Giới thiệu
Hồ sơ năng lực

I. THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ: Phòng 312, Nhà Hiệu bộ, trường Cao đẳng Sơn La

Điện thoại: 0223.874.018

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1) Chức năng:

Tham mưu, tổng hợp, đề xuất ý kiến, giúp Hiệu trưởng tổ chức quản lý và thực hiện công tác tổ chức, cán bộ của nhà trường.

2) Nhiệm vụ:

- Xây dựng quy hoạch cán bộ, kế hoạch đào tạo - bồi dưỡng và phát triển đội ngũ cán bộ, viên chức; phân bổ kế hoạch lao động, chỉ tiêu biên chế, quản lý, sử dụng đội ngũ viên chức của nhà trường;

- Tham mưu giúp Hiệu trưởng sắp xếp tổ chức bộ máy, xây dựng chức trách, nhiệm vụ; quan hệ công tác, lề lối làm việc của các tổ chức và cá nhân trong trường, theo dõi, kiểm tra và đôn đốc các đơn vị thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, chế độ làm việc; xây dựng quy chế làm việc của nhà trường;

- Tham mưu và tổ chức thực hiện công tác quản lý cán bộ, viên chức và người lao động thông qua các hoạt động: Tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, đãi ngộ, kiểm tra, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật, bổ nhiệm, miễn nhiệm và các chế độ chính sách xã hội khác theo đúng quy định của pháp luật và phân cấp của Hiệu trưởng;

- Quản lý hồ sơ cán bộ, viên chức; định kỳ cập nhật các thông tin cá nhân của cán bộ, viên chức theo đúng quy định (trên hồ sơ cán bộ viên chức và trên phần mềm quản lý của nhà trường);

- Bảo vệ chính trị nội bộ, an ninh, trật tự trong nhà trường; theo dõi tình hình tư tưởng chính trị của cán bộ, viên chức. Phối hợp với các đơn vị lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động chính trị - xã hội, văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao trong toàn trường cho cán bộ, viên chức;

- Tổ chức thực hiện công tác Tự vệ trong nhà trường theo đúng quy định;

- Chủ trì, phối hợp với phòng TTPC, phòng THHC, Phòng ĐT định kỳ hoặc đột xuất kiểm tra, theo dõi việc chấp hành quy chế, kỷ luật lao động đối với các đơn vị trực thuộc, CBVC trong nhà trường;

- Cấp các loại giấy tờ theo sự phân công của Hiệu trưởng;

- Thiết lập, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015.

III. CÁC THÀNH VIÊN

alt 

1. ThS Nguyễn Quang Sáng - Trưởng phòng

Ngày sinh: 20/10/1968

Điện thọai : 0912.447.834

Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Học vị: Thạc sĩ Tâm lý học

Năm tham gia giảng dạy: 1989.

Chức danh: Giảng viên chính

Nghiệp vụ chuyên môn: Đào tạo CĐ, CĐN

Nghiệp vụ quản lý kinh tế nhà nước

Nghiên cứu khoa học: 01 đề tài cấp tỉnh.

 alt

2. ThS Hà Thị Liên Khoa - Phó Trưởng phòng

Ngày sinh:  06/10/1969

Điện thọai : 01688.587.866

Email: n Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Học vị: Thạc sĩ Hóa hữu cơ

Năm tham gia giảng dạy: 1991

Chức danh: Giảng viên chính

Nghiệp vụ chuyên môn: Đào tạo CĐ, CĐN

Nghiệp vụ quản lý kinh tế nhà nước

Nghiên cứu khoa học: 03 đề tài cấp trường

Hoang Van Quang BQL KNT

3. ThS Hoàng Văn Quang - Phó Trưởng phòng

Ngày sinh: 03/6/1979

Điện thọai : 0916001703

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Học vị: Thạc sĩ Tâm lý học

Năm tham gia giảng dạy:  

Chức danh: Giảng viên  

Nghiệp vụ chuyên môn: Đào tạo CĐ, CĐN

Nghiệp vụ quản lý kinh tế nhà nước

Nghiên cứu khoa học:  

alt

4. ThS Nguyễn Anh Sơn

Ngày sinh: 29/10/1983

Điện thọai : 0985.295.931

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Học vị: Thạc sĩ QLGD

Năm tham gia giảng dạy: 2009

Chức danh: Giảng viên  

Nghiệp vụ chuyên môn: Đào tạo CĐ, CĐN

Nghiệp vụ quản lý kinh tế nhà nước

Nghiên cứu khoa học:  

alt

5. ThS Phạm Văn Bình

Ngày sinh: 14/6/1983

Điện thọai : 0167 547 3283

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Học vị: Thạc sĩ LL&PPDH Toán

Năm tham gia giảng dạy: 2004

Chức danh: Giảng viên  

Nghiệp vụ chuyên môn: Đào tạo CĐ, CĐN

Nghiệp vụ quản lý kinh tế nhà nước

Nghiên cứu khoa học: 03 đề tài cấp tỉnh, 02 đề tài cấp trường

alt

6. CN Lê Thị Mai Anh

Ngày sinh: 04/02/1985

Điện thọai : 0989.695.995

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Học vị: Cử nhân Luật

Năm tham gia giảng dạy: 2010

Chức danh: Giảng viên  

Nghiệp vụ chuyên môn: Đào tạo CĐ, CĐN

Nghiệp vụ quản lý kinh tế nhà nước

Nghiên cứu khoa học: 03 đề tài cấp trường

alt

7. ThS Phạm Thị Hằng

Ngày sinh: 18/12/1987

Điện thọai : 0984.606.368

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Học vị: Thạc sĩ Kế toán - Kiểm toán

Năm tham gia giảng dạy: 2010

Chức danh: Giảng viên  

Nghiệp vụ chuyên môn: Đào tạo CĐ, CĐN

Nghiệp vụ quản lý kinh tế nhà nước

Nghiên cứu khoa học:

 


free pokerfree poker
Phòng Tổ chức Cán bộ - Trường Cao Đẳng Sơn La
Điện thoại: 0223.874.018
Flag Counter