ Quản trị văn phòng K52

809 Lò Thị Ngân 08/01/1997 Huyện Mường La, Sơn La C340406 CĐ Quản trị văn phòng K52

810 Tòng Văn Ngoan 26/06/1997 Huyện Mường La, Sơn La C340406 CĐ Quản trị văn phòng K52

811 Lò Thị Ngọc 08/09/1997 Huyện Sông Mã, Sơn La C340406 CĐ Quản trị văn phòng K52

812 Bàn Thị Nguyệt 29/08/1996 Huyện Mộc Châu, Sơn La C340406 CĐ Quản trị văn phòng K52

813 Tòng Thị Nhung 20/12/1997 Huyện Mường La, Sơn La C340406 CĐ Quản trị văn phòng K52

814 Lậu Bả Phia 21/09/1997 huyện Sốp Cộp, Sơn La C340406 CĐ Quản trị văn phòng K52

815 Lường Văn Phỏng 28/05/1997 Huyện Sông Mã, Sơn La C340406 CĐ Quản trị văn phòng K52

816 Lò Văn Quý 01/01/1997 Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La C340406 CĐ Quản trị văn phòng K52

817 Trần Thị Quyên 07/12/1997 Huyện Thuận Châu, Sơn La C340406 CĐ Quản trị văn phòng K52

818 Tòng Văn Quyết 08/10/1997 Huyện Mường La, Sơn La C340406 CĐ Quản trị văn phòng K52

819 Giàng A Sệnh 15/06/1997 Huyện Sông Mã, Sơn La C340406 CĐ Quản trị văn phòng K52

820 Mùa A Sộng 02/10/1997 huyện Sốp Cộp, Sơn La C340406 CĐ Quản trị văn phòng K52

821 Vừ A Sơn 04/04/1997 Huyện Thuận Châu, Sơn La C340406 CĐ Quản trị văn phòng K52

822 Cà Văn Tâm 19/03/1995 Huyện Thuận Châu, Sơn La C340406 CĐ Quản trị văn phòng K52

823 Lường Văn Tiếp 11/01/1997 Huyện Thuận Châu, Sơn La C340406 CĐ Quản trị văn phòng K52

824 Và A Tòng 09/08/1997 Huyện Thuận Châu, Sơn La C340406 CĐ Quản trị văn phòng K52

825 Lò Văn Tuân 23/03/1997 Huyện Mường La, Sơn La C340406 CĐ Quản trị văn phòng K52

826 Lò Văn Tuấn 27/12/1996 huyện Sốp Cộp, Sơn La C340406 CĐ Quản trị văn phòng K52

827 Vì Thị Tuyền 26/02/1996 Huyện Mộc Châu, Sơn La C340406 CĐ Quản trị văn phòng K52

828 Lèo Thị Tươi 15/10/1997 Huyện Mai Sơn, Sơn La C340406 CĐ Quản trị văn phòng K52

829 Quàng Văn Thạch 08/07/1997 Huyện Mường La, Sơn La C340406 CĐ Quản trị văn phòng K52

830 Quàng Thị Thanh 16/11/1996 Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La C340406 CĐ Quản trị văn phòng K52

831 Vừ A Thành 19/02/1996 Huyện Thuận Châu, Sơn La C340406 CĐ Quản trị văn phòng K52

832 Lừ Thị Thắm 04/09/1997 Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La C340406 CĐ Quản trị văn phòng K52

833 Tòng Thị Thởi 10/01/1996 Huyện Thuận Châu, Sơn La C340406 CĐ Quản trị văn phòng K52

834 Lò Văn Thơm 10/09/1997 huyện Sốp Cộp, Sơn La C340406 CĐ Quản trị văn phòng K52

835 Lò Thị Trang 25/06/1997 Huyện Mường La, Sơn La C340406 CĐ Quản trị văn phòng K52

836 Phùng Thùy Trang 06/05/1997 Huyện Phù Yên, Sơn La C340406 CĐ Quản trị văn phòng K52

837 Tòng Quý Trọng 26/09/1996 Huyện Mai Sơn, Sơn La C340406 CĐ Quản trị văn phòng K52

838 Lầu A Vàng 18/12/1997 Huyện Mường La, Sơn La C340406 CĐ Quản trị văn phòng K52

839 Cà Thị Vinh 06/12/1997 Huyện Thuận Châu, Sơn La C340406 CĐ Quản trị văn phòng K52

840 Lý Thị Xi 05/11/1996 Huyện Mai Sơn, Sơn La C340406 CĐ Quản trị văn phòng K52

841 Lù Thị Xuân 07/02/1997 Thành phố Sơn La, Sơn La C340406 CĐ Quản trị văn phòng K52

842 Lò Thị Xuân 17/07/1997 Huyện Mường La, Sơn La C340406 CĐ Quản trị văn phòng K52

843 Quàng Thị Yêu 07/03/1996 Huyện Mường La, Sơn La C340406 CĐ Quản trị văn phòng K52

844 Bàn Thị Vân Anh 27/10/1997 Huyện Mộc Châu, Sơn La C140217 CĐ Sư phạm Ngữ văn K52

845 Và A Bấy 28/06/1997 Huyện Thuận Châu, Sơn La C140217 CĐ Sư phạm Ngữ văn K52

