THÔNG BÁO: Về việc thống kê lớp, học phần thực hiện năm học 2015-2016

Thực hiện kết luận phiên làm việc giữa Sở Nội vụ tỉnh Sơn La và Trường cao đẳng Sơn La ngày 4/9/2015 về việc xây dựng Đề án xác định VTVL năm học 2015 - 2016 trong Trường Cao đẳng Sơn La

Nhà trường yêu cầu các khoa/bộ môn trực thuộc nhà trường thực hiện thống kê lớp, học phần thực hiện của từng lớp khoa/bộ môn đang quản lý năm học 2015 - 2016:

- Đối với các lớp thuộc hệ cao đẳng, cao đẳng nghề, trung cấp, trung cấp nghề kê theo mẫu 01.

- Đối với các lớp còn lại: bồi dưỡng CBQL, bồi dưỡng tiếng… kê theo mẫu 02

Biểu mẫu và hướng dẫn thống kê được gửi kèm thông báo này và đăng trên website www.cdsonla.edu.vn/tccb.

Để thuận lợi cho công tác tổng hợp, đề nghị các đơn vị điền số liệu theo đúng quy ước trong hướng dẫn thống kê.

Bản cứng biểu thống kê có chữ ký xác nhận của trưởng khoa/bộ môn gửi về Phòng Tổ chức cán bộ (Đ/c Phạm Văn Bình). Bản mềm làm trên file excel gửi vào địa chỉ email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. .

Thời hạn: trước 17h ngày 10/9/2015.

Tập tin đính kèm:
Download this file (RS9.15.rar)RS9.15.rar
 
THÔNG BÁO: về việc thống kê công việc của cá nhân năm học 2015-2016

Căn cứ Thông tư số 14/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ về việc Hướng dẫn Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư Liên tịch số 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 28/11/2014 giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ về việc quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học;

Căn cứ Công văn số 337/SNV-TCBC ngày 27/4/2015 của Sở Nội vụ hướng dẫn về việc hoàn thiện Đề án xác định vị trí việc làm năm 2015;

Thực hiện kết luận của Hiệu trưởng tại cuộc họp bế mạc đánh giá giám sát định kỳ lần 2 của NQA ngày 21/8/2015 về việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung quyền hạn trách nhiệm của lãnh đạo trường, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc; mô tả công việc của từng cá nhân cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao, các quy định mới hiện hành, sự thay đổi về tổ chức bộ máy, vị trí việc làm của từng cá nhân; đồng thời nhằm giúp cho lãnh đạo nhà trường, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc giám sát, kiểm tra, đánh giá được nội dung, khối lượng công việc cụ thể của mỗi vị trí việc làm trong đơn vị.

Nhà trường yêu cầu lãnh đạo các đơn vị các phòng, ban, khoa, trung tâm, bộ môn trực thuộc thực hiện nội dung công việc sau:

1. Quán triệt nội dung Thông báo, chỉ đạo, hướng dẫn cán bộ, viên chức thuộc đơn vị mình (kể cả cán bộ giảng viên phòng, ban, trung tâm sinh hoạt chuyên môn tại đơn vị) thực hiện kê khai theo Biểu mẫu quy định. (Có các biểu mẫu và hướng dẫn kèm theo cho từng nhóm vị trí việc làm trong nhà trường).

2. Thời gian hoàn thành: Chậm nhất ngày 9 tháng 9 năm 2015 (Nộp 01 bản cứng cho đồng chí Lê Thị Mai Anh- Chuyên viên phòng TCCB và 01 bản mềm theo địa chỉ: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. )

 

Tập tin đính kèm:
Download this file (TB.BM.rar)TB.BM.rar
 
Sửa đổi, bổ sung một số điều trong Quy định về chế độ làm việc của giảng viên theo QĐ 297

Nhà trường đã ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều trong Quy định về chế độ làm việc của giảng viên ban hành kèm theo Quyết định số 297/QĐ-CĐSL ngày 23.6.2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sơn La,

Các Khoa, Bộ môn phổ biến cho giảng viên để kê giờ năm học 2014 - 2015

Tập tin đính kèm:
Download this file (QD sua doi 297.doc)QD sua doi 297.doc
 
Giải quyết chế độ thâm niên nhà giáo cho 04 giảng viên

Phòng TCCB đã tham mưu BGH ra quyết định giải quyết chế độ thâm niên nhà giáo cho 04 giảng viên:

Ông Hồ Trung Hiếu - Phó trưởng Phòng TBCN

Ông Nguyễn Văn Chuyên - Phó trưởng Khoa Nông Lâm;

Ông Chu Đình Đô - Trưởng Bộ môn Vật lý - KTCN, Khoa SP Tự nhiên;

Bà Vũ Thị Ngọc Ánh - Giảng viên Khoa Nông Lâm;

Các giảng viên trên bắt đầu được hưởng chế độ thâm niên nhà giáo từ tháng 5/2015

 
Giải quyết chế độ thâm niên nhà giáo tháng 3, 4, 5, 6

Phòng TCCB đã tham mưu BGH ra quyết định nâng phần trăm phụ cấp TNNG tháng 3/2015, 4/2015, 5/2015 và 6/2015 cho giảng viên của nhà trường;

Chi tiết xin mời các đơn vị, cá nhân xem ở tệp đính kèm.

