THÔNG BÁO: về việc thống kê công việc của cá nhân năm học 2015-2016

Căn cứ Thông tư số 14/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ về việc Hướng dẫn Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư Liên tịch số 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 28/11/2014 giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ về việc quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học;

Căn cứ Công văn số 337/SNV-TCBC ngày 27/4/2015 của Sở Nội vụ hướng dẫn về việc hoàn thiện Đề án xác định vị trí việc làm năm 2015;

Thực hiện kết luận của Hiệu trưởng tại cuộc họp bế mạc đánh giá giám sát định kỳ lần 2 của NQA ngày 21/8/2015 về việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung quyền hạn trách nhiệm của lãnh đạo trường, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc; mô tả công việc của từng cá nhân cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao, các quy định mới hiện hành, sự thay đổi về tổ chức bộ máy, vị trí việc làm của từng cá nhân; đồng thời nhằm giúp cho lãnh đạo nhà trường, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc giám sát, kiểm tra, đánh giá được nội dung, khối lượng công việc cụ thể của mỗi vị trí việc làm trong đơn vị.

Nhà trường yêu cầu lãnh đạo các đơn vị các phòng, ban, khoa, trung tâm, bộ môn trực thuộc thực hiện nội dung công việc sau:

1. Quán triệt nội dung Thông báo, chỉ đạo, hướng dẫn cán bộ, viên chức thuộc đơn vị mình (kể cả cán bộ giảng viên phòng, ban, trung tâm sinh hoạt chuyên môn tại đơn vị) thực hiện kê khai theo Biểu mẫu quy định. (Có các biểu mẫu và hướng dẫn kèm theo cho từng nhóm vị trí việc làm trong nhà trường).

2. Thời gian hoàn thành: Chậm nhất ngày 9 tháng 9 năm 2015 (Nộp 01 bản cứng cho đồng chí Lê Thị Mai Anh- Chuyên viên phòng TCCB và 01 bản mềm theo địa chỉ: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. )

 

Tập tin đính kèm:
Download this file (TB.BM.rar)TB.BM.rar
 
free pokerfree poker
Phòng Tổ chức Cán bộ - Trường Cao Đẳng Sơn La
Điện thoại: 0223.874.018
Flag Counter