846 Hà Văn Bình 01/01/1996 Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La C140217 CĐ Sư phạm Ngữ văn K52

847 Phá A Co 02/11/1995 Huyện Thuận Châu, Sơn La C140217 CĐ Sư phạm Ngữ văn K52

848 Tòng Văn Cường 02/06/1997 Huyện Mai Sơn, Sơn La C140217 CĐ Sư phạm Ngữ văn K52

849 Lường Văn Cường 18/01/1997 Huyện Thuận Châu, Sơn La C140217 CĐ Sư phạm Ngữ văn K52

850 Vừ Thị Chí 01/10/1995 Huyện Thuận Châu, Sơn La C140217 CĐ Sư phạm Ngữ văn K52

851 Thào Thị Chia 09/02/1996 huyện Sốp Cộp, Sơn La C140217 CĐ Sư phạm Ngữ văn K52

852 Và A Chớ 16/12/1997 Huyện Thuận Châu, Sơn La C140217 CĐ Sư phạm Ngữ văn K52

853 Thào A Chu 10/09/1996 Huyện Thuận Châu, Sơn La C140217 CĐ Sư phạm Ngữ văn K52

854 Bạc Cầm Chung 22/07/1996 Huyện Thuận Châu, Sơn La C140217 CĐ Sư phạm Ngữ văn K52

855 Vàng A Dệnh 16/08/1996 Huyện Mường La, Sơn La C140217 CĐ Sư phạm Ngữ văn K52

856 Lường Văn Dũng 02/04/1997 Huyện Thuận Châu, Sơn La C140217 CĐ Sư phạm Ngữ văn K52

857 Thào Me Gống 14-01-1996 huyện Sốp Cộp, Sơn La C140217 CĐ Sư phạm Ngữ văn K52

858 Vì Thị Thu Hà 23/08/1997 Thành phố Sơn La, Sơn La C140217 CĐ Sư phạm Ngữ văn K52

859 Mùi Thu Hà 15/08/1997 Huyện Phù Yên, Sơn La C140217 CĐ Sư phạm Ngữ văn K52

860 Ngần Thị Hạnh 06/01/1997 Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La C140217 CĐ Sư phạm Ngữ văn K52

861 Tòng Thị Hạnh 05/12/1997 Thành phố Sơn La, Sơn La C140217 CĐ Sư phạm Ngữ văn K52

862 Lường Thị Hiên 10/11/1996 huyện Sốp Cộp, Sơn La C140217 CĐ Sư phạm Ngữ văn K52

863 Cà Văn Hồng 08/08/1997 Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La C140217 CĐ Sư phạm Ngữ văn K52

864 Quàng Thị Hồng 26/07/1997 Huyện Sông Mã, Sơn La C140217 CĐ Sư phạm Ngữ văn K52

865 Vàng A Hử 20/10/1997 Huyện Thuận Châu, Sơn La C140217 CĐ Sư phạm Ngữ văn K52

866 Bàn Thị Hương 09/10/1997 Huyện Mộc Châu, Sơn La C140217 CĐ Sư phạm Ngữ văn K52

867 Lò Thị Hương 09/01/1997 Huyện Sông Mã, Sơn La C140217 CĐ Sư phạm Ngữ văn K52

868 Lò Thị Hương 08/02/1996 Huyện Thuận Châu, Sơn La C140217 CĐ Sư phạm Ngữ văn K52

869 Vàng Thị Ia 10/06/1995 Huyện Mường La, Sơn La C140217 CĐ Sư phạm Ngữ văn K52

870 Sùng Bả Lại 05/06/1996 Huyện Sông Mã, Sơn La C140217 CĐ Sư phạm Ngữ văn K52

871 Giàng A Lạnh 24/06/1995 Huyện Mai Sơn, Sơn La C140217 CĐ Sư phạm Ngữ văn K52

872 Lường Thị Lâm 29/05/1997 Huyện Sông Mã, Sơn La C140217 CĐ Sư phạm Ngữ văn K52

873 Quách Thị Diệu Linh 08/06/1997 Huyện Mường La, Sơn La C140217 CĐ Sư phạm Ngữ văn K52

874 Vàng Thị Lu 11/06/1995 Huyện Sông Mã, Sơn La C140217 CĐ Sư phạm Ngữ văn K52

875 Lò Thị Mai 05/10/1997 Huyện Thuận Châu, Sơn La C140217 CĐ Sư phạm Ngữ văn K52

876 Cà Thị Minh 25/09/1997 Huyện Thuận Châu, Sơn La C140217 CĐ Sư phạm Ngữ văn K52

877 Vàng Thị Mỷ 12/08/1997 Huyện Bắc Yên, Sơn La C140217 CĐ Sư phạm Ngữ văn K52

878 Và A Nếnh 16/08/1997 Huyện Thuận Châu, Sơn La C140217 CĐ Sư phạm Ngữ văn K52

879 Lò Thị Nga 27/09/1995 Huyện Sông Mã, Sơn La C140217 CĐ Sư phạm Ngữ văn K52

880 Hà Thị Nghiệp 09/02/1997 Huyện Mộc Châu, Sơn La C140217 CĐ Sư phạm Ngữ văn K52

881 Lò Thị Ngọc 08/09/1997 Huyện Sông Mã, Sơn La C140217 CĐ Sư phạm Ngữ văn K52

882 Trần Thị Nhàn 12/08/1997 Huyện Sông Mã, Sơn La C140217 CĐ Sư phạm Ngữ văn K52

883 Lê Thị Hồng Nhung 05/10/1997 Huyện Tân Uyên, Lai Châu C140217 CĐ Sư phạm Ngữ văn K52

884 Đinh Văn Oanh 03/12/1996 Huyện Bắc Yên, Sơn La C140217 CĐ Sư phạm Ngữ văn K52