 
Thông báo về việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quyết định của nhà trường

Thực hiện kết luận của Hiệu trưởng tại Hội nghị Cán bộ chủ chốt ngày 15/06/2015 về việc thực hiện các Quyết định quản lý, đồng thời nhằm tổ chức thực hiện đúng, hiệu quả các quyết định của Nhà trường, trên cơ sở đó Nhà trường có cơ sở xem xét, đánh giá, điều chỉnh kịp thời những nội dung chưa hợp lý trong việc ra quyết định các vấn đề liên quan đến quản lý. Nhà trường yêu cầu các đơn vị thực hiện các nội dung sau

(Xem chi tiết tệp đính kèm)

 
Xin ý kiến góp ý Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên Trường Cao đẳng Sơn La

Phòng Tổ chức cán bộ đã tham mưu trình Ban Giám hiệu bản Dự thảo Quy định Chế độ làm việc đối với giảng viên thuộc trường Cao đẳng Sơn La.

Để hoàn chỉnh nội dung của Quy định, Nhà trường yêu cầu các khoa, bộ môn:

+ Tổ chức phổ biến quy định chế độ làm việc đối với giảng viên theo Thông tư số 47/2014/TT-BGDĐT ngày 31/12/2014 của Bộ Giáo dục và đào tạo; Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập theo Thông tư Liên tịch số 36/2014/TTLT-BGDĐT- BNV.

+ Xin ý kiến giảng viên đang sinh hoạt chuyên môn tại khoa/bộ môn tham gia góp ý cho nội dung Dự thảo Quy định Chế độ làm việc đối với giảng viên thuộc Trường Cao đẳng Sơn La, tổng hợp ý kiến và gửi về Phòng Tổ chức cán bộ

Bản cứng có chữ ký trưởng khoa/bộ môn gửi cho Đ/c Lê Thị Mai Anh - Chuyên viên Phòng Tổ chức cán bộ, bản mềm gửi vào địa chỉ email Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. ).

Thời hạn: 17h ngày 14/5/2015

Tập tin đính kèm:
Download this file (Che do lam viec - Xin y kien.doc)Che do lam viec - Xin y kien.doc
 
Thông báo lấy ý kiến góp ý Bộ Luật dân sự (sửa đổi)

Thực hiện Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 30/01/2015 của UBND tỉnh Sơn La về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ Luật Dân sự (sửa đổi) trên địa bàn tỉnh Sơn La,

Trường Cao đẳng Sơn La thông báo về việc tổ chức lấy ý kiến CBVC Trường Cao đẳng Sơn La đối với dự thảo Bộ Luật Dân sự (sửa đổi):

1. Nội dung lấy ý kiến: Theo Phụ lục 2 - Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 30/01/2015 của UBND tỉnh Sơn La (Kèm theo thông báo này).

2. Đối tượng: CBVC trong toàn trường.

3. Hình thức:

- Dự thảo Bộ Luật Dân sự (sửa đổi) được đăng tải toàn văn trên Báo  Nhân dân (số 21655 ngày 05/01/2015), Trang thông tin điện tử Quốc hội (www.demo.quochoi.vn), Chính phủ (www.chinhphu.vn), Bộ Tư pháp (www.moj.gov.vn), UBND tỉnh Sơn La (www.sonla.gov.vn), Báo Sơn La và trên website www.cdsonla.edu.vn/tccb.

- Trưởng các đơn vị trực thuộc nhà trường có trách nhiệm triển khai nội dung Thông báo đến CBVC trong đơn vị. CBVC góp ý đối với dự thảo Bộ Luật Dân sự (sửa đổi) trực tiếp bằng văn bản, Lãnh đạo các đơn vị tập hợp góp ý của CBVC trong đơn vị gửi về Phòng Tổ chức cán bộ (Đ/c Phạm Văn Bình - Chuyên viên Phòng TCCB) trước ngày 02/4/2015 để tổng hợp Báo cáo Sở Tư pháp.

Tập tin đính kèm:
Download this file (DT BLDS lay y kien nhan dan.rar)DT BLDS lay y kien nhan dan.rar
 


Trang 1 trong tổng số 10
free pokerfree poker
Phòng Tổ chức Cán bộ - Trường Cao Đẳng Sơn La
Điện thoại: 0223.874.018