TS. Nguyễn Huy Hoàng, Hiệu trưởng, được bầu vào BCHTW Hội KH TLGDVN

Đọc thêm...
 
Thông báo đăng ký dự tuyển thạc sỹ, tiến sỹ năm 2012

Đọc thêm...
 
Điều chỉnh thời gian hợp đồng làm việc đối với CBVC có trình độ thạc sỹ
Tập tin đính kèm:
Download this file (CV_DCTGHDLD032012.doc)CV_DCTGHDLD032012.doc
Đọc thêm...
 
Thông báo tuyển GV đợt II

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:      /TB-CĐSL

                   Sơn La, ngày    tháng 12 năm 2010

THÔNG BÁO

Tuyển dụng, hợp đồng bổ sung giảng viên và cán bộ nghiệp vụ

năm học 2010 – 2011

 

Để xây dựng và củng cố đội ngũ cán bộ giảng dạy, cán bộ nghiệp vụ đáp ứng mục tiêu, nhiệm vụ đào tạo, trường Cao đẳng Sơn La cần tuyển bổ sung thêm giảng viên cơ hữu và cán bộ nghiệp vụ như sau:

I. CHUYÊN NGÀNH VÀ CHỈ TIÊU CẦN TUYỂN

 Giảng viên:

  • ·        Chuyên ngành cần tuyển:

1. Thư viện - Thông tin 

2. Công nghệ Kỹ thuật điện 

3. Điện tử - Tin học

4. Lâm nghiệp ( Chế biến lâm sản ) 

5. Quản lý đất đai 

6. Quản trị văn phòng - Lưu trữ học 

 

 
Đọc thêm...
 


Trang 11 trong tổng số 11
free pokerfree poker
Phòng Tổ chức Cán bộ - Trường Cao Đẳng Sơn La
Điện thoại: 0223.874.018
Flag Counter