885 Lò Văn Quý 20/04/1996 Huyện Sông Mã, Sơn La C140217 CĐ Sư phạm Ngữ văn K52

886 Hà Thị Quỳnh 13/12/1996 Huyện Vân Hồ, Sơn La C140217 CĐ Sư phạm Ngữ văn K52

887 Phan Thị Như Quỳnh 17/02/1997 Huyện Sông Mã, Sơn La C140217 CĐ Sư phạm Ngữ văn K52

888 Ly A Sai 13/02/1997 Huyện Thuận Châu, Sơn La C140217 CĐ Sư phạm Ngữ văn K52

889 Giàng Thị Sang 17/12/1995 Huyện Trạm Tấu, Yên Bái C140217 CĐ Sư phạm Ngữ văn K52

890 Tếnh Thị Song 20/03/1997 Huyện Yên Châu, Sơn La C140217 CĐ Sư phạm Ngữ văn K52

891 Thào Bả Sộng 01/09/1997 Huyện Sông Mã, Sơn La C140217 CĐ Sư phạm Ngữ văn K52

892 Là Thị Sởi 12/12/1996 Huyện Mường La, Sơn La C140217 CĐ Sư phạm Ngữ văn K52

893 Thào A Súa 11/07/1997 Huyện Phù Yên, Sơn La C140217 CĐ Sư phạm Ngữ văn K52

894 Lường Thị Tâm 06/02/1997 Huyện Sông Mã, Sơn La C140217 CĐ Sư phạm Ngữ văn K52

895 Hà Thị Tiện 20/09/1997 Huyện Vân Hồ, Sơn La C140217 CĐ Sư phạm Ngữ văn K52

896 Lường Thị Tiếp 01-01-1996 Huyện Thuận Châu, Sơn La C140217 CĐ Sư phạm Ngữ văn K52

897 Hoàng Văn Tuấn 15/07/1997 Huyện Mai Sơn, Sơn La C140217 CĐ Sư phạm Ngữ văn K52

898 Mùi Văn Thái 28-11-1995 Huyện Mộc Châu, Sơn La C140217 CĐ Sư phạm Ngữ văn K52

899 Mùi Văn Thái 28/11/1995 Huyện Mộc Châu, Sơn La C140217 CĐ Sư phạm Ngữ văn K52

900 Lò Phương Thảo 31-12-1997 Thành phố Sơn La, Sơn La C140217 CĐ Sư phạm Ngữ văn K52

901 Lò Thị Thơ 11/10/1997 Huyện Mường La, Sơn La C140217 CĐ Sư phạm Ngữ văn K52

902 Cà Thị Thủy 20/04/1996 Huyện Thuận Châu, Sơn La C140217 CĐ Sư phạm Ngữ văn K52

903 Trần Thị Thanh Thủy 15/07/1997 Huyện Mộc Châu, Sơn La C140217 CĐ Sư phạm Ngữ văn K52

904 Lường Thị Minh Thúy 01/04/1997 Huyện Sông Mã, Sơn La C140217 CĐ Sư phạm Ngữ văn K52

905 Lò Thị Thương 05/10/1997 Huyện Điện Biên, Điện Biên C140217 CĐ Sư phạm Ngữ văn K52

906 Lại Thị Trang 24/05/1997 Thành phố Sơn La, Sơn La C140217 CĐ Sư phạm Ngữ văn K52

907 Lò Thị Triển 16/10/1994 Huyện Mường La, Sơn La C140217 CĐ Sư phạm Ngữ văn K52

908 Lò Văn Trong 23/10/1996 Huyện Mường La, Sơn La C140217 CĐ Sư phạm Ngữ văn K52

909 Lò Thị Vân 16/10/1997 Thành phố Sơn La, Sơn La C140217 CĐ Sư phạm Ngữ văn K52

910 Lò Thị Vân 20/08/1997 Huyện Sông Mã, Sơn La C140217 CĐ Sư phạm Ngữ văn K52

911 Lò Thị Xuyến 16/07/1997 Huyện Mường La, Sơn La C140217 CĐ Sư phạm Ngữ văn K52

912 Ngần Văn Cương 08/03/1993 Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La C220113 CĐ Sư phạm Sinh học K52

913 Cháng A Chư 07/03/1996 Huyện Mường La, Sơn La C140213 CĐ Sư phạm Sinh học K52

914 Hoàng Thùy Dung 11/11/1997 Huyện Mường La, Sơn La C140213 CĐ Sư phạm Sinh học K52

915 Mùi Thị Dương 02/02/1997 Huyện Phù Yên, Sơn La C140213 CĐ Sư phạm Sinh học K52

916 Hà Văn Điêu 19/05/1997 Huyện Mai Sơn, Sơn La C140213 CĐ Sư phạm Sinh học K52

917 Lường Thị Hương Giang 10/08/1997 Huyện Mai Sơn, Sơn La C140213 CĐ Sư phạm Sinh học K52

918 Hà Thị Quỳnh Giang 10/09/1997 Huyện Phù Yên, Sơn La C140213 CĐ Sư phạm Sinh học K52

919 Lò Thị Hậu 30/12/1996 huyện Sốp Cộp, Sơn La C140213 CĐ Sư phạm Sinh học K52

920 Lường Văn Hiệu 15/11/1996 Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La C140213 CĐ Sư phạm Sinh học K52

921 Đinh Thị Hương 18-10-1979 Thành phố Sơn La, Sơn La C140213 CĐ Sư phạm Sinh học K52

922 Vàng Thu Hương 04/04/1996 Huyện Thuận Châu, Sơn La C140213 CĐ Sư phạm Sinh học K52

923 Lò Văn Khánh 17/02/1997 Huyện Thuận Châu, Sơn La C140213 CĐ Sư phạm Sinh học K52

924 Vì Thị Khua 05/03/1997 Huyện Thuận Châu, Sơn La C140213 CĐ Sư phạm Sinh học K52

925 Lường Thị Loan 21/12/1994 Thành phố Sơn La, Sơn La C140213 CĐ Sư phạm Sinh học K52

926 Mùa A Ly 04/10/1996 Huyện Sông Mã, Sơn La C140213 CĐ Sư phạm Sinh học K52

927 Hoàng Văn Minh 25/03/1996 Thành phố Sơn La, Sơn La C140213 CĐ Sư phạm Sinh học K52

928 Ly A Nếnh 14/03/1996 Huyện Mường La, Sơn La C140213 CĐ Sư phạm Sinh học K52

929 Lò Văn Nghĩa 22/02/1997 huyện Sốp Cộp, Sơn La C140213 CĐ Sư phạm Sinh học K52

930 Sùng A Phua 09/08/1996 Huyện Trạm Tấu, Yên Bái C140213 CĐ Sư phạm Sinh học K52

931 Đèo Thị Quyên 01/08/1997 Thành phố Sơn La, Sơn La C140213 CĐ Sư phạm Sinh học K52

932 Giàng Bả Sênh 11/11/1997 Huyện Sông Mã, Sơn La C140213 CĐ Sư phạm Sinh học K52

933 Lầu A Sú 14/05/1997 Huyện Mường La, Sơn La C140213 CĐ Sư phạm Sinh học K52

934 Thào A Tòng 19/05/1996 Huyện Thuận Châu, Sơn La C140213 CĐ Sư phạm Sinh học K52

935 Lò Văn Tứ 10/10/1996 Huyện Sông Mã, Sơn La C140213 CĐ Sư phạm Sinh học K52

936 Lương Minh Thắng 14/01/1995 Huyện Thuận Châu, Sơn La C140213 CĐ Sư phạm Sinh học K52

937 Cà Thị Thu 05/12/1997 Thành phố Sơn La, Sơn La C140213 CĐ Sư phạm Sinh học K52

938 Quàng Thị Thuận 17/02/1997 Huyện Mường La, Sơn La C140213 CĐ Sư phạm Sinh học K52

939 Lường Thị Thủy 01/11/1997 Huyện Mai Sơn, Sơn La C140213 CĐ Sư phạm Sinh học K52

940 Giàng A Vừ 24/05/1997 Huyện Thuận Châu, Sơn La C140213 CĐ Sư phạm Sinh học K52

941 Cầm Văn Bằng 02/12/1997 Huyện Phù Yên, Sơn La C140209 CĐ Sư phạm Toán học K52

942 Vừ Thị Cở 16/03/1997 Huyện Thuận Châu, Sơn La C140209 CĐ Sư phạm Toán học K52

943 Lò Thị Chiên 09/06/1997 Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La C140209 CĐ Sư phạm Toán học K52

944 Cháng A Chư 07/03/1996 Huyện Mường La, Sơn La C140209 CĐ Sư phạm Toán học K52

945 Hoàng Thùy Dung 11/11/1997 Huyện Mường La, Sơn La C140209 CĐ Sư phạm Toán học K52

946 Thào Trọng Đại 27/02/1996 Huyện Thuận Châu, Sơn La C140209 CĐ Sư phạm Toán học K52

947 Và A Địa 16/11/1993 Huyện Mai Sơn, Sơn La C140209 CĐ Sư phạm Toán học K52

948 Quàng Văn Giang 19/09/1997 Huyện Sông Mã, Sơn La C140209 CĐ Sư phạm Toán học K52

949 Điêu Chính Hiếu 06/03/1995 Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La C140209 CĐ Sư phạm Toán học K52

950 Nguyễn Minh Hiếu 13/10/1997 Huyện Sông Mã, Sơn La C140209 CĐ Sư phạm Toán học K52

951 Hà Thị Hương 20/12/1996 Thành phố Sơn La, Sơn La C140209 CĐ Sư phạm Toán học K52

952 Lò Thị Kiêm 01/11/1996 Huyện Sông Mã, Sơn La C140209 CĐ Sư phạm Toán học K52

953 Giàng Thị Khăng 15-02-1995 Huyện Mai Sơn, Sơn La C140209 CĐ Sư phạm Toán học K52

954 Mùi Văn Luyến 28/04/1994 Huyện Phù Yên, Sơn La C140209 CĐ Sư phạm Toán học K52

955 Thào A Lử 10/07/1995 Huyện Thuận Châu, Sơn La C140209 CĐ Sư phạm Toán học K52

956 Phá A Nhìa 23/12/1997 Huyện Thuận Châu, Sơn La C140209 CĐ Sư phạm Toán học K52

957 Mùa A Phống 05/06/1996 Huyện Bắc Yên, Sơn La C140209 CĐ Sư phạm Toán học K52

958 Bạc Cầm Phưa 23/03/1997 Huyện Thuận Châu, Sơn La C140209 CĐ Sư phạm Toán học K52

959 Phan Thị Như Quỳnh 17/02/1997 Huyện Sông Mã, Sơn La C140209 CĐ Sư phạm Toán học K52

960 Sùng Bả Sọ 10/02/1997 Huyện Sông Mã, Sơn La C140209 CĐ Sư phạm Toán học K52

961 Vàng Thị Sông 08/06/1997 Huyện Sông Mã, Sơn La C140209 CĐ Sư phạm Toán học K52

962 Cầm Ngọc Sơn 25/07/1993 Huyện Sông Mã, Sơn La C140209 CĐ Sư phạm Toán học K52

963 Cầm Thị Thanh 18/11/1996 Huyện Mai Sơn, Sơn La C140209 CĐ Sư phạm Toán học K52

964 Tòng Thị Thím 02/12/1995 Huyện Sông Mã, Sơn La C140209 CĐ Sư phạm Toán học K52

965 Lường Thị Thương 10/11/1997 Huyện Mai Sơn, Sơn La C140209 CĐ Sư phạm Toán học K52

966 Giàng A Trịa 14/02/1995 Huyện Mai Sơn, Sơn La C140209 CĐ Sư phạm Toán học K52

967 Đinh Xuân Trường 10/07/1997 Huyện Phù Yên, Sơn La C140209 CĐ Sư phạm Toán học K52

968 Giàng A Vằng 26/03/1996 Huyện Mai Sơn, Sơn La C140209 CĐ Sư phạm Toán học K52

969 Vàng A Vừ 20/10/1997 Huyện Thuận Châu, Sơn La C140209 CĐ Sư phạm Toán học K52

970 Điêu Thị Ngọc Ánh 21/06/1997 Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La C340201 CĐ Tài chính - Ngân hàng K52

971 Tòng Thị Mai Chuyên 02/09/1993 Huyện Sông Mã, Sơn La C340201 CĐ Tài chính - Ngân hàng K52

972 Sồng A Chứ 23/04/1997 Huyện Mai Sơn, Sơn La C340201 CĐ Tài chính - Ngân hàng K52

973 Lường Thị Diệp 10/03/1997 Huyện Sông Mã, Sơn La C340201 CĐ Tài chính - Ngân hàng K52

974 Và A Địa 16-11-1993 Huyện Mai Sơn, Sơn La C340201 CĐ Tài chính - Ngân hàng K52

975 Nguyễn Thị Thanh Huyền 08/06/1997 Thành phố Sơn La, Sơn La C340201 CĐ Tài chính - Ngân hàng K52

976 Tòng Thị Kiểu 15/07/1997 Thành phố Sơn La, Sơn La C340201 CĐ Tài chính - Ngân hàng K52

977 Lường Văn Lương 08/12/1996 Huyện Mường La, Sơn La C340201 CĐ Tài chính - Ngân hàng K52

978 Hạng Tòng Ly 23/03/1995 Huyện Bắc Yên, Sơn La C340201 CĐ Tài chính - Ngân hàng K52

979 Hờ A Ly 16/11/1997 Huyện Bắc Yên, Sơn La C340201 CĐ Tài chính - Ngân hàng K52

980 Lò Thị Nhung 10/02/1996 Huyện Sông Mã, Sơn La C340201 CĐ Tài chính - Ngân hàng K52

981 Và A Pó 04/02/1991 Huyện Thuận Châu, Sơn La C340201 CĐ Tài chính - Ngân hàng K52

982 Lò Thị Sơn 11/04/1995 Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La C340201 CĐ Tài chính - Ngân hàng K52

983 Lò Văn Sơn 20/03/1997 Thành phố Sơn La, Sơn La C340201 CĐ Tài chính - Ngân hàng K52

984 Mùa A Súa 05/09/1996 Huyện Bắc Yên, Sơn La C340201 CĐ Tài chính - Ngân hàng K52

985 Lường Thị Tỉnh 20/11/1997 Huyện Mai Sơn, Sơn La C340201 CĐ Tài chính - Ngân hàng K52

986 Đỗ Anh Tuấn 01/12/1996 Huyện Thuận Châu, Sơn La C340201 CĐ Tài chính - Ngân hàng K52

987 Lèo Văn Thành 27/01/1997 Huyện Mường La, Sơn La C340201 CĐ Tài chính - Ngân hàng K52

988 Quàng Thị Thúy 15/05/1997 Huyện Sông Mã, Sơn La C340201 CĐ Tài chính - Ngân hàng K52

989 Vì Thị Ngọc Trâm 09/02/1997 Huyện Vân Hồ, Sơn La C340201 CĐ Tài chính - Ngân hàng K52

990 Giàng A Vư 02/04/1994 Huyện Mai Sơn, Sơn La C340201 CĐ Tài chính - Ngân hàng K52

991 Nguyễn Thị Mai Anh 05/12/1993 Huyện Sông Mã, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52A

992 Lèo Thị Chắp 25-08-1996 Huyện Mai Sơn, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52A

993 Điêu Thị Chắp 08/11/1997 Huyện Mai Sơn, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52A

994 Quàng Văn Chinh 08/03/1996 Huyện Thuận Châu, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52A

995 Hờ Thị Chu 15-10-1995 Huyện Mai Sơn, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52A

996 Thào A Chu 10/09/1996 Huyện Thuận Châu, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52A

997 Hờ Thị Dâu 07/07/1996 Huyện Mai Sơn, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52A

998 Sùng A Dua 14/04/1997 Huyện Mường La, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52A

999 Tẩn Thị Ghến 19/07/1997 Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52A

1000 Cà Thị Hà 06/11/1997 Huyện Mai Sơn, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52A

1001 Lò Thanh Hằng 12/11/1997 Huyện Mai Sơn, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52A

1002 Cà Thị Hằng 05/08/1997 Huyện Mường La, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52A

1003 Lường Thị Hiền 12/11/1997 Huyện Mai Sơn, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52A

1004 Hà 312/Thị Hoa 05/11/1997 Huyện Mai Sơn, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52A

1005 Bạc Thị Thu Huyền 23/08/1997 Huyện Thuận Châu, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52A

1006 Quàng Thị Kiên 10/09/1996 Huyện Thuận Châu, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52A

1007 Lò Văn Khánh 28/05/1997 Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52A

1008 Tòng Văn Khánh 20/04/1997 huyện Sốp Cộp, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52A

1009 Giàng Thị Khăng 15-02-1995 Huyện Mai Sơn, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52A

1010 Lù Thị Lải 17/10/1997 Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52A

1011 Thào Thị Lầu 06/06/1997 Huyện Thuận Châu, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52A

1012 Nguyễn Thùy Linh 13/11/1996 Huyện Sông Mã, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52A

1013 Quàng Thị Luyến 11/01/1997 huyện Sốp Cộp, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52A

1014 Đinh Thị Lý 25/10/1994 Huyện Mộc Châu, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52A

1015 Quàng Thị Mai 13/12/1997 Huyện Mường La, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52A

1016 Vừ Thị Mây 01/07/1997 Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52A

1017 Cà Thị Minh 25/09/1997 Huyện Thuận Châu, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52A

1018 Đinh Thị Nam 17/07/1996 Huyện Mai Sơn, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52A

1019 Tòng Thị Nguyệt 08/10/1997 Huyện Mường La, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52A

1020 Quàng Văn Nhân 15/12/1996 Huyện Thuận Châu, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52A

1021 Lèo Thị Nhung 29/03/1997 Huyện Mai Sơn, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52A

1022 Lò Văn Nhươi 25/12/1995 Huyện Thuận Châu, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52A

1023 Sồng A Pạnh 05/03/1996 huyện Sốp Cộp, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52A

1024 Lường Văn Pâng 18/10/1996 Huyện Thuận Châu, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52A

1025 Lò Thị Phương 11/10/1997 Huyện Mường La, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52A

1026 Lò Thị Phương 21/11/1996 Huyện Sông Mã, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52A

1027 Đinh Văn Phương 03/01/1996 Huyện Bắc Yên, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52A

1028 Quàng Thị Quý 11/10/1997 Huyện Thuận Châu, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52A

1029 Giàng A Sậu 14-03-1993 Huyện Mai Sơn, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52A

1030 Thào A Sệch 15/03/1996 huyện Sốp Cộp, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52A

1031 Lò Văn Toan 26/03/1995 Huyện Thuận Châu, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52A

1032 Vàng A Tú 12/12/1992 Huyện Mai Sơn, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52A

1033 Lò Văn Tuấn 27/12/1996 huyện Sốp Cộp, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52A

1034 Lò Văn Tùng 02-09-1997 huyện Sốp Cộp, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52A

1035 Nông Thanh Tùng 18/01/1997 Huyện Phù Yên, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52A

1036 Đinh Thị Thanh 18/11/1996 Huyện Phù Yên, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52A

1037 Lò Thị Thảo 04/04/1996 Huyện Thuận Châu, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52A

1038 Tòng Thị Thắm 12/06/1997 huyện Sốp Cộp, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52A

1039 Hoàng Văn Thích 04/03/1995 Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52A

1040 Tòng Thị Thiệu 28/02/1996 huyện Sốp Cộp, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52A

1041 Lò Văn Thu 02/05/1995 Huyện Yên Châu, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52A

1042 Đinh Thị Thuận 10/05/1994 Huyện Bắc Yên, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52A

1043 Cà Văn Thủy 15/11/1997 Huyện Thuận Châu, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52A

1044 Và A Trỉa 19-04-1995 Huyện Thuận Châu, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52A

1045 Lò Văn Trong 23/10/1996 Huyện Mường La, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52A

1046 Đào Thị Hồng Vân 21/07/1996 Huyện Mai Sơn, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52A

1047 Lèo Văn Việt 19/09/1997 huyện Sốp Cộp, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52A

1048 Lò Văn Vui 12/12/1994 Huyện Mai Sơn, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52A

1049 Lường Thị Xuân 07/05/1997 Huyện Sông Mã, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52A

1050 Lò Thị Xuân 23/11/1997 Huyện Sông Mã, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52A

1051 Hoàng Ngọc Anh 02/09/1997 Huyện Mai Sơn, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52B

1052 Cà Văn Chung 28/12/1997 Huyện Thuận Châu, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52B

1053 Hoàng Thị Doa 18/05/1997 Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52B

1054 Lường Thị Duyên 18/10/1997 Huyện Mường La, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52B

1055 Đinh Thị Dực 03/02/1996 Huyện Phù Yên, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52B

1056 Hà Thị Đoài 18/04/1997 Huyện Vân Hồ, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52B

1057 Là Thị Đông 18/11/1996 Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52B

1058 Vừ Thị Đua 09/03/1997 Huyện Thuận Châu, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52B

1059 Nguyễn Thu Giang 22/09/1995 Huyện Thuận Châu, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52B

1060 Quàng Văn Hạnh 17/03/1997 Huyện Sông Mã, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52B

1061 Mùi Thị Hạnh 07/03/1997 Huyện Vân Hồ, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52B

1062 Quàng Thị Hảo 05/10/1997 Huyện Thuận Châu, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52B

1063 Cầm Thị Hỏa 03/07/1997 Huyện Mường La, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52B

1064 Cà Thị Hoài 04/09/1996 Huyện Thuận Châu, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52B

1065 Cà Văn Hồng 22/12/1997 Huyện Thuận Châu, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52B

1066 Vừ A Hồng 20/06/1996 Huyện Thuận Châu, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52B

1067 Phạm Thị Huệ 04/08/1997 Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52B

1068 Lò Văn Hưng 07/06/1997 Huyện Thuận Châu, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52B

1069 Lường Thị Hương 10/11/1996 Huyện Mường La, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52B

1070 Lò Thị Kiêm 01/11/1996 Huyện Sông Mã, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52B

1071 Lò Thị Kiều 27/10/1997 Huyện Sông Mã, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52B

1072 Chá A Khánh 16/08/1997 Huyện Thuận Châu, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52B

1073 Lò Thị Lan 28/06/1997 Huyện Mai Sơn, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52B

1074 Lò Thị Lan 04/01/1997 Huyện Yên Châu, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52B

1075 Ngần Thị Lệ 20/04/1997 Huyện Vân Hồ, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52B

1076 Lò Thị Ngọc Luân 27/02/1997 Huyện Yên Châu, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52B

1077 Trần Thị Lữ 10/05/1997 Thành Phố Lai Châu, Lai Châu C140202 CĐ Tiểu học K52B

1078 Vừ Cúc Lưu 25/11/1996 Huyện Thuận Châu, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52B

1079 Lò Khánh Ly 28/01/1997 Huyện Yên Châu, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52B

1080 Lò Thị Mai 13/11/1997 Huyện Thuận Châu, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52B

1081 Lường Thị Miền 10/07/1997 Huyện Thuận Châu, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52B

1082 Lò Thị Minh 27/02/1997 huyện Sốp Cộp, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52B

1083 Lò Thị Minh 11/05/1997 Huyện Yên Châu, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52B

1084 Giàng Thị Nắng 20/06/1997 Huyện Trạm Tấu, Yên Bái C140202 CĐ Tiểu học K52B

1085 Cà Văn Niêm 24/06/1997 Huyện Sông Mã, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52B

1086 Quàng Văn Nguyên 01/11/1997 Huyện Thuận Châu, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52B

1087 Mè Thị Nhung 24/11/1997 Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52B

1088 Lường Văn Pji 30/01/1997 Huyện Sông Mã, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52B

1089 La Thị Phòng 06/06/1997 Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52B

1090 Trần Lệ Quyên 07/12/1997 Huyện Thuận Châu, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52B

1091 Nguyễn Thị Quỳnh 25/05/1997 Huyện Yên Châu, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52B

1092 Mùi Thị Sang 19/07/1997 Huyện Vân Hồ, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52B

1093 Đinh Thu Sương 10/10/1997 Huyện Phù Yên, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52B

1094 Bùi Hoàng Tùng 29/10/1997 Huyện Yên Thuỷ, Hoà Bình C140202 CĐ Tiểu học K52B

1095 Lò Thị Tuyết 14/02/1997 Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52B

1096 Quàng Văn Thạch 08/07/1997 Huyện Mường La, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52B

1097 Hà Văn Tiến Thành 06/02/1997 Huyện Mai Sơn, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52B

1098 Lường Thị Thảo 12/11/1997 Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52B

1099 Hà Phương Thảo 06/03/1996 Huyện Sông Mã, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52B

1100 Vừ Thị Thi 18/08/1997 Huyện Thuận Châu, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52B

1101 Lò Văn Thức 06/12/1996 Huyện Mường La, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52B

1102 Quàng Thị Trang 01/11/1997 Thành phố Sơn La, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52B

1103 Tòng Thị Trang 08/01/1997 huyện Sốp Cộp, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52B

1104 Lò Thị Triệu 01/09/1993 Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52B

1105 Lò Văn Trọng 14/02/1997 Huyện Mai Sơn, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52B

1106 Lò Thị Hồng Vân 15/09/1997 Huyện Mai Sơn, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52B

1107 Cà Thị Vinh 06/12/1997 Huyện Thuận Châu, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52B

1108 Hà Thị Vui 15/07/1997 Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52B

1109 Tòng Văn Xuân 18/03/1997 Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52B

1110 Đào Thị Xuân 13/04/1997 Huyện Mộc Châu, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52B

1111 Hoàng Văn Ba 12/10/1997 Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52C

1112 Lò Thị Bình 20/10/1997 Huyện Thuận Châu, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52C

1113 Ngần Thị Cúc 25/03/1997 Huyện Phù Yên, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52C

1114 Lò Thị Chiêm 24/04/1996 Huyện Sông Mã, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52C

1115 Sồng Thị Dạng 06/06/1996 Huyện Mai Sơn, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52C

1116 Vừ A Dềnh 07/09/1995 Huyện Thuận Châu, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52C

1117 Vàng Thị Dia 07/03/1997 Huyện Mường La, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52C

1118 Hà Văn Diện 04/04/1997 Huyện Vân Hồ, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52C

1119 Lường Thị Dung 14/10/1996 Huyện Sông Mã, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52C

1120 Hoàng Thùy Dung 11/11/1997 Huyện Mường La, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52C

1121 Lò Thị Dung 12/09/1997 huyện Sốp Cộp, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52C

1122 Hoàng Thị Minh Đào 24/12/1997 Huyện Yên Châu, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52C

1123 Và Thị Đông 10/10/1997 Huyện Thuận Châu, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52C

1124 Tòng Thị Đức 26/08/1997 Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52C

1125 Lường Thị Hà 16/06/1997 huyện Sốp Cộp, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52C

1126 Đinh Ngọc Hà 07/10/1997 Huyện Phù Yên, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52C

1127 Cầm Thị Hạnh 14/09/1997 huyện Sốp Cộp, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52C

1128 Tếnh Thị Hiền 09/06/1996 Huyện Yên Châu, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52C

1129 Lò Thị Huệ 26/11/1997 Huyện Mai Sơn, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52C

1130 Lò Thị Huyền 05/06/1997 Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52C

1131 Quàng Thị Hương 29/06/1997 Huyện Sông Mã, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52C

1132 Hoàng Thị Khay 19/07/1997 Huyện Mai Sơn, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52C

1133 Đặng Minh Khoa 29/12/1997 Huyện Mường La, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52C

1134 Tòng Thị Khuyên 23/07/1997 huyện Sốp Cộp, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52C

1135 Cà Văn Linh 10/10/1997 Huyện Sông Mã, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52C

1136 Quách Thị Diệu Linh 08/06/1997 Huyện Mường La, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52C

1137 Quàng Văn Lương 18/08/1997 Huyện Thuận Châu, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52C

1138 Lò Hị Mai 02/08/1997 Huyện Thuận Châu, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52C

1139 Quàng Thị Mai 16/03/1997 Huyện Thuận Châu, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52C

1140 Đoàn Thị Nga 16/08/1996 Huyện Sông Mã, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52C

1141 Nguyễn Thị Ngọc 20/04/1997 Huyện Mai Sơn, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52C

1142 Lò Văn Nguyễn 07/10/1997 Huyện Sông Mã, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52C

1143 Lò Thị Tiến Nhàn 05/11/1997 Huyện Mường La, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52C

1144 Lò Thị Nhàn 05/06/1995 Huyện Mường La, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52C

1145 Phá A Nhìa 23/12/1997 Huyện Thuận Châu, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52C

1146 Tòng Thị Phong 03/02/1997 huyện Sốp Cộp, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52C

1147 Mùi Văn Phúc 18/02/1996 Huyện Yên Châu, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52C

1148 Hà Thu Phương 09/09/1997 Huyện Phù Yên, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52C

1149 Lò Thị Phương 16/07/1996 Huyện Mường La, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52C

1150 Cà Văn Quý 02/08/1997 Huyện Mường La, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52C

1151 Lò Thị Quyển` 01/04/1997 Huyện Mường La, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52C

1152 Lò Văn Quyết 18/10/1996 huyện Sốp Cộp, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52C

1153 Nguyễn Thị Hương Quỳnh 15/05/1997 Thành phố Sơn La, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52C

1154 Sồng Thị Si 12/04/1993 Huyện Mai Sơn, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52C

1155 Sùng Ngọc Sơn 14/06/1997 Huyện Thuận Châu, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52C

1156 Lường Mạnh Sơn 13/09/1997 Huyện Thuận Châu, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52C

1157 Lò Văn Tú 01/09/1997 Huyện Mường La, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52C

1158 Đào Văn Thắng 22/11/1997 Huyện Phù Yên, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52C

1159 Quàng Thị Thẩm 20/08/1997 Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52C

1160 Đinh Thị Thơ 15/02/1997 Huyện Mộc Châu, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52C

1161 Trần Thị Thanh Thủy 15/07/1997 Huyện Mộc Châu, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52C

1162 Lò Thị Thủy 27/07/1997 Huyện Mường La, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52C

1163 Tòng Thị Thủy 03/01/1997 Thành phố Sơn La, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52C

1164 Vì Thị Thủy 12/06/1997 Huyện Sông Mã, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52C

1165 Lường Thị Minh Thúy 01/04/1997 Huyện Sông Mã, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52C

1166 Bạc Thị Thúy 04/09/1997 Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52C

1167 Lò Thị Trang 25/06/1997 Huyện Mường La, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52C

1168 Bạc Thị Xoan 15/05/1997 Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52C

1169 Sằn Thị Xuyến 09/06/1997 Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52C

1170 Lường Thị Yến 30/12/1997 Huyện Mai Sơn, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52C

1171 Lò Văn Bảo 12/01/1996 Huyện Thuận Châu, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52D

1172 Tòng Văn Cường 19/05/1997 Huyện Mường La, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52D

1173 Lường Thị Chiêm 11/01/1997 Huyện Phù Yên, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52D

1174 Giàng Thị Dóng 30/09/1995 Huyện Yên Châu, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52D

1175 Phàng Thị Dơ 10/03/1996 Huyện Yên Châu, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52D

1176 Hà Thị Thùy Giang 26/08/1997 Huyện Mai Sơn, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52D

1177 Sồng Thị Giê 16/10/1997 Huyện Phù Yên, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52D

1178 Vì Thị Hà 06/07/1997 huyện Sốp Cộp, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52D

1179 Mùi Thu Hà 15/08/1997 Huyện Phù Yên, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52D

1180 Đàm Thu Hà 21/04/1997 Huyện Thuận Châu, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52D

1181 Hoàng Văn Hải 17/07/1997 Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52D

1182 Hà Thị Hào 01/04/1997 Huyện Phù Yên, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52D

1183 Lò Thị Hảo 07/12/1997 Huyện Sông Mã, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52D

1184 Điêu Chính Hiền 18/02/1996 Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52D

1185 Quàng Huy Hoàng 20/04/1996 Huyện Yên Châu, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52D

1186 Cầm Thị Hồng 28/04/1997 Huyện Phù Yên, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52D

1187 Lò Văn Hùng 15/05/1996 Huyện Mai Sơn, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52D

1188 Nguyễn Thị Huyền 19/09/1997 Huyện Sông Mã, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52D

1189 Lò Thị Kim 11/08/1996 Huyện Sông Mã, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52D

1190 Cà Văn Khải 26/09/1997 Huyện Thuận Châu, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52D

1191 Quàng Thị Khánh 24/06/1997 Huyện Mường La, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52D

1192 Lù Thị Lả 15/09/1996 Huyện Mường La, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52D

1193 Lường Thị Lâm 29/05/1997 Huyện Sông Mã, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52D

1194 Lò Thị Thùy Linh 04/07/1997 Huyện Mai Sơn, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52D

1195 Lò Văn Long 22/10/1997 Huyện Mường La, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52D

1196 Lường Văn Luật 04/04/1997 Huyện Sông Mã, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52D

1197 Mùa A Ly 04/10/1996 Huyện Sông Mã, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52D

1198 Mùa Thị Mai 11/05/1997 Huyện Mộc Châu, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52D

1199 Lường Thị Mai 11/03/1997 Huyện Thuận Châu, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52D

1200 Hà Thị Mai 03/03/1994 Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52D

1201 Tòng Thị Miu 08/04/1996 Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52D

1202 Đinh Thị Nơi 08/06/1995 Huyện Bắc Yên, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52D

1203 Mùi Thị Nga 18/10/1997 Huyện Mộc Châu, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52D

1204 Hà Công Nguyên 30/12/1996 Huyện Mộc Châu, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52D

1205 Đinh Thị Nhàn 21/07/1997 Huyện Bắc Yên, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52D

1206 Tòng Thị Nhất 13/09/1996 Huyện Sông Mã, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52D

1207 Hà Thị Quỳnh Như 19/11/1997 Huyện Phù Yên, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52D

1208 Quàng Thị Oanh 03/10/1997 huyện Sốp Cộp, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52D

1209 Nguyễn Thị Phong 03/09/1997 Huyện Phù Yên, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52D

1210 Lò Thị Phương 18/06/1997 Huyện Sông Mã, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52D

1211 Lường Thị Phương 26/06/1996 Huyện Sông Mã, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52D

1212 Lò Thị Quý 18/02/1996 Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52D

1213 Đào Như Quỳnh 05/09/1997 Huyện Thuận Châu, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52D

1214 Quàng Thị Tiền 16/09/1996 Huyện Thuận Châu, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52D

1215 Lường Văn Tuấn 18/01/1997 Huyện Mường La, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52D

1216 Sầm Thanh Tùng 16/10/1997 Huyện Phù Yên, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52D

1217 Lò Thị Tương 18/09/1996 Huyện Sông Mã, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52D

1218 Hà Thị Thanh 22/04/1997 Huyện Bắc Yên, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52D

1219 Cầm Thị Thanh 13/04/1996 Huyện Thuận Châu, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52D

1220 Lò Thị Thanh 27/04/1997 Huyện Sông Mã, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52D

1221 Cầm Thị Thảo 26/10/1997 Huyện Mộc Châu, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52D

1222 Hoàng Thị Thủy 09/05/1997 Huyện Mai Sơn, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52D

1223 Lò Thị Thùy Trang 17/03/1997 Huyện Sông Mã, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52D

1224 Quàng Thị Út 11/08/1997 Huyện Thuận Châu, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52D

1225 Hà Thị Vân 26/07/1987 Huyện Mộc Châu, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52D

1226 Lò Thị Vân 20/08/1997 Huyện Sông Mã, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52D

1227 Lò Thị Vương 07/05/1997 Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52D

1228 Lò Thị Vượng 05/09/1995 Huyện Sông Mã, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52D

1229 Hà Thị Yến 25/09/1997 Huyện Phù Yên, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52D

1230 Hà Thị Hoa Yến 01/09/1997 Huyện Phù Yên, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52D

1231 Lò Thị Bạch 05/03/1997 Huyện Mộc Châu, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52E

1232 Thào Thị Bầu 11/11/1997 Huyện Thuận Châu, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52E

1233 Lò Vân Bun 16/10/1996 Huyện Sông Mã, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52E

1234 Vừ Thị Cớ 16/03/1997 Huyện Thuận Châu, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52E

1235 Lò Đức Cường 09/06/1996 Huyện Phù Yên, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52E

1236 Giàng Thị Chạ 18/12/1996 Huyện Mai Sơn, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52E

1237 Vì A Chanh 22/11/1997 Huyện Thuận Châu, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52E

1238 Giàng Me Chia 20/10/1997 Huyện Sông Mã, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52E

1239 Vang A Dơ 26/07/1996 Huyện Sông Mã, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52E

1240 Tòng Quý Duy 13/02/1997 Huyện Sông Mã, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52E

1241 Lò Thị Duyên 16/09/1997 Huyện Mường La, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52E

1242 Quàng Thị Duyên 20/06/1997 Huyện Thuận Châu, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52E

1243 Lò Thị Đạt 05/02/1992 Huyện Mai Sơn, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52E

1244 Lường Văn Đức 25/11/1997 Huyện Thuận Châu, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52E

1245 Hờ A Gió 15/05/1996 Huyện Mai Sơn, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52E

1246 Đặng Thị Hạ 10/03/1996 Huyện Phù Yên, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52E

1247 Lò Thị Hằng 18/08/1996 Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52E

1248 Lường Thị Hằng 16/06/1996 Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52E

1249 Lò Thị Hoa 28/10/1997 huyện Sốp Cộp, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52E

1250 Đèo Thị Hoa 04/06/1997 Huyện Thuận Châu, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52E

1251 Hoàng Thị Hóa 11/12/1997 Huyện Mai Sơn, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52E

1252 Sùng A Hồ 19/05/1997 Huyện Thuận Châu, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52E

1253 Quàng Thị Hương 13/01/1997 Huyện Tuần Giáo, Điện Biên C140202 CĐ Tiểu học K52E

1254 Trần Thị Hường 12/06/1997 Huyện Phù Yên, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52E

1255 Hà Thị Kiều 19/04/1997 Huyện Yên Châu, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52E

1256 Hoàng Quốc Khánh 18/06/1997 Huyện Mường La, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52E

1257 Quàng Văn Khánh 01/11/1997 Huyện Mường La, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52E

1258 Mùi Thị Bích Liên 09/09/1997 Huyện Vân Hồ, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52E

1259 Lò Thị Linh 04/04/1996 Huyện Sông Mã, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52E

1260 Lò Văn Lưu 01/11/1997 Huyện Sông Mã, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52E

1261 Vừ Thị Mai 25/01/1997 Huyện Thuận Châu, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52E

1262 Đinh Thị Tra Mi 11/08/1996 Huyện Phù Yên, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52E

1263 Lềm Thị Minh 15/01/1997 Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52E

1264 Sộng Cha Mỷ 30/09/1997 Huyện Sông Mã, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52E

1265 Lò Văn Nam 06/05/1996 huyện Sốp Cộp, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52E

1266 Phạm Thị Bích Ngọc 29/08/1997 Huyện Mộc Châu, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52E

1267 Lò Thị Ngọc 12/06/1996 Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52E

1268 Lò Thị Ngọc 08/09/1997 Huyện Thuận Châu, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52E

1269 Vì Thị Nhung 25/11/1997 Huyện Yên Châu, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52E

1270 Lò Văn Oai 03/01/1996 Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52E

1271 Lò Thị Phin 23/02/1996 Huyện Sông Mã, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52E

1272 Mùa A Phống 05/06/1996 Huyện Bắc Yên, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52E

1273 Phan Thị Như Quỳnh 17/02/1997 Huyện Sông Mã, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52E

1274 Lò Văn Sáng 16/09/1996 Huyện Thuận Châu, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52E

1275 Lầu A So 07/02/1997 Huyện Mường La, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52E

1276 Dừ Thị Sông 04/11/1996 Huyện Yên Châu, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52E

1277 Nguyễn Thị Tâm 03/09/1997 Huyện Phù Yên, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52E

1278 Vừ A Tú 17/09/1997 Huyện Thuận Châu, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52E

1279 Hoàng Văn Tùng 22/09/1997 Huyện Yên Châu, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52E

1280 Quàng Văn Tư 13/11/1993 huyện Sốp Cộp, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52E

1281 Vì Thị Tươi 19/12/1997 huyện Sốp Cộp, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52E

1282 Lường Lệ Thùy 20/08/1997 Huyện Mộc Châu, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52E

1283 Lò Thị Thủy 16/07/1997 Huyện Mường La, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52E

1284 Lò Thị Thúy 16/04/1997 Huyện Mường La, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52E

1285 Hoa Thị Tâm Thương 18/06/1997 Huyện Thuận Châu, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52E

1286 Tòng Thị Thu Uyên 30/12/1997 huyện Sốp Cộp, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52E

1287 Giàng A Vị 06/02/1996 Huyện Sông Mã, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52E

1288 Tòng Văn Xiên 28/04/1997 huyện Sốp Cộp, Sơn La C140202 CĐ Tiểu học K52E__

Phòng Tổng hợp - Hành chính trường Cao đẳng Sơn La

Tổ 2 - P. Chiềng Sinh - Tp. Sơn La - Tỉnh Sơn La - Điện thoại: 0223.874.298 - Fax: 0223.774.191

Cán bộ phụ trách: Thạc sỹ Nguyễn Đăng Dưỡng - Mobile: 0945.954.689 - Email: Baicachienthang@gmail.com

Flag Counter